Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Barnets sjukdomar > Astma hos barn.

Astma hos barn.

ICD-10: J45

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Definition

Reversibel inflammatorisk luftvägsobstruktion (bronkkonstriktion, slemhinneödem, slemproduktion).

Akut bronkiolit: i minsta luftvägarna. Orsak är ffa RS- virus (Respiratory Syncytialvirus).

Obstruktiv bronkit: barn 0 – 2 år; de två första obstruktiva episoderna i samband med förkylning (ÖLI). Förutsättningar är att där finns symtomfrihet mellan ÖLI- episoderna, att barnet inte har eksem eller påvisad IgE- medierad allergi samt att föräldrar eller syskon inte har astma.

Infektionsastma: barn 0 – 2 år; fr o m tredje obstruktiva episoden vid ÖLI. Barn > 2 år vid första obstruktiva episoden vid ÖLI. I övrigt samma kriterier som vid obstruktiv bronkit.

Blandad astma: alla åldrar. Infektions- och/eller ansträngningsutlösta besvär och påvisad IgE- medierad allergi och/eller eksem och/eller astma hos föräldrar eller syskon.

Allergisk astma: alla åldrar. IgE- medierad allergi har påvisats och astmasymtom utlöses av detta allergen (ex v pollen/pälsdjursastma).

Ospecificerad astma: alla åldrar som inte passar in i de övriga kategorierna.

Orsaker

Infektion (ex v RS-, adeno-, parainfluensa eller metapneumovirus), allergi (hos ffa äldre barn; pollen, pälsdjur), ansträngning. irriterande ämnen i luften (cigarettrök), starka lukter, väderlek (köld, fukt).

Symtom

Återkommande torrhosta och pip i luftrören, speciellt nattetid liksom vid kroppsansträngning. Andfåddhet, trötthet, ”sänkt kondition”, dålig tillväxt, skolfrånvaro. Hälften är symtomfria efter 20 års ålder och häften utvecklar kronisk astma.

Status

Hosta, trötthet, förlängt expirium, pip (ronki), indragningar jugulärt och intercostalt, bukandning, hyperinsufflerad andning, takypne.

Differentialdiagnoser

Långdragen luftvägsinfektion (H. Influensae, Streptococcus pneumoni), pertussis, mykoplasma (efter 2 års ålder), tbc, gastrointestinal reflux (ffa nattliga symtom), främmande kropp (anamnes), cystisk fibros, nedsatt ciliefunktion, immunbrist, EILOs (Exercise-induced laryngeal obstruction tidigare benämnt VCD vocal cord dysfunktion) remiss till ÖNH-klinik som tar ställning till videolaryngoskopi.

Utredning

Miljö: Allergener, pälsdjur, rökning. Hereditet. Allergologisk utredning: Blodstatus inkl eosinofiler. Phadiatoptest, RAST (Radio-Allergo-Sorbent-Test), pricktest. Barn > 6 år: PEF (Peak Expitarory Flow), reversibilitetstest, spirometri. Lungröntgen vid långdragna besvär, misstanke på främmande kropp (begär röntgen pulm med mediastinal pendling) samt vid hosta > 2 veckor hos barn med härkomst från ett land med hög förekomst av tbc.

Aktuella mediciner

Adrenalin

Adrenalin: Inj vätska Adrenalin.

Antikolinergika

Ipratropiumbromid: Inhal vätska Atrovent.

ß2-agonist

Salbutamol: Inhal vätska Ventoline.

Steroid

Betametason: T Betapred.

Teofyllin

Kolinteofyllinat: Klysma Teovent.

Underhållsbehandling: 

Lindrig astma (grad 1): Kortverkande ß2- agonist vb med ett utan periodiskt stöd av inhalationssteroider eller leukotrienantagonist. Ingen kontinuerlig underhållsbehandling.

Måttlig astma (grad 2): Underhållsbehandling med inhalationssteroider i dosen 100-400µg/dag eller leukotrienantagonist. Kortverkande ß2- agonist vb.

Medelsvår astma (grad 3): Underhållsbehandling med inhalationssteroid ≤ 400 µg/dag och långverkande ß2- agonist och/eller leukotrienantagonist. Kortverkande ß2- agonist vb.

Svår astma (grad 4): Underhållsbehandling med inhalationssteroid > 400 µg/dag och långverkande ß2- agonist och/eller leukotrienantagonist. Kortverkande ß2- agonist vb.

Vid astma i samband med ÖLI: 2 puffar/inhalationer 3 gånger dagl. under första förkylningsveckan, därefter 1 puff/inhalation morgon och kväll till bra.

Följ tillväxten på barn med underhållsbehandlad astma. Vid första obstruktiva episoden kan mixt Bricanyl/Ventolin vara tillräckligt att ha hemma i stället för spacer.

Inhalationer ges till barn < 6 år via spacer, ex v Optic Chamber Diamond eller Vortex (hjälpmedelskort). Barn 0-2 år inhalerar via mask, därefter via munstycket (kontrollera teknik). Från 6 års ålder pulverinhalator (testa).

Aktuella mediciner

0-6 år: (inhalerar via spacer):

Snabbverkande ß- stimulerare

Salbutamol: Inhal spray Airomir, Inhal spray Ventolin Evohaler.

Inhalationssteroider

Flutikason: Inhal spray Flutide Evohaler (OBS att 50 µg flutikason motsvarar 100 µg budesonid).

Leukotrienantagonist

Montelukast: Granulat Singulair (från 6 mån ålder).

Över 6 år: (låt barnet välja behållare, testa att barnet kan använda den):

Snabbverkande ß- stimulerare

Salbutamol:, Inhal pulver Buventol Easyhaler, Inhal pulver Ventilastin Novolizer. Inhal pulver Ventolin Diskus.

Terbutalin: Inhal pulver Bricanyl Turbuhaler.

Inhalationssteroider

Budesonid: Inhal pulver Giona Easyhaler, Inhal pulver Novopulmon Novolizer. Inhal pulver Pulmicort. Turbuhaler.

Flutikason: Inhal pulver Flutide.

Långverkande ß- stimulerare

Salmeterol: Inhal pulver Serevent Diskus.

Formoterol: Inhal pulver Formatris Novolizer, Inhal pulver Oxis Turbuhaler.

Leukotrienantagonist

Montelukast: T Montelukast. T Singulair.

Kombinationspreparat (är aldrig förstahandsval):

Flutikason + salmeterol: Inhal pulver Seretide Diskus/mite. Inhal spray Seretide Evohaler (från 4 års ålder via spacer).

Budesonid + formoterol: Inhalpulver Symbicort Turbuhaler/mite.

Fördjupning

Svenska Barnläkarföreningen, www.blf.net

Behandling

Miljösanering, information. Kontrollera inhalationstekniken. Målet är symtomfrihet mellan akuta skov, få och lätta skov, ett normalt liv med skola och fritidsaktiviteter och en god tillväxt.

Farmakologisk akutbehandling:

1. ß2-stimulerare, salbutamol (Ventolin):

Inhalationsbehandling via Maxim: Ventolin 5 mg/ml, 2 ml: Barn < 30 kg inhalerar under 1 minut, barn > 30 kg inhalerar under 2 min. En ytterligare inhalation kan ges efter 15 min, en tredje efter ytterligare 30 min.

Inhalationsbehandling via Ailos: Ventolin 1 mg/ml, 2 mg/ml eller 5 mg/ml (späd med NaCl till minst 2 ml). Barn < 30 kg inhalerar 2,5 mg, barn > 30 kg inhalerar 5 mg.

Tillägg av ipratropiumbromid (Atrovent) provas vid svår astma.

Via Maxim: Atrovent 0,25 mg/ml, 1 ml + Ventolin 5 mg/ml, 1 ml. Fördubblad inhalationstid.

Via Ailos: tillsätt 1 ml Atrovent 0,25 mg/ml till Ventolindosen.

Atrovent kan ges vb med 4 – 6 tim mellanrum.

Adrenalininhalation kan ges till barn < 2 år (dessa har mer av slemhinnesvullnad i astman):

Maxim: Adrenalin 1 mg/ml; (späd med NaCl till volymen 2 ml); 2 ml under 1 min. Upprepa vb efter 15 min.

Ailos: Adrenalin 1 mg/ml (späd med NaCl till volymen 2 ml); 1 ml till barn < 2 år. 2 ml till barn > 2 år.

Adrenalininjektion (Adrenalin 1 mg/ml) kan behöva ges vid svår astma. Dos: 0,01 mg/kg kroppsvikt im Max 0,3 – 0,5 ml.

2. Steroid peroralt T Betapred 0,5 mg, 4 – 6 tabl < 10 kg, 8 tabl > 10 kg. Vid svårt anfall kan nedtrappningsdos behöva ges under 3-5 dagar.

3. Teofyllamin (klysma Teovent) rektalt Barn under 1 år: 3 mg/kg kroppsvikt, barn över 1 år: 5-6 mg/kg kroppsvikt. Vid otillräcklig effekt på 2-3 inhalationer eller recidiv inom två timmar skall barnet remitteras till sjukhus.

OBS! Akut remiss, ev ambulanstransport vid takypne mer än 50/minut hos barn under 2 år med indragningar, puls > 140/min, nedsatt andningsljud vid auskultation, slöhet och trötthet, svårt att tala och äta pga andningssvårigheter. Saturationsmätning är av stort värde vid påtagligt andningspåverkat barn.

OBS- Tyst astma (inga ronki) kan vara ett livshotande tillstånd!

Version:
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ