Praktisk Medicin 2018

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Somatoforma syndrom – Kroniskt somatoformt smärtsyndrom.

ICD-10: F45.4, DSM: 307.80

Definition

En kronisk och långdragen smärta utan specifik sjukdom eller somatiska fynd, förenad med funktionsnedsättning och handikapp.

Smärta inom minst ett anatomiskt område dominerar symtombilden och är av svårighetsgrad som motiverar utredning. Psykologiska faktorer skall bedömas ha en viktig roll för smärtans debut, svårighetsgrad, fortbestånd etc. Smärtsymtomen eller funktionsnedsättningen får inte vara simulerade och inte kunna förklaras bättre med någon förstämningssjukdom, ångestsjukdom eller psykotisk sjukdom eller dyspareuni.

Orsak

Ur psykologisk tolkning beroende på att emotioner (oftast rädsla/ångest) inte uppfattas som sådana utan tolkas som primära organmanifestationer.

Vantolkning och rädsla för kroppens (smärt)signaler. I vissa kulturer ett kommunikationssätt; inte minst accentuerat av språkförbistring.

Generellt gäller att allt vi upplever får ett fysiskt/fysiologiskt motsvarande korrelat- mer hos vissa och mindre hos andra.

Symtom

Se Definition! Smärta som dominerande symtom hos patient som är överdrivet upptagen med sina besvär, vårdsökande, orolig för missad sjukdomsdiagnos och blir av allt detta funktionsinskränkt. Det går inte att hitta övertygande somatisk förklaring. Patienten söker ofta vård och behandlingsresultat ger ingen eller högst temporär effekt. Pat. har svårt att acceptera annan förklaring än kroppslig till symtomen och drivs in i en sjukroll där tillståndet styr dennes och omgivningens liv. Vanligt är att symtomen debuterar i samband med fysiskt eller psykiskt trauma. Inte sällan ses ”Halva Kroppen Syndromet”; dvs. helt oanatomisk smärtutbredning ofta på kroppens framsida med stark demarkationslinje.

Differentialdiagnos

Fibromyalgi. Myofascialt syndrom. Ångestsjukdom. Depression. Utbredd muskulär spänningsvärk p.g.a. stressreaktion. Somatiska åkommor som kan ge värk. Somatoformt syndrom. Odifferentierat somatoformt syndrom. Psykos. Dyspareuni. Simulering. Aggravation.

Behandling

Viktigt med förtroendeskapande noggrann somatisk undersökning. Besked att smärtan inte har någon farlig orsak så att onda smärtcirklar kan brytas. Rädsla för smärtan ökar smärtan. Bekräfta patientens smärta; per definition har pat ont om hon/han känner sig ha det. Stor varsamhet med analgetika (kontinuerlig sådan kan orsaka fortsatt värktillstånd). Fysisk motion om minst 30 minuters promenad dagligen. Multidisciplinär bedömning med analys av smärtan och dess intensitet, kulturell kommunikation och förväntningar på vårdinsatsen, analys av ev. inlärt smärtbeteende. Avslappningstekniker, ev. med biofeedbackteknik, kan minska muskelspänningar och reducera en möjlig smärtkälla. Kognitiv beteendeterapi kan provas med målsättning beteendeförändring och att pat bättre skall kunna härbärgera smärtan och ha en anständig tillvaro trots denna. Djuplodande psykologbehandling ofta meningslös. Kontinuerlig kontakt med en läkare; tidsbokade, men glesa återbesök. Vid ev. remiss se till att pat. återförs till behandlande läkare så att pat inte hamnar i rundgång i vården. Begränsning av utredningsinsatser när diagnosen är klar.

Kolla upp att inte någon olöst försäkringskonflikt eller annan sjukdomsvinst ligger i vägen. I det läget ogörligt att komma vidare terapeutiskt.

Forskning visar effekt av antidepressiva medel med serotonerg och noradrenerg profil som klomipramin. Initialdos 10 mg/dygn. Försiktig dosökning, ofta stor biverkningskänslighet. Dosen kan variera mellan 25–150 mg/dygn.

* Tillägg somatoforma syndrom. Det som beskrivits under dessa rubriker är ur psykiatrins perspektiv. Dagens smärtforskning visar alltmer på en central sensitisering som grund för besvären. Idiopatisk smärta: använts idag alltmer som rubrik. Denna är som långvarig nociceptiv smärta, Kronisk smärta, men svårt att bestämma ursprunget till smärtan. Idag ser man allt oftare en orsak till debuten av smärtan/ besvären. Tidigare ofta gått under namnet Psykogen smärta och Somatoformt smärtsyndrom.

Fördjupning

Läkartidningen 2002;99(41):4040–43.

Aktuella Mediciner 

Klomipramin: T Anafranil. T Klomipramin.

 

Enligt egen erfarenhet: De olika somatoforma syndromen förklaras ofta av bakomliggande reell somatisk sjukdom med diskreta objektiva symtom som aggraveras av bakomliggande psykisk påfrestning. Många är hjälpta av att behandlas för bakomliggande depression och/eller ångest. (Dr Martin Rosell, Göteborg)

Uppdaterad: oktober 2018
Författare:
Se redaktion

Nyhetsbrev

Gå med i vårt nyhetsbrev.

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer

Vill du ha PMs nyhetsbrev?

En till två gånger i månaden får du information om nya och uppdaterade behandlingsöversikter samt kunskapstester.

E-postadress
Titel
NEJ TACK