TOVIAZ

Fesoterodin

Depottablett 4 mg (receptbelagt)

 

Pierre Fabre Laboratories

Telefon:

+46 8 625 3350 [email protected]

Filmen LUTS Forta beskriver en klassificering av de olika medicinska alternativ vid behandling av överaktiv blåsa hos äldre.

Produktutbildning TOVIAZ

Ladda ner

En kort film som beskriver vardagen för patienter som lider av överaktiv blåsa.

Toviaz (fesoterodin) ATC-kod: G04BD11 Urologiskt spasmolytika Rx, (F)

TOVIAZ 4 mg och 8 mg depåtabletter. TOVIAZ 4 mg tabletter är ljusblå, ovala, bikonvexa, filmdragerade och präglade på ena sidan med bokstäverna ’FS’. TOVIAZ 8 mg tabletter 8 mg tabletter är blå, ovala, bikonvexa, filmdragerade och präglade på ena sidan med bokstäverna ’FT’.

TOVIAZ är avsett för vuxna för symptomatisk behandling av trängningsinkontinens och/eller ökad frekvens av blåstömningar och/eller trängningar, som kan uppträda vid överaktiv blåsa.

Kontraindikationer

 • Överkänslighet mot den aktiva substansen, mot jordnötter eller soja eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1
 • Urinretention
 • Ventrikelretention
 • Okontrollerat trångvinkelglaukom
 • Myasthenia gravis
 • Svårt nedsatt leverfunktion (Child Pugh C)
 • Samtidig användning av CYP3A4-hämmare hos individer med måttligt till svårt nedsatt lever- eller njurfunktion
 • Svår ulcerös kolit
 • Toxisk megakolon.

Varningar och försiktighet

TOVIAZ skall användas med försiktighet hos patienter med:

 • Klinisk signifikant obstruktion av blåsans utflöde som innebär en risk för urinretention (t ex kliniskt signifikant prostataförstoring pga benign prostatahyperplasi)
 • Obstruktiv sjukdom i magtarmkanalen (t ex pylorusstenos)
 • Gastroesofageal reflux och/eller vilka samtidigt tar läkemedel (t ex orala bisfosfonater) som kan framkalla eller förvärra esofagit
 • Nedsatt mag-tarmmotilitet
 • Autonom neuropati
 • Kontrollerat trångvinkelglaukom

Försiktighet skall vidtagas vid förskrivning eller upptitrering av fesoterodin hos patienter där en ökad exponering för den aktiva metaboliten förväntas

 • Nedsatt leverfunktion
 • Nedsatt njurfunktion
 • Samtidig administrering av potenta eller måttliga CYP3A4-hämmare
 • Samtidig administrering av en potent CYP2D6-hämmare

Subventioneras endast till patienter som inte nått behandlingsmålet med generiskt tolterodin

Pfizer Europe MA EEIG
Boulevard de la Plaine 17
1050 Bruxelles
Belgien

Ansvarig för marknadsföring av Toviaz i Sverige: Pierre Fabre Pharma Norden AB, Karlvägen 108, plan 9, 115 26  Stockholm Sverige, + 46 08 625 33 50
Datum för översyn av produktresumén 11/2020
För ytterligare information hänvisas till www.fass.se

PP-TOV-SWE-0017 JAN 2021

Ställ frågor till Pierre Fabre Laboratories

Ställ din fråga här

Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer