Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Blodsjukdomar > Hög sänka. SR-stegring. Sänkeutredning.

Hög sänka. SR-stegring. Sänkeutredning.

ICD-10: R70.0

Se även avsnittet Feber i kapitlet Andningsvägarnas sjukdomar.

Definition

Ospecifik inflammationsparameter som utgör ett mått på sedimentationshastigheten uppmätt efter 1 timma.

Följande normalvärden brukar anges:

Barn: 0 – 2 år: 0 – 6 mm

Barn: 2 – 16 år: 0 – 10 mm

Kvinnor under 50 år: 0 – 15 mm

Kvinnor över 50 år: 0 – 35 mm

Män under 50 år: 0 – 15 mm

Män över 50 år: 0 – 25 mm

Förhöjd SR behöver inte betyda sjukdom, väg alltid SR mot klinik.

Orsak

Ökad agglutination av erytrocyter. Detta kan som ses som ett normaltillstånd i samband med graviditet och vid P-pilleranvändning. Dessutom stiger sänkan med ökad ålder, vid anemi och vid kraftig övervikt.

Vid följande tillstånd ses också en förhöjd sänka:

Anemi. Uttalad anemi kan i sig ge tresiffrig sänka. Kontrollera via S-elfores om inflammation förekommer.

Infektion: Pyelonefrit. Pneumoni. Divertikulit. Tandinfektion. Erysipelas. Sårinfektion. Endokardit. Sepsis. Septisk artrit. Abscess (appendicit m fl.). Salpingit. Epididymit. Fistel. TBC. Osteomyelit.

Inflammation: Tyreoidit. Polymyalgia reumatica/Temporalisarterit (SR>50, ålder>50 år) m fl arteriter. Polyarteritis nodosa. Reumatisk artrit. Reumatisk klaffsjukdom. Spondartrit. Mb Crohn/Ulcerös colit. Myosit. Sarkoidos. Reaktiv artrit efter infektion med salmonella, yersinia, shigella, campylobacter m fl. Även reaktivt i samband med psoriasis, sarkoidos m fl sjukdomar. Hepatit. Kronisk njursjukdom.

Malignitet: Njurcancer (ofta tresiffrig sänka). Myelom. Lung-, lever-, pankreas- och coloncancer. Hodgkins sjukdom och andra maligna lymfom. Leukemi.

Observera att maligna sjukdomar mycket väl kan uppvisa normal SR!

Sänka över 100 mm ses i samband med Osteomyelit, Njurcancer, Endocardit, Temporalisarterit, Polymyalgia reumatica, Multipelt myelom, annan infektion av uttalat slag.

Differentialdiagnos: Slöjsänka pekar mot reticulocytos alt anisocytos.

Snabbsänka CRP (C-reaktivt protein). Vid akuta infektioner stiger CRP fortare än SR. Vid behandling av en infektion sjunker CRP snabbt, medan en förhöjd SR kan kvarstå under veckor till månader. Mikrosänka: Kapillärt tagen sänka. Tas ffa på småbarn. Normalvärde för barn under 1 år: 1 – 6 mm, för barn 1 – 2 år: 1 – 9 mm.

Utredning

Det finns inte någon självklar utredningsväg vid förhöjd sänka utan anamnes, status och andra testresultat får styra utredningen. Glöm inte att kontrollera om sänkan efter 4 – 5 veckor. Elfores ingår givet i en SR- utredning.

Det finns inte några vetenskapliga bevis som motiverar att ta SR i samband med screening av asymtomatiska individer.

Relaterade sjukdomar

 1. Andningsvägarnas sjukdomar
  Feber. Oklar feber
 2. Praktisk Akut Medicin
  Hälta hos barn
 3. Blodsjukdomar
  Anemiutredning. Anemi.
 4. Rörelseorganens sjukdomar
  Polymyalgia rheumatica. PMR. ”Muskelreumatism”.
 5. Barnets sjukdomar
  Hälta hos barn.
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ