Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Arkiv för kategori ‘Okategoriserade’

Endast 3 av 10 tror på lika tillgång till hälso- och sjukvård

Svenskarna är långt ifrån övertygade om att alla har lika tillgång till hälso- och sjukvård. Det visar en ny nordisk undersökning. I Sverige anser endast 28 procent av befolkningen att det finns en jämlik tillgång till hälso- och sjukvård. Motsvarande siffror i våra grannländer är 27 procent i Norge och endast 23 procent i Danmark. […]

Ungdomar ska få ökad kunskap om läkemedel

Läkemedelsverket har initierat en insats för att öka ungdomars kunskap om läkemedel genom digitala informationsmaterial. Korta filmer beskriver hur läkemedel fungerar och används på rätt sätt. I juni publicerade Läkemedelsverket en rapport kring behovet av att öka ungdomars kunskap om läkemedel och en presentation av ett första kunskapsbyggande material. Utbildningskonceptet ”Koll på mediciner” är utformat i […]

Ojämlik tillgång till bröstcancerscreening kartlagd

Socialstyrelsens utvärdering av bröstcancerscreeningen i Sverige pekar på stora regionala skillnader vad gäller deltagande och screeningintervall. Personalbristen har förvärrats under pandemin. Varje år kallas närmare en miljon kvinnor i åldern 40–74 år till screening med mammografi, och omkring 60 procent av alla bröstcancerfall upptäcks på det sättet. Trots att mammografiundersökningar har erbjudits under närmare fyra […]

Känsligt att prata om levnadsvanor och cancerrisk

Levnadsvanor kan spela en avgörande roll för risken att utveckla cancer. Men vårdpersonal upplever att det är svårt att prata om övervikt, alkohol- och matvanor med sina patienter. Det visar rapporten ”Svårt och känsligt – Cancerprevention i primärvården”. Som ett led i att öka kunskapen kring levnadsvanornas betydelse för primär cancerprevention har Cancerfonden tillsammans med […]

Ny bok om vulvodyni – ökad kunskap krävs för att upptäcka och behandla vulvasmärta

Lokaliserad provocerad vulvodyni, tidigare kallat vestibulit, är ett smärttillstånd som drabbar cirka åtta procent av kvinnor i reproduktiv ålder. Trots att det är så pass vanligt är det bara drygt hälften av de drabbade som söker vård, och knappt hälften av dessa får en adekvat diagnos. En tidig diagnos och effektiv behandling är centralt för […]

Pilotprojekt för digitala hjälpmedel i demensutredning

Digitala verktyg blir allt vanligare i vården som ett sätt att underlätta för såväl patienter som vårdpersonal. Ett exempel på en verksamhet där digitala hjälpmedel kan utgöra ett stöd för diagnostik och uppföljning är demensutredningar. Det bedöms idag att kognitiv sjukdom är kraftigt underdiagnostiserat, och de som får diagnos får den i många fall mycket […]

Digital obesitasbehandling en möjlighet att hjälpa fler patienter

Enligt Folkhälsomyndighetens statistik år 2021 har mer än en miljon svenskar obesitas, och andelen har ökat från 11 procent till 16 procent mellan åren 2004 och 2021. Livsstilsbehandling är centralt för att minska risken för följdsjukdomar, men bristen på dietister sätter krokben i många regioner.   17 procent av svenskarna har metabolt syndrom, med en […]

PM Academy – nu med introduktionsfilmer

Alla som arbetar inom vården och har hand om människors hälsa behöver vara pålästa. Genom PM Academy erbjuder vi lättillgängliga och aktuella utbildningar för läkare och övrig vårdpersonal. Vi på Praktisk Medicin lanserar nu en ny variant på våra utbildningar, där en kort introduktionsfilm med information om ämnet och utbildningen bjuder in er att genomföra […]

Strokedagen 10 maj – fokus på livslång rehabilitering

Antalet strokefall i Sverige har minskat under en följd av år. Under år 2020 drabbades cirka 25 400 personer av stroke, en minskning med nästan 400 personer jämfört med 2019. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen. – Såväl antalet fall av stroke som antalet döda har minskat med cirka 40 procent sedan 2006. Det beror […]

Ny rekommendation för hormonbehandling mot klimakteriebesvär

Läkemedelsverket har publicerat nya behandlingsrekommendationer för hormonbehandling mot klimakteriebesvär. De innehåller en förnyad genomlysning av kunskapsläget när det gäller risker och nytta med behandlingen. Rekommendationerna som publicerades 11 april baseras på ett expertmöte under hösten 2021 med bland annat gynekologer, allmänläkare och onkologer. Målet är behandlingsrekommendationer som kan tillämpas inom primärvården, så att alla kvinnor […]

Skärpta rekommendationer för förskrivning av mjukgörande

 Varje år förskrivs mjukgörande hudkrämer på recept för 100 miljoner kronor i Stockholm. Nu skärper regionen förskrivningen. Sedan läkemedel på recept blev kostnadsfria för barn 2016 har förskrivning av mjukgörande krämer mer än fördubblats i åldersgruppen 0–17 år enligt Region Stockholms siffror. Statistik från Socialstyrelsen visar på samma trend i hela landet. Läkare vittnar om […]

Pandemin har satt vårdgarantin ur spel

Som en följd av covid-pandemin har antalet patienter som väntar på vård ökat. I december 2021 väntade fyra av tio patienter på operation längre än vårdgarantins 90 dagar. Den 31 mars publicerade Socialstyrelsen sin slutrapport om väntetider i vården och det uppdämda vårdbehovet till följd av covid-19-pandemin. Trots minskande smittspridning är fortfarande pandemins effekter på […]

Mat vid diabetes – dagens evidensläge

Det vetenskapliga underlaget för dagens kostråd vid diabetes har stärkts, och visar på samband mellan medelhavskost och lägre risk för tidig död. SBU:s nya utvärdering pekar även på ett par olika behandlingsmetoder som leder till en större viktminskning och bättre hälsa vid typ 2-diabetes. Syftet med SBU:s projekt har varit att utvärdera positiva och negativa […]

Fas III-studier av borreliavaccin på gång

För första gången ska ett vaccin mot borrelia testas i Sverige. I sommar börjar de första försökspersonerna att vaccineras. Den stora mängden olika varianter av borreliabakterien har hittills gjort det svårt att ta fram ett vaccin mot fästingsmittan, men nu inleds snart en fas 3-studie med ett nytt vaccin, rapporterar TT. Vaccinkandidaten VLA15 är ett […]

NT-rådet rekommenderar Opdivo för adjuvant behandling av avancerad esofagus- eller kardiacancer

Rådet för nya terapier, NT-rådet, rekommenderar nu att Opdivo (nivolumab) bör användas vid adjuvant behandling av vuxna med matstrupscancer eller cancer i gastroesofageala övergången som har kvarstående mikroskopisk sjukdom efter tidigare neoadjuvant kemoradioterapi. Opdivo (nivolumab) är en monoklonal antikropp och PD-1 (programmed death-1) – immuncheckpointhämmare, speciellt utformad för att återställa kroppens immunförsvar mot tumörer. Genom […]

Praktisk Medicin ökar kunskapen om Skelleftesjukan

Ärftlig transtyretinamyloidos, även kallad ATTRv-amyloidos eller Skelleftesjukan, är en autosomalt dominant sjukdom. Den genetiska orsaken är mutationer i genen som kodar för proteinet transtyretin (TTR). Över 140 olika mutationer finns beskrivna, och de flesta TTR-mutationer ger en instabilitet i proteinet som då lättare bildar amyloid. Sjukdomen är ovanlig men förekommer över hela världen och är vanligare […]

Världsobesitasdagen 4 mars

World Obesity Day – Världsobesitasdagen – den 4 mars instiftades 2020 av flera internationella organisationer som vill ena världen i arbetet med övervikt och fetma. Syftet med dagen är att uppmärksamma att frågan om obesitas är komplex. Det finns behov av att utveckla hållbara lösningar, motverka stigma och slå hål på missuppfattningar kopplade till övervikt […]

Sällsynta dagen 28 februari

Fem procent av Sveriges befolkning lever med ett sällsynt hälsotillstånd. Det innebär komplicerade behov av vård och specialiserad kompetens. Sällsynta Dagen startades som ett svenskt initiativ 2008. Nu uppmärksammas denna dag den 28  februari varje år (29 februari under skottår) över hela världen under namnet ”World Rare Disease Day”. Det uppskattas att det världen över […]

Världscancerdagen 4 februari 2022

Världscancerdagen uppmärksammas varje år den 4 februari och är ett globalt initiativ för att öka kunskapen om cancerpatienternas och närståendes situation hos allmänhet, profession och beslutsfattare. Dagen syftar också till att skapa intresse och driva diskussion kring prioriterade frågor som minskade orättvisor i cancervården och stärkta patienträttigheter. Ett av de områden som särskilt kommer lyftas […]

Vi säger välkommen till trettionde upplagan av boken Praktisk Medicin!

Tack vare en stor efterfrågan och en positiv respons från läkare, sjuksköterskor och övrig vårdpersonal har boken Praktisk Medicin publicerats i en uppdaterad version varje år sedan 2001. Nu kan du beställa boken Praktisk Medicin 2022 på Bokus. Detta är den trettionde upplagan av boken Praktisk Medicin, och i vår uppdatering och modernisering har det […]

Ny nationell handlingsplan mot antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens är en av de ledande dödsorsakerna i världen, och enligt WHO ett av de tio allvarligaste hoten mot folkhälsa och utveckling. Trots insatser från myndigheter och organisationer har det inte skett någon minskning av den globala användningen av antibiotika. En omfattande global undersökning som nyligen presenterades i The Lancet visar att AMR (antimikrobiell resistens) […]

Möt medicinska expertgruppen på Praktisk Medicin

På vår nya redaktionssida kan du läsa mer om vår expertgrupp – ett vetenskapligt råd som kunskapssäkrar och kvalitetssäkrar innehållet på Praktisk Medicin. På Praktisk Medicin har vi totalt ca 1000 behandlingsöversikter med 370 000 unika besök i månaden. Genom PM Academy erbjuder vi också lättillgängliga och aktuella utbildningar för läkare och övrig vårdpersonal. Knutet […]

Ökad frakturrisk vid behandling med SSRI-preparat

 Både depression och behandling med antidepressiva läkemedel har pekats ut som möjliga orsaker till en ökad frakturrisk genom mekanismer kopplade till både bentäthet och fallrisk. Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) är rekommenderad behandling vid flera depressions- och ångesttillstånd hos både barn, ungdomar och vuxna. SBU:s upplysningstjänst presenterar nu resultatet från en litteratursökning med granskning av systematiska översikter […]

Begränsat uttag av läkemedel upphör den 18 januari 2022

Regeringen har beslutat att från 18 januari 2022 ta bort de regler som under pandemin begränsat enskildas uttag av läkemedel från apotek.   Begränsningen infördes den 1 april 2020, och har inneburit att öppenvårdsapotek endast kunnat lämna ut läkemedel till patienter för 90 dagars förbrukning. Syftet med regleringen var att minska risken för att patienter […]

Socialstyrelsen uppmärksammar psykisk ohälsa hos äldre

Var tredje kvinna och var femte man över 77 år anger att de har besvär med ångest. Depressiva besvär är också vanligt hos äldre, och suicidtalen är högst bland män över 85 år.  Det visar en kartläggning gjord av Folkhälsomyndigheten. Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter satsar nu särskilt på att uppmärksamma psykisk ohälsa hos äldre, […]

ADHD – fördröjd diagnos hos flickor och kvinnor

Diagnosen ADHD är två till tre gånger så vanlig hos pojkar som hos flickor, men det betyder inte säkert att diagnosen verkligen är så mycket vanligare hos pojkar. Det är ett stort mörkertal bland flickor, som ofta får sin diagnos senare än pojkarna, eller kanske inte diagnosticeras förrän i vuxen ålder. Diagnoskriterierna för ADHD är […]

Kvinnlig könsstympning – ny kartläggning från Socialstyrelsen

I Sverige lever cirka 40 000 till 50 000 flickor och kvinnor som varit utsatta för könsstympning. Socialstyrelsen visar i en nyligen publicerad utredning på behovet av förbättringar inom det förebyggande arbetet samt arbetet kring att förutsättningarna för en jämlik vård ska finnas på plats. Vidare beskrivs ett ökat behov av kunskapsstöd och samverkan mellan vårdgivare. De […]

Internationella klimakteriedagen 18 oktober

Menopausal hormonbehandling, MHT, är den mest effektiva och bäst dokumenterade behandlingen vid vasomotorsymtom som svettningar och vallningar och vid andra östrogenbristrelaterade besvär. Det är viktigt att behandlingen individualiseras, och här bör man ta hänsyn till kvinnans ålder, hennes övriga livsstilsfaktorer och hälsorisker samt även kvinnans preferenser vad gäller behandlingen. Menopausen är den tidpunkt vid vilken […]

Milstolpe inom vården – immunterapi 10 år

I år är det 10 år sedan immunonkologisk behandling blev tillgänglig för patienter med avancerad cancer. Behandlingsmetoden utsågs 2013 till Årets vetenskapliga genombrott av tidskiften Science, och Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2018 tilldelades James P. Allison och Tasuku Honjo för deras upptäckt av cancerbehandling genom hämning av immunförsvarets bromsmekanismer. För patienter med svår cancer […]

Vill du vara en del av Praktisk Medicins expertteam?

Just nu söker vi specialistläkare som vill vara med och granska våra behandlingsöversikter Är du intresserad av att bidra till den årliga granskningen av våra behandlingsöversikter? På www.PraktiskMedicin.se har vi totalt ca 1000 behandlingsöversikter med 370 000 unika besök i månaden. Texterna riktar sig till läkare och vårdpersonal och syftar till att fungera som ett […]

Praktisk Medicin uppdateras

Sen jag började mitt uppdrag som chefredaktör på Praktisk Medicin i början av året har jag jobbat mot att göra plattformen ännu bättre. Vi planerar att uppdatera kapitelindelningen inför nästa års upplaga av boken, vilket jag tror kommer göra strukturen ännu tydligare. Ett första steg mot vår nya, uppfräschade version är att vi tagit bort […]

Underhållsbehandling effektivt vid lindrig psoriasis

Lindrig psoriasis kan ofta skötas i primärvården. Vanligtvis bygger strategin med lokalbehandling på en reaktiv attityd snarare än en proaktiv. Det finns dock evidens för att underhållsbehandling med lokal kombinationsbehandling med kortison och vitamin D3-analog två gånger i veckan förlänger den besvärsfria perioden. Lindrig psoriasis definieras som Psoriasis Area and Severity Index (PASI) < 3 […]

Hos en femtedel av typ 2-diabetiker kan man överväga kirurgi som behandlingsmetod

En enkätundersökning på patientsidan Doktorn.com visar att 18% av de 3000 svarande med diabetes, faller under kriterierna för viktreducerande kirurgi vid typ 2-diabetes, utifrån Socialstyrelsens riktlinjer. Andra iakttagelser från enkätsvaren är att många, speciellt manliga diabetiker, anser att de har bra koll på sitt blodsocker, trots att HbA1c ligger över målvärdet. Under hösten 2020 och […]

Folkhälsomyndighetens scenarier pekar på att smittspridningen av Covid-19 planas ut i sommar

Om människor fortsätter ha samma kontaktmönster och vaccinationerna mot Covid-19 fortsätter som planerat, pekar Folkhälsomyndighetens scenarier på att smittspridningen minskar under juli och augusti. Folkhälsomyndigheten har för tredje gången tagit fram en delrapport om smittspridningen av SARS-CoV-2 i samhället, med scenarier som kan utgöra underlag för planering inom främst hälso- och sjukvård. De illustrerar möjliga […]

Patienterna tillbaka till rutinvården

Tack till alla som svarade på Praktisk Medicins enkätundersökning om patientflödet på er vårdenhet! Hela 606 personer har svarat och det verkar nu som att patienterna är på väg tillbaka till rutinvården. I början av april skickade vi ut en enkät till Praktisk Medicins prenumeranter med tre frågor om upplevelse och förväntningar av patientflödet, som […]

Trendbrott: äldre har börjat klaga på vården

Sveriges 21 patientnämnder har sammanställt en rapport för de inkomna klagomålen från patienter under pandemiåret 2020, som en del av hälso- och sjukvårdens kvalitets – och utvecklingsarbete. Under förra året tog patientnämnderna emot 3337 klagomål relaterade till Covid-19, vilket utgjorde 10% av samtliga klagomål. Totalt sett minskade antalet inkomna klagomål med 8% i samband med […]

Hälsoobligation mot diabetes vinner internationellt pris

Region Stockholms hälsoobligation, med sin unika finansiella lösning för att förebygga typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom, har tilldelats ett pris av internationellt ansedda Environmental Finance. Via en ny digital hälsoplattform; Health Integrator, får användarna stöd av en personlig hälsopedagog och tillgång till hälsorelaterade produkter och tjänster. Region Stockholm har valt att satsa på en ny digital […]

Stramas utbildning kring antibiotika ger resultat

En enkätundersökning med 384 läkare via PraktiskMedicin.se tyder på att utbildning med Strama leder till att fler läkare resonerar rätt kring användning av CRP vid tonsillit. Enkätundersökningen Antibiotikabarometern har funnits tillgänglig på PraktiskMedicin.se under 2020 och visar intressanta resultat. 24% av de 384 svarande läkarna hade haft en utbildning med Strama det senaste året. Det […]

Ny svensk teknik möjliggör att personer som befarar Alzheimer kan få en första bedömning, utan att behöva uppsöka sjukhus

En ny teknik som syftar till enklare och mer träffsäker diagnostik av demens-/ kognitiva sjukdomar har utvecklats av start-up bolaget Geras Solutions. Tekniken är tänkt att avlasta minnesutredningar i både primärvården och på specialistmottagningarna. En pilotstudie har genomförts i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset och publiceras nu i The Journal of Prevention of Alzheimers Disease. Resultaten […]

AI kan hjälpa till med framtida kontroller av hudskador och bensår

Vi har genom åren betraktat sår eller skador på huden med att se på dess utbredning och djup, samt följt hudförändringen över tid, fotograferat densamma samt mäta med en plastfilm och tuschpenna från gång till annan. Behandlingen av hudsår har varit och är av stor betydelse vid olika sjukdomar som exempelvis diabetes och vid olika […]

Behandling ger varaktig förbättring av typ 2-diabetes

Har du hört talas om diabeteskirurgi? Inte? Då är du i gott sällskap. Diabeteskirurgi är ett helt nytt sätt att behandla typ 2-diabetes och innebär en viktreducerande magsäcksoperation på indikationen typ 2-diabetes i kombination med högt BMI. Flera studier under 2000-talet har visat goda effekter av kirurgi på blodsockerkontroll. Effekter som är snabba, stora, varaktiga […]

Migränpatienter får inte den hjälp de behöver

En enkätundersökning där närmare 20 000 migränpatienter deltog visade att bara 7 procent av de med svår migrän har kontinuerlig kontakt med neurolog. Det är enbart neurologer som har möjligheten att ge den mest effektiva behandlingen och skillnaden mellan regionerna var stor avseende vilka som får tillgång till neurologer. En stor undersökning genomfördes på DOKTORN.com i slutet […]

Information om att antibiotika skadar tarmfloran behöver nå ut

Enkätundersökningen Antibiotikabarometern med över 8 000 svarande visade att 24 % var oroliga för hur deras tarmflora påverkas negativt av antibiotikabehandling. 77 % var oroliga för att resistenta bakterier blir vanligare i samhället. Strama Stockholm menar att undersökningen bekräftar deras bild av problematiken kring antibiotikaanvändningen. Enkätundersökningen genomfördes under sommaren 2020 på DOKTORN.com och resultaten visar flera […]

Gikt – en av de sämst behandlade sjukdomarna hos män över 70 år

Gikt och podager, portvinstå har man känt till sedan urminnes tider och i Läkartidningens temanummer från 26/8 2020 talar man om gikt som en välkänd men eftersatt sjukdom. En av de sämst behandlade sjukdomarna hos män över 70 år. Vidare hyperuricemi och dess koppling till folksjukdomar. I Sverige startades 2015 ett nätverk av intresserade reumatologer […]

Vissa läkemedel innebär onödigt höga kostnader för patient och samhälle

För vissa läkemedel är kostnaderna onödigt höga för både patient och samhälle. Enbart inom läkemedel mot neuropatisk smärta (Gabapentin och Pregabalin) finns det en stor besparingspotential på över 100 miljoner kronor i Sverige. Denna besparing kan ske om originalläkemedel eller dyra generiska alternativ byts ut till billigare alternativ. Läkemedelskostnader för patient och samhälle Hur väl […]

Neurologerna som fick nog – startar digital migränklinik

Patienter med kronisk migrän är en patientgrupp som har svårt att få hjälp på specialistkliniker. Flera erfarna neurologer som arbetat med fokus på migrän fick nog och tar nu hand om patienterna på en nystartad digital migränklinik, Migrannhjalpen.se, för att effektivisera migränvården. – Jag har 2 års väntetid för mina migränpatienter och ett tak i […]

Stort intresse för PAH-utbildning på PraktiskMedicin.se

På bara några veckor genomförde över 200 läkare en ny utbildningar inom pulmonell arteriell hypertension (PAH). Av alla tidigare utbildningar så har PAH-utbildningen fått högst andel läkare som uppger att de lärt sig något nytt. Hela 96% ansåg att de lärde sig något nytt mot ett snitt på cirka 90%. – Vi ser att många […]

67% av vårdcentralerna förväntar sig mycket patienter i höst

PraktiskMedicin.se (PM) har genomfört en undersökning där man tillfrågat sina medlemmar kring hur patientflödet ser ut nu i juni och hur de tror hösten ser ut avseende patientbesök och om de har kapacitet att klara av vårdbehovet. Under 24 och 25 juni svarade närmare 200 personer från vården varav 91 från vårdcentraler. Det är tydligt […]

Läkemedel vid osteoporos – rekommendationer från Läkemedelsverket

Läkemedelsverket har i april publicerat en behandlingsrekommendation över läkemedel vid osteoporos för att förhindra benskörhetsfrakturer. Förstahandsval vid osteoporosbehandling är bisfosfonater i form av infusion zoledronsyra en gång årligen eller veckotablett alendronat/risedronat. Vid intolerans /kontraindikation kan Denosumab i 2 år övervägas. Efter 5 års behandling med bifosfonater bör behandlingen utvärderas på grund av risk för biverkningar […]

Socialstyrelsens nya riktlinjer för sjukdomar i rörelseorganen

Socialstyrelsen har i april kommit med nya riktlinjer för de vanligaste sjukdomarna i rörelseorganen. Detta är en remissversion och en slutlig version kommer att publiceras vid årsskiftet 20/21. Riktlinjerna gäller de tre inflammatoriska reumatiska sjukdomarna: reumatoid artrit, axial spondylartrit, psoriasisartrit samt artros och osteoporos. Nedsatt livskvalitet och rörlighet, nedsatt självständighet samt smärta drabbar patienterna. 20 […]

Statistik om intensivvårdade patienter med covid-19

Svenska intensivvårdsregistret uppdateras kontinuerligt med information om hur många patienter som skrivs in på landets intensivvårdsavdelningar med covid-19. För närvarande (13 april) är det 857 patienter (1051 vårdtillfällen) med medianålder 61 år och 75% är män. 75% har en eller fler riskfaktorer där hypertoni, diabetes och hjärt-lungsjukdom är de vanligaste. Läs mer: Svenska Intensivvårdsregistret

Covid-19 och cancer

Överlag har cancerpatienter ej större risk att insjukna i covid-19. Vissa patientgrupper har dock en ökad risk att bli svårt sjuka i infektionen. Det gäller framförallt patienter med påverkan på lungorna av cancersjukdomen (till exempel lungcancer) eller behandlingen (till exempel efter strålbehandling av lungorna) eller nedsatt immunförsvar på grund av antingen grundsjukdomen eller behandlingen. Patienter […]

Antivirala medlet Remdesivir testas mot covid-19

Ingen effektiv behandling med godkänt läkemedel mot covid-19 finns att tillgå i nuläget. Remdesivir är ett antiviralt läkemedel som tagits fram för behandling av RNA-virus. För närvarande pågår nio stora studier internationellt med flera tusen inkluderade patienter i flera olika länder. Sverige deltar i två öppna, randomiserade och placebokontrollerade fas III studier där läkemedlet testas […]

Covid-19 och läkemedel

Läkemedelsverket (LMV) har publicerat ett antal nyheter angående den pågående epidemin med covid-19. – Dokumentationen om tillförlitligheten hos självtester för infektionen av covid-19 är otillräcklig. Än så länge finns ingen självtest på marknaden som är godkända av LMV. – Just nu pågår internationella studier för att utvärdera effekten av klorokin och hydroxiklorokin vid covid-19. Än […]

Fler cancerpatienter utreds inom standardiserade vårdförlopp

Vilka utredningar som ska göras vid misstanke om cancer beskrivs i standardiserade vårdförlopp, samt inom vilka tidsgränser utredningen ska vara klar och första behandlingen startad. Regeringens mål är att minst 70 procent av de som insjuknar i cancer inom aktuella diagnoser ska utredas via ett standardiserat vårdförlopp och att minst 80 procent av dessa patienter […]

Trombektomi rekommenderas vid akut stroke – nya riktlinjer från Socialstyrelsen

Antalet personer som insjuknar och som avlider till följd av stroke sjunker år från år men förra året drabbades ändå 25 000 personer av stroke i Sverige. Socialstyrelsen har uppdaterat de Nationella riktlinjerna vid stroke för att förbättra behandlingen på grundval av nya forskningsresultat. De viktigaste förändringarna gäller rekommendationen angående trombektomi. Man rekommenderar Ett strukturerat […]

Polypill – var står vi idag?

Kardiovaskulär sjukdom är den ledande dödsorsaken globalt med mer än 17 miljoner dödsfall årligen. Hjärtinfarkt och stroke utgör 80 procent, och 75 procent inträffar i låg- och medelinkomstländer. En tredjedel av dödsfallen utgörs av personer under 70 år. WHO har som målsättning att minska för tidig död i icke-smittsamma sjukdomar, där kardiovaskulära sjukdomar står för […]

Förskrivning av menopausal hormonbehanding ojämnt fördelad i landet

Omkring 70 procent av alla 47–56-åriga kvinnor har värmevallningar och svettningar i samband med klimakteriet. Även torra och sköra slemhinnor är vanligt. Detta kan behandlas med menopausal hormonbehandling. Socialstyrelsen publicerar nu en kartläggning av läkemedel utskrivna till kvinnor under klimakteriet. Denna visar att 11 procent av landets 45–60-åriga kvinnor hämtade ut receptbelagda läkemedel mot dessa […]

Utred överkänslighet mot penicillin

Cirka en tiondel av patienter som söker vård anger att de har en allergi mot penicillin. Ofta behandlas patienten då med bredspektrumantibiotika. Detta leder till dyrare behandling och ökad antibiotikaresistens. Därför är det viktigt att göra en ordentlig utredning då patienten anger penicillinöverkänslighet. Detta görs lämpligen på patientens vårdcentral då patienten är infektionsfri. Viktigast är […]

Nationella läkemedelslistan ger patienter, sjukvård, omsorg och apotek tillgång till samma information

Den 1 juni 2020 börjar lagen om nationell läkemedelslista gälla. Vårdens, omsorgens och apotekens it-system börjar kommunicera med samma källa till information – Nationella läkemedelslistan som alltså kommer att ersätta nuvarande receptregistret och läkemedelsförteckningen. Anslutningen till systemet påbörjas 1 juni 2020 och den 1 juni 2022 ska alla regioner och apotek vara anslutna. Ett intensivt […]

Morbiditet och mortalitet i akut hjärtinfarkt fortsätter att sjunka

Socialstyrelsens statistik visar att 24 800 fall av akut hjärtinfarkt inträffade under 2018 och drygt 5 800 personer avled av sjukdomen (publicerat dec 2019). Detta är fortsättningen på de senaste årens kraftigt nedåtgående trend. Incidensen ökar med ökande ålder och både incidensen och mortaliteten är dubbelt så hög för män som för kvinnor, även om […]

Var tredje cancerfall skulle kunna förebyggas med en hälsosam livsstil enligt WHO.

Globalt är cancer den näst vanligaste dödsorsaken och 70 procent av dödsfallen inträffar i låg- eller medelinkomstländer. Var tredje cancerfall skulle kunna förebyggas med en hälsosam livsstil enligt WHO. Rökning är den viktigaste riskfaktorn och står för 22 procent av global cancerdöd. I Sverige orsakar rökning 6800 nya cancerfall och 5 200 dödsfall i cancer/år. […]

Under 2018 rapporterades 68 000 nya cancerfall hos 63 000 individer.

Antalet diagnostiserade cancerfall i Sverige har dubblerats från knappt 30 000 per år i början av 1970-talet till nuvarande 68 000. Om man åldersstandardiserar siffrorna så är ökningen dock betydligt mindre. Drygt var tredje person i Sverige kommer att få en cancerdiagnos under sin levnad. Den relativa 5-årsöverlevnaden har ökat från 35/48 procent för män/kvinnor […]

Sjuksköterskans och barnmorskans år 2020

WHO uppmärksammar 2020 dessa viktiga yrkesgrupper utan vilka ingen hälso- och sjukvård skulle fungera. Tillsammans utgör de 50 procent av arbetsstyrkan inom sjukvården och 70 procent är kvinnor. Det råder en brist i hela världen och det behövs 9 miljoner nya sjuksköterskor och barnmorskor i världen för att kunna uppfylla WHO:s hälsomål till år 2030. […]

Influensaläget

Vaccination för säsongsinfluensa är igång i Sverige sedan 19 nov. Hittills rapporterar Folkhälsomyndigheten om låg spridning. Följ Folkhälsomyndighetens veckorapporter här.

Vad hjälper vid posttraumatisk stressyndrom (PTSD) hos vuxna?

SBU har granskat och kommenterat två publikationer från National Institute for Health and Care Excellence (NICE) angående läkemedels- respektive icke farmakologisk behandling av PTSD. Angående läkemedelsbehandling säger man ”att det är möjligt att behandling med SSRI-läkemedel (sertralin, flouxetin och paroxetin) minskar symtom på PTSD och ökar antalet personer som tillfrisknar jämfört med placebo efter 8–13 […]

Vilken påverkan har klimatförändringen på hälsan i världen?

Klimatförändringen påverkar hälsoläget i världen genom att försämra flera livsbetingelser som är vitala för hälsan – ren luft, rent dricksvatten, tillgången till näringsriktig mat, säkert skydd och klimatförändringen kan dessutom underminera årtiondens arbete med och framgångar i den globala hälsan. Mellan 2030 och 2050 kommer klimatförändringen orsaka 250 000 ytterligare dödsfall per år från undernäring, […]

Narkotikarelaterade dödsfallen minskar

Folkhälsomyndigheten rapporterar att antalet narkotikarelaterade dödsfall minskade i Sverige med 10 procent under 2018. Totalt skedde 566 dödsfall jämfört med 626 dödsfall år 2017. Främst drabbas män (70%). Det är främst dödsfall till följd av fentanylliknande substanser som minskat. Överdoser är vanligast dödsorsak och opioder är förekommer i 86% av fallen. En annan glädjande nyhet […]

Färre insjuknar i stroke

Socialstyrelsen presenterar sin statistik från 2018 där man ser att antalet personer som insjuknar i stroke minskat med 40% under de senaste 20 åren och fortsatte att minska när man jämförde 2018 med 2017. Under föregående år drabbades 25 000 personer av stroke. Absoluta antalet personer som dör i stroke minskar, men andelen av de […]

Rekordmånga anmälda till donationsregistret under Donationsveckan i år

För att uppmärksamma organ- och vävnadsdonation och få fler att ta ställning i donationsfrågan initierar Socialstyrelsen sedan tio år tillbaka Donationsveckan v.45 i november. Under årets donationsvecka har rekordmånga anmält sig till donationsregistret, över 21 000 personer, vilket var en 70-procentig ökning jämfört med förra året. En anmälan till donationsregistret är likställt med ett ifyllt […]

Receptfri försäljning av diklofenak stoppas juni 2020

Det är sedan tidigare känt att andelen hjärtkärlbiverkningar är högre vid användandet av diklofenak än för andra NSAID och därför rekommenderas att patienter med allvarliga underliggande hjärtkärlsjukdomar, cirkulationsproblem, tidigare hjärtinfarkt eller stroke inte ska använda detta preparat. Patienter med högt blodtryck, förhöjda kolesterolvärden, diabetes eller rökning, ska använda diklofenak endast efter noggrant övervägande. En publikation […]

Är världen nu fri från poliosmitta?

Nej, inte ännu, men förhoppningsvis snart. Världspoliodagen uppmärksammades den 24 oktober för att hedra Dr Jonas Salk och hans medarbetare som utvecklade det första vaccinet mot polio. Tidigare förlamandes hundratusentals barn varje år av poliosjukdomen. Antalet fall i världen har minskat med 99 procent efter det att WHO lanserade ett globalt program för att utrota […]

Självtester som säljs i Sverige måste vara CE-märkta

Man kan idag köpa självtester för en mängd tillstånd på nätet. Tester erbjuds t.ex. för glutenintolerans, klimakterie, clamydia, H. Pylori. Flera självtester är ej CE-märkta som medicintekniska produkter måste vara för att få saluföras i Sverige och EU. Företagen som saluför produkterna ansvarar för att de är säkra. Läkemedelsverket ansvarar för kontroll. Nyligen gjorde verket […]

Epilepsi – Uppdaterad rekommendation för läkemedelsbehandling

81 000 personer har diagnosen epilepsi i det svenska patientregistret, ca 69 000 vuxna och 12 000 barn/ungdomar. Omkring 5 500 personer insjuknar varje år. För diagnosen krävs oftast två oprovocerade anfall, men ett oprovocerat anfall är tillräckligt om risken för ytterligare oprovocerade anfall är stor. Sjukdomen är ofta livslång och påverkar t.ex. utveckling, inlärning, […]

Dyspepsi – uppdaterade riktlinjer

Svensk Gastroenterologisk Förenings styrelse i samarbete med Svensk Förening för Allmänmedicin (SFAM) har uppdaterat de befintliga nationella riktlinjerna för outredd dyspepsi, okomplicerade duodenal- och ventrikelsår samt funktionell dyspepsi. Riktlinjerna innehåller tydliga genomgångar av definitioner, diagnostik, behandling och uppföljning. Definitioner Dyspepsi: Symtom som antas ha sitt ursprung i magsäcken eller tolvfingertarmen (t.ex. uppkördhet, tidig mättnads- känsla, […]

Antalet fall av harpest/tularemi har ökat under juli och augusti och förväntas öka ytterligare under september

Den 9 september hade 800 fall inrapporterats från Dalarna, Gävleborg och Norrland, vilket är betydligt fler än ett medelår. Tularemi är en bakterieorsakad vektorburen zoonos. Bakterien Francicella Tulariensis finns framförallt hos smågnagare och sprids till människa genom bett av smittad mygga/insekt, direkt beröring med ett smittat djur, inandning av damm förorenat med sjuka djurs urin […]

Nytt HPV-vaccin inom det nationella vaccinationsprogrammet

Från och med 1 september 2019 vaccineras flickor med Gardasil 9 som inkluderar skydd mot 9 stammar av HPV. Det ger ett skydd mot ca 90 % av cervixcancer men även vulva-, vagina- , penis- och anuscancer orsakade av HPV. Vaccinet skyddar även mot condyloma acuminata. På grund av att vaccinet inte skyddar mot alla […]

WHO Suicidpreventiva dagen 10 september – en person dör i suicid var 40:e sekund i världen

WHO lyfter fram betydelsen av att ha en nationell strategi för suicidprevention. Frekvensen suicid är högst i höginkomstländer 11,5/100 000 innevånare, men de flesta suiciden inträffar i låg- och medelinkomstländer. Mer än tre gånger så många män som kvinnor begår suicid i höginkomstländer. Suicid är den näst vanligaste dödsorsaken efter trafikdöd bland unga 15–29 år.* […]

Psykisk ohälsa är vanligt hos äldre

Ny rapport från Folkhälsomyndigheten visar att ångest och depression är överrepresenterat i den äldre befolkningen. Var tredje kvinna och var femte man över 77 år har besvär med ångest. Det är svårare att upptäcka psykisk ohälsa bland äldre eftersom symtombilden delvis ser annorlunda ut. Psykisk ohälsa är ojämn fördelad i befolkningen, till exempel är den […]

Akut lungsjukdom kopplat till användandet av e-cigaretter – 450 fall utreds i USA

Center for Disease Control (CDC), Food and Drug Administration (FDA) tillsammans med lokala och federala hälsoorganisationer utreder 450 fall av lungsjukdom som identifierats i samband med användandet av e-cigaretter. Fallen finns i 33 stater i USA fram till 6 september 2019 och fem dödsfall är registrerade hittills. Kliniken är likartad och man arbetar med att […]

Förebyggande av demens –nya internationella riktlinjer från WHO maj 2019

50 miljoner människor i världen lever med demens, 10 miljoner insjuknar årligen, och demens utgör den femte vanligaste dödsorsaken i världen. Inom den närmsta 30-årsperioden räknar man med att antalet personer med demens globalt kommer att tredubblas, framförallt i låg- och medelinkomstländer. Effektiv behandling saknas så prevention är den främsta åtgärden för att minska sjukdomsbördan […]

Gonorré ökar kraftigt i Sverige och globalt

Gonorré ökar i Sverige, Europa och globalt. På grund av ökande antibiotikaresistens finns risk för att sjukdomen inte kommer att vara behandlingsbar med antibiotika i framtiden. Folkhälsomyndighetens epidemiologiska årsrapport 2018 visar att de flesta smittsamma sjukdomar i Sverige har en stabil förekomst. Ett av undantagen är gonorré. 2550 fall inrapporterades i Sverige under förra året, […]

Nytillkommet vårdprogram för Akut Onkologi

Allt fler patienter lever med cancer i Sverige och komplikationer, seneffekter till behandling och cancerrelaterade symtom handläggs ofta inom primärvården långt ifrån onkologiska centra. RCC har tagit fram handfasta råd för handläggning av akuta symtom hos cancerpatienter. Drygt 60 000 personer i Sverige kommer i år att få en cancerdiagnos. Behandlingsmetoder och överlevnadssiffror förbättras kontinuerligt, […]

Fästingarna har vaknat och med dem ökar spridningen av bl.a. borrelia och TBE

Säsongen har börjat och diagnos och behandling av fästingburna infektioner är högaktuellt. Hög tid för vaccination för TBE. Ixodes ricinus, vår vanligaste fästing. Fästingar är aktiva när temperaturen stiger över 5 grader vilket innebär att säsongen varar från mars till november. Tre utvecklingsstadier genomgår den vanligaste fästingarten i Sverige, Ixodes ricinus, från larv till nymf […]

Socialstyrelsen statistik över dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar visar att zopiklon är den enskilt vanligaste förekommande substansen men att det ofta rör sig om flera olika substanser där opioder är framträdande

Ca 900 personer per år dog till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar per år visar Socialstyrelsens sammanställning från 2012-2017. Zopiklon var det enskilt vanligaste förekommande medlet. Suicid utgjorde en dryg fjärdedel av dessa dödsfall där ar zopiklon, propiomazin, men även opioder som tramadol och oxikodon var vanligast. Kvinnor var överrepresenterade bland suiciden. Hälften av dödsfallen […]

HPV vaccination till pojkar rekommenderas av Folkhälsomyndigheten

2010 infördes allmän vaccination av flickor mot HPV (humant papillomvirus) med främsta syfte att skydda mot cervixcancer. Då flera cancerformer hos båda könen har nu knutits till HPV rekommenderar Folkhälsomyndigheten därför att vaccinationen utvidgas till att även gälla pojkar. HPV är en vanligt förekommande virusfamilj med över 150 typer som infekterar epitelceller och kan ge […]

Folkhälsomyndighetens veckorapport om influensa, RS virus och Calici

Vinterkräksjuka och influensa minskar nu, RSVaktiviteten fortsatt hög. Vinterkräksjukan Calici Ökningen av antalet fall av Calici börjar relativt förutsägbart vid v 41 – 43 i samhället, når en topp under veckorna 4-16 för att sedan falla till låga nivåer till cirka v.22. Även denna säsong har uppvisat detta mönster, även om det har varit en […]

Läkemedelsverket varnar för bantningspiller som finns att köpa via nätet

Läkemedelsverket uppmanar konsumenter at vara försiktiga vid köp av bantningsmedel från nätet och aldrig handla från anonyma försäljare. Produkterna innehåller ofta läkemedelssubstanser eller t.o.m. otillåtna medel trots att de utges för att vara ”all natural”. Nu varnar man för användandet av bantningsmedlet ”Natural Max Slimming”, salufört via en Facebookgrupp, då produkten innehåller bl.a. sibutramin som […]

Uppdaterad broschyr med Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård publicerades 5 mars

Läkemedelsverket, Nationell ar betsgrupp STRAMA och Folkhälsomyndigheten har förnyat denna publikation som funnits i nio år. Den är tänkt som ett stöd för patientsäker handläggning och för att bromsa utvecklingen av antibiotikaresistens. Information om tecken på allvarlig infektion hos barn och vuxna är en viktig del av innehållet samt praktiska handfasta råd för att bedöma […]

Världshälsoorganisationen WHO uppmärksammade World Hearing Day 3 mars och uppmanar till att testa hörseln regelbundet

Nästan 50 % av tonåringar och unga vuxna löper risk att få en hörselnedsättning pga långvarig och ohälsosam användning av personliga ljudapparater och exposition för skadliga ljudnivåer i samband med konserter mm. Under temat “Make listening safe” vill WHO uppmärksamma det ökande problemet och betydelsen av tidig identifikation och intervention för hörselnedsättning. Globalt växer antalet […]

RS-virusinfektioner ökar

Fler fall av RSV (respiratoriskt syncytial virus) rapporteras under februari från Folkhälsomyndigheten. Det är ett av våra vanligaste luftvägsvirus. Hos spädbarn, men även immunsupprimerade och äldre, kan RSV orsaka allvarlig nedre luftvägsinfektion. Folkhälsomyndighetens övervakning av RSV visar en ökning av antalet fall under februari. RSV är ett vanligt förkylningsvirus som de flesta barn har genomgått […]

Naloxon och utbildningsinsats om opioidöverdos till personer med opioidberoende samt deras anhöriga

Hälso- och sjukvården bör erbjuda morfinantagonisten naloxon tillsamans med en utbildningsinsats till personer med opioidberoende och risk för överdos och deras anhöriga. Detta ingick i den uppdatering av de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende som Socialstyrelsen publicerade 29 jan. Opiodöverdos orsakar i Sverige ca 900 dödsfall och 69 000 dödsfall […]

Nya nationella riktlinjer vid endometrios

Endometrios drabbar ca var tionde kvinna i Sverige och debuterar i tonåren. Ca 100000 kvinnor i Sveriges lider av allvarliga symtom och sjukdomen orsakar förutom lidande för patienten också stora samhällskostnader genom vårdkostnader och sjukskrivning. Kardinalsymtomet är svår mensvärk men kan och vara djup samlagssmärta, problem med urinblåsan, smärta vid tarmtömning, kronisk buk- och bäckensmärta […]

Influensa – veckorapport från Folkhälsomyndigheten v.2

Influensa – veckorapport från Folkhälsomyndigheten v.2 Vaccinering och postexpositionsprofylax. I den senaste veckorapporten från Folkhälsomyndigheten för vecka 2 rapporteras om att aktiviteten är fortsatt låg. Under vecka 2 rapporterades 685 fall av influensa, varav 683 fall influensa A och 2 fall influensa B. Förväntningen är att aktiviteten nu kommer att öka. Säsongen brukar börja i […]