Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Andningsvägarnas sjukdomar > Nedre luftvägsinfektion. Akut bronkit.


Nedre luftvägsinfektion. Akut bronkit.


ICD-10: J 22 (Akut bronkit), J 18 (Pneumoni), J 44 (KOL).

Se även avsnitten Bronkit, Pneumoni, Influensa, KOL, Mykoplasmapneumoni,

Chlamydia pneumonie, Sorkfeber, Tularemi.

Definition

Akut inflammation i lungvävnad och/eller bronker. Exacerbation av KOL.

Orsak

Akut bronkit: Oftast virus (rhino- influensavirus). Mer sällan bakterier (pneumokocker, mykoplasma m fl). Pneumoni: Allvarlig pneumoni orsakas av bakterier (pneumokocker, Legionella)

Exacerbation av KOL: Finns stark koppling till luftvägsinfektion. H Influenze är vanligast, därnäst S Pneumoniae resp M Catarrhalis.

Symtom

Akut bronkit: Långvarig hosta; 3 veckor (vanligast) till 6 veckor. Ofta färgade upphostningar. Ibland feber, bröstsmärtor, lätt dyspné och väsande andning. Pneumoni: Snabbt insjuknande (timmar/dygn), symtom> 1 vecka + CRP> 50 talar för pneumoni. Lateral andningskorrelerad smärta vid pneumokockagens. Feber, hosta, takypne, dyspne, nytillkommen uttalad trötthet, nedsatt allmäntillstånd. Exacerbation av KOL: Muköst eller purulent sputa (vanligare med bakteriellt agens vid purulent sputa).

Status

Akut bronkit: Auskulteras ofta med lättare obstruktion och utbredda orena andningsljud. Pneumoni: Oftast allmänpåverkan. Takypne (> 20/min). Höjd puls (> 110/min). Fokalt nedsatt andningsljud, fokala rassel, dämpning vid perkussion. CRP> 50 efter 1 veckas symtom. Exacerbation av KOL: Dyspne, slemhosta, obstruktivitet.

Differentialdiagnostik: Astma (övervägs ffa vid recidiverande akut bronkit). TBC (långvarig hosta hos pat i riskgrupp).

Utredning

Auskultera lungor. Höjd andningsfrekvens? Höjd puls? MoS. CRP: tas ej vid typisk bronkit. Tas vid misstanke pneumoni (om< 20 ej pneumoni, >50 efter 1 veckas symtom på nedre luftvägsinfektion talar för pneumoni). Dröjer 12-18 timmar innan CRP stiger. Är normaliserat efter 3-4 dagar vid virusetiologi. SR: Tas ffa vid misstanke Mykoplasmaagens. Mykoplasma resp Klamydia verifieras via PCRteknik. Rtg behövs inte i typfallet. Vid recidiverande pneumoni utförs rtg liksom vid kvarstående symtom. Exacerbation av KOL: Kliniken (POX ev CRP).

Behandling

Akut bronkit: Ge inte antibiotika, oavsett genes! (Ge alltså inte antibiotika vid färgade upphostningar, inte heller då Mykoplasma misstänks. Antibiotika ger här inte snabbare utläkning eller symtomlindring). Bronkdilaterare ges vid obstruktivitet. Om feber 6-7 dagar, allmänpåverkan och CRP > 50 ges antibiotika. Övervägs även vid äldre (> 65 år) med -förutom akuta bronkiten- risksjukdom som diabetes, hjärtsvikt, per oral steroidbehandling eller allvarligare sjuklighet i anamnesen. Antibiotika ges som vid pneumoni.

Pneumoni: PcV i 3dos (1g x 3 x VII till vuxen). Vid Pc-allergi T Doxycyklin 0,2 x I-III, sedan 0,1 x 1x IV alt erytrocyklin (Ery-Max) 250mg 2×2 x VII.

T Ciprofloxacin 500-750mg x 2 x VII-XIV vid terapisvikt. Undvik cefalosporiner och kinolon (risk resistensutveckling).

Exacerbation av KOL: Antibiotika ges till pat med purulenta upphostningar + ökad sputa och/eller ökad dyspne; Amoxicillin 0,5 x 3 (eller amoxicillin/klavulansyra 875 mg/125 mg 1 x 2) alt T Doxycyklin 0,2 x 1 x I-III dagar, sedan 0,1×1 alt trimetoprim/sulfa 160mg/800 mg x 2. Pat med mildare symtom har hög självläkning. Total behandlingstid 7 dagar.

Aktuella mediciner

Amoxicillin: Oral susp/T Amoxicillin.

Amoxicillin-klavulansyra: Oral susp/T Spektramox.

Erytromycin: Oral susp/KT Ery-Max.

Ciprofloxacin: T Ciprofloxacin.

Tetracyklin: T Doxyferm.

Trimetoprim-sulfa: Oral susp/T Bactrim Bactrim forte. Oral susp/T Eusaprim Eusaprim forte.

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ