Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Somatoforma syndrom – Somatiseringssyndrom. Somatoformt syndrom.

ICD-10: F45.0, DSM:300.81

Definition

Ett flertal somatiska besvär under flera års tid med debut före trettio års ålder. Patienten skall ha äskat behandling eller att symtomen lett till klart försämrad funktion i viktiga avseenden. Där skall finnas minst fyra smärtsymtom från olika delar av kroppen, minst två gastrointestinala symtom som inte yttrar sig som smärta, minst ett sexuellt symtom som inte yttrar sig som smärta samt minst ett pseudoneurologiskt bortfallsmärtsymtom (försämrad balans eller koordination, svårigheter att svälja/klump i hals, amnesi, förlust avberörings- eller smärtkänsla, dubbelseende m fl). Symtomen skall inte kunna förklaras av känd sjukdom eller som effekt av missbruk/läkemedel. Vid känd sjukdom är klagomålen enträgnare eller funktionsstörningen större än vad som är rimligt.

Symtomen får heller inte vara medvetet framkallade eller simulerade. Kortvariga tillstånd (mindre än 2 år) och mindre omfattande symtomatologi bör klassificeras som Odifferentierat somatoformt syndrom, se detta avsnitt.

Orsak

Stressreaktioner, kulturbyte predisponerar för syndromet. Ur psykologisk tolkning beror syndromet på att emotioner (oftast rädsla/ångest) inte känns av och tolkas som sådana utan känns av och tolkas i ett annat system; det somatiska. Dvs sympatisk överaktivitet pga emotioner uppfattas som primära organmanifestationer.

Generellt gäller att allt vi upplever får ett fysiskt/fysiologiskt motsvarande korrelat- mer hos vissa och mindre hos andra.

Symtom

Se Definition. Ovanlig diagnos med hänsyn till inklusionskriterierna. Patienten är under stor del av sin tid upptagen med sina symtom där han/hon gjort sjukrollen till del av sin identitet. Patienten framför sina symtom och lidande med stor kraft och lyckas ibland få stora kirurgiska ingrepp gjorda på sig – ofta med iatrogena besvär som följd.

Differentialdiagnos: Stressorsakade symtom. Somatoformt smärtsyndrom. Odifferentierat somatoformt syndrom. Psykos. Ångestsjukdom. Depressionssjukdom.

Behandling

Svårbehandlat tillstånd! Pat skall ha kontakt med psykiatriskt team- gärna med kognitiv inriktning. En trygg allmänläkarkontakt ofta också erforderlig för att värdera kontinuerligt uppdykande symtom och hindra rundgång i sjukvårdssystemet med nya utredningar. Gärna regelbunden -men gles- kontakt med allmänläkaren i trygghetsskapande syfte och för att pat i görligaste mån inte skall behöva uppsöka akutmottagningar.

Bemötandet är viktigt. Undfallande attityd kan resultera i undersökningar, sjukskrivningar och behandling enligt patientens egen ordination. Avvisande hållning kan skärpa patientens beteende. Bekräftande attityd gentemot patientens symtom gäller men också information om att kroppens signaler även i normalfallet känns men brukar ”filtreras bort”. Oro, ångest m fl tillstånd gör att ”filtret” släpper igenom signalerna. Psykiatrisk handledning för vårdpersonalen kan underlätta. Avgörande kan vara att hjälpa somatiserande patient att se samband mellan kroppsliga besvär och sociala problem. Viktigt också att klara ut att det inte finns någon olöst försäkringsfråga i botten som rör patientens symtom. I det läget ogörligt att komma vidare innan försäkringsfrågan är löst.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!