Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Urinvägarnas sjukdomar > Prostatahyperplasi. Prostataförstoring. BPH. Benign prostatahyperplasi.

Prostatahyperplasi. Prostataförstoring. BPH. Benign prostatahyperplasi.

ICD-10: N40

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Se även avsnittet LUTS.

Definition

Godartad ålderbetingad förstoring av prostatakörteln (≥30 ml).

Orsak

Testosteron spelar in. Det finns koppling till metabola syndromet (hyperinsulinemi, typ 2- diabetes, ateroskleros, hypertoni, obesitas, dyslipidemi, hyperurikemi). Incidensen ökande med åldern.

Symtom

Lagringssymtom: Täta miktioner på dagen och/eller natten. Kraftiga trängningar, inkontinens.

Tömnings-/obstruktiva symtom: Startsvårigheter, svag stråle, av brott i strålen, krystning, efterdropp, känsla av ofullständig tömning, totalstopp.

Differentialdiagnos

Uretrastriktur, meatusstenos, blåshalsstenos, kronisk prostatit, prostatacancer (misstänk vid snabb symtomutveckling), blåssten, blåscancer, detrusor/sfinkter- dyssynergi, neurogena blåsrubbningar (pga ex v MS, Mb Parkinson, demens, stroke).

Status

Godartad prostataförstoring uppstår vanligen centralt kring urinröret, ofta med avflödeshinder. Körtelstorleken är normalt ca 35 ml för en 70- åring.

Utredning

Anamnes (inkl bl. a mediciner, sömnvanor vid nocturi).

Palpation per rektum och av buk. Residualvolymbestämning på alla män (bladderscan eller kateter). Residualurin > 100 ml kan förorsaka täta trängningar.

Tidsmiktion. Normal tidsåtgång för första decilitern ligger under 12 sekunder. Indikation på obstruktion vid mer än 16 sekunder.

Miktionslista med volym och frekvensschema. Normalt är en miktionsfrekvens på 4-7 gånger per dygn, medelvolym 3-5 dl vid varje miktion. Total mängd urin per dygn är normalt 1-2 liter.

Skattningsskala beträffande symtom, IPSS (International Prostate Symptom Score).

Lab-undersökningar: Urinsticka, S-kreatinin, PSA -kan tas även efter rektalpalpation. UVI kan ge förhöjda värden under månader efter avslutad antibiotikabehandling, ev PSA-kvot.

Via urolog ev vidare utredning med transrektalt ultraljud, cystoskopi samt cystometri.

Fördjupning

Läkemedelsverkets hemsida www.mpa.se

www.urologi.org

Aktuella mediciner

Alfa-1-blockerare

Alfuzosin: T Alfuzosin. 

Doxazosin: T Alfadil BPH.

Terazosin: T Hytrinex.

5-alfa reduktashämmare

Finasterid: T Finasterid.

Växtbaserat läkemedel: T Cernitol. 

Behandling

Många patienter med lätta besvär upplever förbättring utan att aktiv behandling satts in; expektans! Patienten bör dock uppmanas ta ny kontakt vid försämring. Stå och kissa!

Medikamentell behandling föreslås vid måttliga besvär (IPSS ≤ 18). Behandlingen minskar obstruktiva symtomen genom att påverka körtelns storlek (5-alfareduktashämmare) eller relaxera blåshalsmuskulaturen (alfareceptorblockerare):

Alfareceptorblockerare kan användas oberoende av körtelstorlek. Effekt kan förväntas inom 2-4 veckor.

5-alfa reduktashämmare användes vid förstorad körtel >40 g. Effekten kan dröja upp till 6 månader eller mer; dock oftast snabbare. OBS att 5-alfa reduktashämmare halverar PSA- värdet i serum.

Alfareceptorblockerare + 5-alfa reduktashämmare provas ofta initialt med utsättning av alfareceptorblockeraren efter 6-12 mån. Syftet är att alfablockaden skall ge snabb effekt och 5-alfa-reduktashämmaren på sikt krympa körteln.

Växtbaserat läkemedel (receptfritt) kan provas vid måttliga besvär.

Medikamentell behandling har generellt tämligen blygsam effekt men kan hos den enskilde patienten ha påtaglig effekt. Det går inte att på förhand avgöra vem som är betjänt av behandlingen. Uppföljning är därför viktig. Vid utebliven farmakologisk effekt bör preparaten utsättas och expektans övervägas. Om fortsatt behandling är indicerad, övervägs remiss för urologisk bedömning.

Kirurgisk- och minimalinvasiv behandling:

* TUR-P (transuretral resektion av prostata), är vanligt förstahandsval vid godartad prostataförstoring. Innebär bortopererande av prostatavävnad genom urinröret.

* Vid endast liten/måttlig förstoring av prostata och obstruktion användes ibland TUIP (transuretral incision i prostata). Kirurgen lägger ett snitt i bakre delen av prostata så att den faller isär. Kan utföras polikliniskt.

* Lasermetoder på väg in.

* TUMT (transuretal mikrovågstermoterapi) används av allt fler kliniker; i vidareutvecklad form s k Prostalund Feedback Treatment (PLFT®). Innebär destruktion av prostatavävnad genom mikrovågsbehandling. Kräver vare sig narkos eller ryggbedövning.

* Öppen adenomenukleation görs framför allt vid mycket stora körtlar, (>100ml).

* Absoluta indikationer för operativ behandling av BPH är:

Urinretention (i utvalda fall kan TUMT/PLFT® väljas)

Blåssten

Blödningar från prostatan

Urinvägsinfektioner, upprepade

Njurpåverkan

Version:

Relaterade sjukdomar

  1. Urinvägarnas sjukdomar
    LUTS. Lower urinary tract symptoms. Nedre urinvägssymtom.
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ