Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Psykiska sjukdomar > Trötthet.

Trötthet.

ICD-10: R53

Se även avsnittet Kroniskt Trötthetssyndrom!

Orsak: Vanligaste orsakerna är Livet och dess påfrestningar (stress, för lite sömn, relationsproblem, besvikelser, sorgereaktion, dålig ekonomi, utmattningssyndrom, för lite motion med dålig kondition). Övervikt. Kronisk värk (artros, fibromyalgi, Sjögrens syndrom, RA,). Infektioner (ÖLI- [tänk på TWAR ], sinuit, peumoni, UVI, Betr. barn mononukleos, påssjuka). Postinfektiös asteni. Anemi (hos kvinnor vanligt även med låga järndepåer utan att Hb är påverkat). Hjärtsjukdom (arytmier, inkompensation, angina pectoris, mitralisstenos/-insuff, perikardit). Diabetes. Sömnapné. Depression/ångest (vinterdepression?). Hypertoni. Hypotoni (ffa hos äldre med normalt BT i liggande men hypotoni i stående efter några minuter). Alkohol (vanligast är ett måttligt men tämligen regelbundet intag). Läkemedelsbiverkan (β- blockerare, tiazid, antidepressiva, digitalisintox, antihistaminer, opioidanalgetika, antikolinergika, statiner, sömntabletter, bensodiazepin). Astma (”subklinisk” där pat är omedveten om astman; ev allergi?). KOL. Elektrolytstörningar. Migrän (såväl atypisk migrän, prodromalsymtom som flera dygn efter anfall).

Andra vanliga orsaker: Hypo- hypertyreos. Vitamin B 12-brist. Graviditet. Hypokalcemi. Njurinsufficiens, Drogmissbruk (cannabis/centralstimulerande/läkemedel; ffa bensodiazepiner, digitalisintox). Polymyalgia reumatika/Temporalisarterit. Celiaki. Inflammatorisk tarmsjukdom (Mb Crohn, ulcerös colit). Status post-stroke. Dehydrering.

Övriga: (inte fullständig uppräkning men kliniskt relativt vanliga): Leversjukdom (bl. a hepatit C- även vid mild sjukdom, autoimmun hepatit, levercancer, primär biliär cirrhos- även vid mild sjukdom). Asymtomatisk hjärtinfarkt. Testosteronbrist hos män. Hemokromatos. Myelofibros. Narkolepsi. MS. Parkinsons sjkd. RLS, Hypo-/hyperparatyreoidism. Addisons sjkd. Cushings syndrom. Sarkoidos. Neuroborrelios. TBE- infektion. SLE. Malignitet. HIV. Post-traumatiskt stressyndrom. Malnutrition (äldre, ätstörningar). Cerebral småkärlssjukdom (ev med demens). TBC. Alveolit. Kronisk lungembolism. Kroniskt Trötthetssyndrom. Somatoformt syndrom. Ehlers-Danlos syndrom.

Utredning

Anamnes (bl. a psykosociala förhållanden, fysisk eller mental trötthet? sömnapné? alkohol?). Screeningparametrar som Hb, P-Glu, SR, CRP, BT, urinsticka, midja/stusskvot. Hjärt- lungstatus. Psykiskt status. Somatiskt status (bl a lymfkörtlar, mammae).

Ev komplettera med S-T4/ TSH, S-Ferritin, LPK, diff, S-Na, S-K, S-Ca, S-ALAT, S-GT, S-CDT, PEth, F-Hb, S-B12, rtg pulm. EKG + NT pro- BNP (normalförhållanden utesluter hjärtsvikt).

Riktad utredning vb: S-ALP, diff, S-krea, S-urea, mikroproteinuri, phadiatop, monospot, S-digoxin, S-homocystein, S-BNP, borreliaantikroppar (ev lumbalpunktion), PCR/serologi mot TWAR, graviditetstest, S-testosteron, S- kortisol (morgonvärde), celiakiprover (Ig-A antikroppar mot vävnadstransglutaminas [”IgA-antitTG”]); spirometri, rektoskopi, gastroskopi, arbets-EKG, UCG, CT hjärna, syrgasmättnad, datortomografisk lungangiografi (DTLA- vid misstänkt lungemboli) alt pulmonalisangiografi eller scintigrafi, m fl. Ev sömnregistrering (sömnapné?).

Behandling

Allt efter orsak. Om ej specifik orsak påträffats gäller fokus på regelbunden motion (30-45 min rask promenad dagligen), social aktivering, regelbundna måltider med bra näringsinnehåll samt regelbunden sömn; 7-8 tim

För dig som patient
Läs mer om Trötthet. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ