Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Geriatriska sjukdomar > Konfusion hos äldre. Förvirring hos äldre.

Konfusion hos äldre. Förvirring hos äldre.

ICD-10: F05

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Definition

Ett akut (under period av timmar-dagar) insättande psykiskt syndrom karaktäriserat av intellektuell och psykomotorisk störning samt störd sömn- vakenhetscykel. Observera att konfusion utgör symtom på en bakomliggande sjukdom!

Orsak

I stort sett varje sjukdom, banal eller allvarlig, somatisk eller psykisk, kan utlösa konfusion (se nedan under Utredning). Vanligt är t ex uvi, urinstämma, pneumoni, viros, hjärtsvikt, smärta, obstipation. Miljöbyte, sensorisk depreviation (= nedsatt/okorrigerad syn, hörsel, social isolering) ”stökig” omgivning, läkemedel (i synnerhet antikolinergika, bensodiazepiner och opioider, se avsnittet Läkemedelsbehandling av äldre). Postoperativ konfusion är inte ovanligt. Äldre, med reducerad cerebral reservkapacitet, i synnerhet vid demenssjukdom, är särskilt sårbara.

Impressiv afasi kan likna konfusion och vara det enda kvarstående symtomet efter TIA/Stroke. Ibland ett ”dolt” handikapp. Talflyt, förståelse, benämning, repetition, förmågan att läsa och skriva kan påverkas i olika grader. Oftast spontan förbättring där förståelsen förbättras först.

Symtom

Beroende av bakomliggande sjukdom. Konfusionstillståndet kan variera mellan lätta, drömliknande (oneroida) tillstånd till fullt utvecklad psykotisk symtomatologi med hallucinationer och vanförställningar. Hypo- eller hyperaktivitet. Nattstökighet och dagtrötthet. Störningar i tids- rums- och personuppfattningen. Ångest och oro. Ibland aggressivitet. Ofta stor symtomvariation över dygnet.

Differentialdiagnoser: Demens, depression, TIA/Stroke, alkohol, andra droger.

Utredning

Tidsförloppet är viktigt. Kort anamnes talar emot demens/depression. Miljöfaktorer? Uteslut bakomliggande orsak så som skalltrauma (subduralhematom), fraktur, urinretention, uvi, stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt, lungemboli, intoxikation (nyinsatta läkemedel?), akut buk, obstipation, infektion, anemi, hypoglykemi, hypoxi, elektrolytrubbning, tyreotoxikos.

Lab: Hb, P-Glu, S-Na, S-K, S-Ca, S-fritt T4/TSH, Leverstatus, CRP, SR, U- sticka, EKG. DT hjärna?

 

Behandling

Behandla bakomliggande orsak. I övrigt god omvårdnad. Ge patienten möjlighet att orientera sig mot omvärlden – lugn ljus miljö, glasögon på, fungerande hörapparat. Rätta till dygnsrytmen. Vistelse i dagsljus. Medicinsanering.

Läkemedel: Inga psykofarmaka häver konfusionen utan är troligen bara symtomlindrande. Klometiazol som dagsedativum 1 kapsel eller 5ml kan försökas. Dosering klometiazol vid sömnrubbning 2 kapslar eller 10 ml, dosminskning om kvarvarande dåsighet på morgonen. Tänk på risken för blodtrycksfall. Ev kombinerat med liten dos Zuklopentixol (2 mg). Var försiktig med preparat med antikolinergeffekt. Vid svår oro/agitering eller psykotiska symtom hos icke- dement patient där man måste behandla symtomen ges olanzapin 2,5-7,5 mg/dygn alt risperidon 0,5-2 mg/dygn alt quetiaprin 25-150 mg/dygn (är även ångestdämpande). Alternativt haloperidol 0,5 g, 1 x 2-3. Ev högre dos. Effekt på psykotiska symtom kan dröja dagar upp till flera veckor. Kliniken följs. Risperidon och Zyprexa minskar även aggression

Observera att neuroleptika kan förvärra såväl psykiska som somatiska tillståndet vid Lewy-Body demens; ökade psykotiska symtom, fall och synkope. Neuroleptika i sig har även visat sig innebära högre risk för död hos äldre med demens- korta behandlingstider!

Aktuella Mediciner

Haloperidol: T/Inj Haldol.

Klometiazol: K/Mixt Heminevrin.

Olanzapin: T/Inj Zyprexa.

Risperidon: T/Oral lösn/Inj Risperdal.

Quetiapin: T Quetiapin. T Seroquel.

Zuklopentixol: T Cisordinol.

 

Enligt egen erfarenhet: Akut förvirrade äldre individer (pga infektion, benbrott, sjukhusvistelse mm) klarnar ofta upp snabbt efter insättning av kapsel Exelon/Rivastigmin 1,5 mg x 2 under några dygn! (Dr Christina Wikman-Lundbom, Kungälvs sjukhus).

Version:
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ