Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Blodsjukdomar > Antikoagulantiabehandling. AK-behandling. – Övriga.

Antikoagulantiabehandling. AK-behandling. – Övriga.

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Nyare preparaten (s k NOAK- New Oral AntiCoagulants) Pradaxa (dabigatranetexilat), Xarelto (rivaroxaban) och Eliquis (apixaban) är alternativ till Warfarin med fördelarna ffa att INR- monitorering ej krävs. Antidot finns till pPradaxa (Praxbind). Effektmässigt än de nya preparaten minst lika bra som Warfarin. Inledningsvis byts inte generellt från fungerande Warfarinbehandling.

Preparaten är godkända som profylax mot stroke och generell embolism vid behandling av förmaksflimmer liksom profylax mot venös tromboembolism efter elektiv höft- och knäledsplastik och vid behandling av venös tromboembolism (DVT och lungemboli), dock ej profylax vid mekanisk hjärtklaff. Rivaroxaban och Apixaban utan lågmolekylärt heparin LMH (ev en halv dos initialt), Dabigatran kombineras initialt med LMH.

NOAK övervägs till nya patienter fr a då patienten har många läkemedel som interagerar med Warfarin, då patienten har svårt att genomföra täta kontroller, vid överkänslighet mot Warfarin (OBS att Pradaxa innehåller samma färgämne som Waran) liksom till pat som trots god följsamhet inte blir välinställd på Warfarin.

Vid insättning av NOAK beaktas att:

– Dabigatran ger mer dyspepsi än övriga preparat, undvik om ulcusanamnes. Har antidot.

– Apixaban skall ges i dosen 5 mgx2 som normaldos mindre känslig för njurfunktionen än övriga NOAK ( kan ges till de med eGFR>15 ml/min, övriga > 30 ml/min).

– Rivaroxaban ges en gång per dag övriga x 2.

– Undvik att samtidigt behandla med ASA – förhöjd blödningsrisk.

Vid byte från Warfarin avslutas behandlingen under två dygn och INR kontrolleras. Om INR < 2,0 ges något av de nya preparaten. NOAK dyrare än Warfarin men fortfarande klart kostnadseffektiva ur samhällsperspektiv (och patientperspektiv).

 

Behandling

Nyare preparaten (s.k. NOAC´s- New Oral AntiCoagulants) Pradaxa (dabigatranetexilat), Xarelto (rivaroxaban) och Eliquis (apixaban) är alternativ till Waran med fördelarna ff.a att INR- monitorering ej krävs. Effektmässigt än de nya preparaten minst lika bra som Waran. Inledningsvis byts inte generellt från fungerande Waranbehandling.

Preparaten är godkända som profylax mot stroke och generell embolism vid behandling av förmaksflimmer under särskilda omständigheter och vid specificerade riskfaktorer (se Fass!) liksom som profylax mot venös tromboembolism efter elektiv höft- och knäledsplastik. Xarelto är även godkänt för behandling och profylax av DVT liksom lungemboli.

NOAC´s övervägs betr nya patienter med dokumenterad stroke/TIA vid förmaksflimmer och då patienten har många läkemedel som interagerar med Waran, då patienten har svårt att genomföra täta kontroller, vid överkänslighet mot Waran (OBS att Pradaxa innehåller samma färgämne som Waran) liksom till pat som trots god följsamhet inte blir välinställd på Waran.

Vid byte från Waran avslutas behandlingen under två dygn och INR kontrolleras. Om INR < 2 ges något av de nya preparaten. NOAC åtskilligt dyrare än Waran men fortfarande klart kostnadseffektiva ur samhällsperspektiv (och patientperspektiv!). Inför operation med hög blödningsrisk finns rek att sätta ut preparatet 24 tim. innan op.

 

Version:
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ