Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Medicinska nyheter / Information om att antibiotika skadar tarmfloran behöver nå ut
Information om att antibiotika skadar tarmfloran behöver nå ut

Information om att antibiotika skadar tarmfloran behöver nå ut

Annons:

Enkätundersökningen Antibiotikabarometern med över 8 000 svarande visade att 24 % var oroliga för hur deras tarmflora påverkas negativt av antibiotikabehandling. 77 % var oroliga för att resistenta bakterier blir vanligare i samhället. Strama Stockholm menar att undersökningen bekräftar deras bild av problematiken kring antibiotikaanvändningen.

Enkätundersökningen genomfördes under sommaren 2020 på DOKTORN.com och resultaten visar flera intressanta data:

  • 7 % köper antibiotika på internet eftersom läkarna inte skriver ut åt dem.
  • 12 % kräver antibiotika även om läkaren är tveksam.
  • 20 % ifrågasätter om de behöver antibiotika även om läkaren skriver ut.
  • 56 % gör som läkaren säger.

 

På frågan om vilka problem de är oroliga för vid antibiotikaanvändning var resistenta bakterier (77 %) vanligast följt av försämrat immunförsvar (33 %), förändrad tarmflora som ger magbesvär (24 %) och problem med svamp i underlivet (12 %). 9 % uppgav att de inte var oroliga för något.

– Det är tydligt att nätverket mot antibiotikaresistens, Strama, lyckats nå ut med information kring problemet med resistenta bakterier som orsakas av antibiotika. Framöver blir det även viktigt att nå ut med vilka problem som antibiotika kan skapa direkt vid behandlingen, såsom att tarmfloran förändras samt att annan normalflora påverkas i underliv och hud, säger Pernilla Bloom, chefredaktör för DOKTORN.com

Eftersom det finns en stor mängd data, har man fått en bred kunskap som bland annat visar att 44 % fler män än kvinnor kräver att få antibiotika. Undersökningen visar också att det bara är 6 % av de som har småbarn som vill ha antibiotika ifall det snabbar på tillfrisknandet.

Undersökningen kommer att upprepas igen i vinter för att följa förändringar i beteende över tid. Parallellt har en annan enkätundersökning genomförts på PraktiskMedicin.se där 190 läkare svarat på frågor kring sin antibiotikaförskrivning. Läkarnas svar visar att 93 % följer Stramas riktlinjer för antibiotikaförskrivning.

Strama är ett nätverk som består av lokala Stramagrupper i alla regioner och en koordinerande enhet som heter Nationella Strama. Syftet med verksamheten är att verka för en klok och återhållsam antibiotikaanvändning. Nätverket samverkar med både Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner.

– Att patienter vägrar ta antibiotika kan vara riskabelt och därför är det viktigt att patienterna kan lita på att läkaren gör rätt val och inte förskriver antibiotika i onödan. På Praktiskmedicin.se kan läkare genomföra en kort utbildning inom antibiotikaförskrivning som granskats av Strama Stockholm. Strama har också utbildningar både till vårdpersonalen och patienter på sina webbsidor strama.se och antibiotikaellerinte.se, säger Pernilla Bloom.

Kommentarer från Strama Stockholm kring undersökningen:

Resultatet bekräftar Strama Stockholms bild av att problematiken med antibiotikaresistens är komplex. Av svaren framgår bland annat att resistens är ett känt problem hos vissa delar av befolkningen och större delen av förskrivarna. I grupperna äldre och barn konsumeras mer antibiotika än i gruppen däremellan. Detta är inte förvånande med tanke på att respektive åldersgrupp drabbas av många infektioner. Trots det så vet vi på Strama Stockholm att överkonsumtion förekommer i alla åldrar och att fortsatt arbete för en klok och återhållsam antibiotikaanvändning verkligen behövs. Resultatet i frågebarometern visar också tydligt att många faktorer påverkar hur befolkningen ser på antibiotikaanvändning generellt.

Till exempel genus, familjesituation, bakgrundskunskap, ålder och livssituation. Därför behöver arbetet med att minska onödig antibiotikaförskrivning i främst öppenvården riktas in på olika segment. Förutom en fortsatt kontinuerlig dialog med vårdprofessionen behövs också informationsinsatser för att allmänhetens kunskap om infektioner och antibiotika ska öka. För några år sedan tog Strama Stockholm fram en interaktiv evidensbaserad webbutbildning som heter antibiotikaellerinte.se. Denna utbildning illustrerar vad en klok och återhållsam antibiotikaanvändning innebär, genom tydliga exempel med vanliga infektioner. Syftet är att individen ska få en bättre kunskap om när antibiotika gör nytta och när hen kan avstå, men också antibiotikans för- och nackdelar. Exempel på viktiga budskap är att onödig konsumtion av antibiotika ökar utvecklingen av antibiotikaresistens i samhället och att individens viktiga normalflora (mikrobiota) också påverkas negativt.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: