Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Geriatriska sjukdomar > Oro vid demenssjukdom. Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom. BPSD.

Oro vid demenssjukdom. Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom. BPSD.

ICD-10: F03

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Definition

Plötslig psykisk och/eller motorisk oro hos demenssjuk patient.

Orsak

Vid flera demenssjukdomar såsom Alzheimers sjukdom eller multiinfarktdemens är fluktuationer i stämningsläget vanligt förekommande liksom rumslig desorientering, konfusion och fobier/vanföreställningar – de senare ofta av paranoid karaktär.

Symtom

Ängslan/oro, aggressivitet (verbal och/eller fysisk), förändrad dygnsrytm, rastlöshet, plockighet, kontaktsökande, ropande med mera. Även ibland psykotiska symtom.

Differentialdiagnoser: Akut konfusion. Även en demenssjuk patient kan drabbas av konfusion i samband med akut sjukdom (urinretention, uvi, fraktur/smärta, obstipation, feber mm), läkemedelsbehandling/ läkemedelsbiverkan eller förflyttning. Se avsnittet Konfusion hos äldre i detta kapitel.

Utredning

Snabb bedömning och handläggning med uteslutande av somatisk liksom farmakologisk orsak. Begynnande oro som led i demenssjukdom kan snabbtförsämras. Observera att de läkemedel som används vid mild/måttlig Alzheimer; kan ge biverkningar som hallucinationer, agitation och aggressivitet. Läkemedelsgenomgång.

 

Behandling

Om möjligt kausal. I övrigt symtomatisk behandling, i första hand med icke-farmakologiska metoder såsom trygg närhet till van personal eller närstående, utevistelse, fysisk aktivitet, lugn ljudmiljö, kroppskontakt mm. Dessa åtgärder ger ofta god effekt.

Bensodiazepiner är tveksamma vid organisk hjärnskada men kan ändå behövas helt temporärt i form av oxazepam 5-10 mgx1-3.

Vid agitation/aggressivitet kan memantin provas- obs dock att preparatet i sig kan framkalla konfusion.

Vid mer långvarig ångest/oro/irritabilitet kan ett SSRI- preparat provas med uppföljning efter ca 3 veckor.

Som sedativum/anxiolytikum tn kan klometiazol 1 kaps á 300 mg (alt 5 ml) provas. Vid uttalad agitation eller aggressivitet kan ett neuroleptikum vara indicerat. Man bör då välja ett preparat med endast mild antikolinerg effekt (se rutan Aktuella Mediciner) då antikolinergika kan förstärka konfusionsbilden. Doseringen bör hållas mycket låg då patienter med organisk hjärnskada ofta är ytterligt biverkningskänsliga. Uppföljning efter 1-2 veckor. Ex på preparat risperidon 0,5-2 mg/dygn alt tabl olanzapin 2,5-7,5 mg/dygn.

Vid akut okontrollerbar oro kan injektion av Risperidon upp till 1,5 mg dagligen ges alt ett neuroleptikum i depotform (Cisordinol Acutard). Effekten varar vanligen 2-3 dagar. Utvärdering av effekt. Neuroleptika i sig har visat sig innebära högre risk för död hos äldre dementa- korta behandlingstider.

OBS! att det faktum att patientens akuta psykiska symtomatologi avklingar är inte skäl att avstå från vidare diagnostik avseende bakomliggande somatik.

Aktuella Mediciner

Klometiazol: Mixt/K Heminevrin.

Memantin: T Ebixa.

Oxazepam: T Oxascand. T Sobril.

Neuroleptika

Haloperidol: T/Inj Haldol.

Olanzapin: T/Inj Zyprexa.

Risperidon: T/Oral lösn/Inj Risperdal.

Quetiapin: T Quetiapin. T Seroquel.

Zuklopentixol: T Cisordinol.

Version:
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ