Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Hem / Om PM

Praktisk Medicin

Att jobba inom vården idag kräver att du ständigt är uppdaterad, har bred kunskap och håller ett högt tempo. Det publiceras 15 miljoner medicinska artiklar per år i mer än 5000 medicinska tidskrifter.

Att hinna med att hitta och tillgodogöra sig all ny medicinsk information är en utmaning för läkare och vårdpersonal. För att vara framgångsrik i sin gärning krävs en välavvägd kombination av klinisk erfarenhet, vetenskapligt underlag, adekvata resurser och hänsynstagande till patientens behov och önskemål. Därutöver behövs också en god medicinsk etik och en förståelse för att patienter ofta söker för en upplevd ohälsa och inte alltid för en specifik sjukdom. Samtliga perspektiv behövs, men kan inte sällan vara påtagligt utmanande i den klinisk vardagen.

Praktisk Medicin är ett försök att hjälpa läkare och sjuksköterskor en bra bit på vägen. Detta genom att på ett strukturerat sätt redogöra för ett tillämpbart och relevant beslutsstöd för ett stort antal diagnoser under rubriker som Symtom, Status, Differentialdiagnoser, Utredning, Behandling med flera. Materialet är sammanställt, under flera års tid, av ett stort antal läkarkollegor. PM Praktisk Medicin är ingen digital medicinsk lärobok utan ska mer ses som en ”Kom-Ihåg-Lista”; ett kompendium till snabb och relevant hjälp för oss i vården.

Praktisk Medicin – lång klinisk erfarenhet

1976 skapade allmänläkaren Bertil Flöistrup boken PM Praktisk Medicin. Senare på 1990-talet tog allmänläkarna Mikael Sahlqvist, Lars-Olof Medin och Olle Lyngstam över och har uppdaterat och byggt på både boken och startat hemsidan PraktiskMedicin.se. Från 2017 har Add Health Media, en stark aktör inom hälsa och medicin, tagit över stafettpinnen för att fortsätta utveckla och uppdatera Praktisk Medicin.

Etiska Regler – Vårdpersonal

Här nedan kan du bland annat läsa om de etiska regler som gäller digital information på webbplatser som ägs av Add Health Media (AHM) och är riktade till vårdpersonal.

Juridisk information


 

All information på Praktisk Medicin vänder sig till läkare och hälsosjukvårdspersonal, inte privatpersoner/allmänheten. Texterna ska aldrig ersätta hälsoaktörens kvalificerade kliniska bedömning. Läkaren/hälsosjukvårdspersonalen är själv ansvarig för hur den värderar och använder informationen på Praktisk Medicin.

Den snabba medicinska utvecklingen gör att behandlingsrekommendationer ständigt uppdateras. Därför kan det inte garanteras att informationen vid varje givet tillfälle följer de senaste rekommendationerna. Om man väljer att använda sig av informationen på Praktisk Medicin kan den alltid behöva kontrolleras gentemot annan relevant källa. Vid val av läkemedel och dosering rekommenderas att man bekräftar detta via FASS.se.

På grund av ständiga uppdateringar inom medicinsk vetenskap, den mänskliga faktorn och ibland svårigheter att nå konsensus, kan varje enskilt avsnitt inte heller garanteras vara medicinskt korrekt eller ses som ett konsensusdokument. Många kollegor med bred kompetens och stor erfarenhet av vården har under åren ansvarat för uppdateringen av de olika behandlingsöversikterna och författarna och granskarna svarar självständigt för sina förslag till beslutsstöd.

Redaktionsledning, författare liksom övriga medarbetare och aktörer tar inget ansvar för skrivfel eller för de eventuella skador eller dess konsekvenser som uppstår till följd av informationen i våra texter.

Informationen på denna webbsida är framtagen för att stödja, inte ersätta, relationen mellan patient och vårdpersonal.

Webbplatsens innehåll


 

Information på denna webbplats är framtagen för att stödja vårdpersonalen i sitt arbete att diagnostisera och behandla sin patient. Diagnosartiklarna och utbildningar ska vara underbyggda av vetenskap och/eller beprövad erfarenhet. Behandlingsöversikterna gås igenom av experter på området med jämna mellanrum. Utöver det kan de ändras och/eller granskas fortlöpande. Detta kan göras av redaktionen varför den som står omnämnd som granskare i sällsynta fall inte alltid har granskat de senaste ändringarna. Det ska alltid gå att få kontakt med redaktionen för att kunna ställa frågor om något känns oklart kring innehållet.

Integritet


 

Information om besökaren som AHM tar del av, ska respekteras och följa de lagar och riktlinjer som gäller i landet. Se https://www.praktiskmedicin.se/integritetspolicy-2/

Annonsering/finansiering


 

Det ska tydligt framgå vilka som stödjer denna webbplats finansiellt oavsett om det är kommersiella eller icke-kommersiella organisationer. Annonsering ska framgå tydligt eller markeras tydligt. AHM förbehåller sig rätten att neka annonsering som bedöms oetiskt eller kan leda till skada. Exempel på dessa är tobaksvaror, alkohol, pornografi och preparat med ej godkända medicinska påståenden. AHM försöker i möjligaste mån identifiera läkemedelsreklam som inte följer läkemedelsverkets regler för reklam till vårdpersonal och informera annonsören om att deras annonser inte följer lagen.

Granskare och bearbetning av materialet till Praktisk Medicin


 

2022 och 2023

Alexandros Arvanitakis, överläkare hematologi
Agnieszka M Lesiewicz, specialist i psykiatri
Alf Tunsäter, docent lungmedicin och allergologi
Anders Lindblad, docent, specialist i pediatrik
Anna Rostedt Punga, professor och överläkare klinisk neurofysiologi
Anna Tengvall, specialist i geriatrik
Annika Svenner, specialist i allmänkirurgi
Aron Kristiansson, specialist i ögonsjukdomar
Aso Saeed, överläkare och docent i njurmedicin
Bita Eshraghi, specialist i obstetrik och gynekologi
Cecilia Berger, medicine doktor, specialist i obstetrik och gynekologi
Cristina Sandu-Blendea, specialist i allmänmedicin
Dag Salaj, specialist i geriatrik
Eliane Sardh, PhD, överläkare Porfyricentrum Sverige
Elinor Ben Menachem, professor,specialist i neurologi
Elisabeth Farelly, medicine doktor, specialist i urologi
Franco Macri, specialist i allmänmedicin, rehabmedicin samt smärtmedicin
Hamdan Abbas, specialist i kirurgi
Johan Blomgren, specialist i endokrinologi
Johan Frostegård, professor, specialist i internmedicin samt reumatologi
Johan Herlin Ejerhed, specialistläkare internmedicin
Johan Zelano, överläkare och docent i neurologi
Jonas Wixner, specialist i internmedicin, överläkare Amyloidoscentrum Umeå
Karin Bergmark, överläkare och docent gynekologisk onkologi
Kristian Riesbeck, professor i klinisk bakteriologi och överläkare i klinisk mikrobiologi
Leif Bjermer, professor, specialist i allergologi och lungsjukdomar
Magdalena Gornicka, specialist i hematologi
Maria Eriksson Svensson, överläkare och professor i njurmedicin
Mikael Wirén, professor och överläkare i obesitaskirurgi
Nasir Thulfigar, specialist i geriatrik
Per Eldhagen, specialist i kardiologi
Peter Åhnblad, specialist inom Öron-, näsa- och halssjukdomar
Rebecka Kaplan Sturk, specialist i obstetrik och gynekologi
Shabab Hasan, leg. Läkare, ST-läkare i allmänmedicin
Sofia Åkerlund, leg läkare, ST läkare i dermatologi och venerologi
Susanna Klevebro, medicine doktor, specialist i barn- och ungdomsmedicin
Yelverton Tegner, specialist i ortopedisk och allmän kirurgi, professor emeritus i Idrottsmedicin
Åsa Parke, specialist infektionssjukdomar

Tidigare år har nedanstående författare resp. faktagranskare medverkat

Nina Pettersson Edéus, specialist internmedicin (Andningsvägarnas sjukdomar och Diabetes)
Susanna Klevebro, specialist barnsjukdomar (Barnhälsovård och Barnens sjukdomar)
Anders Halvarsson, specialist allmänmedicin (Mödrahälsovård, Barnens sjukdomar/Neuropsykiatriska tillstånd, Beroendetillstånd, Blodsjukdomar, Geriatriska sjukdomar, Gynekologiska sjukdomar, Idrottsmedicin, Psykiska symtom och sjukdomar, Smärta, Urinvägarnas sjukdomar, Öron- Näs- och Halssjukdomar, Endokrina sjukdomar, Hjärt- Kärlsjukdomar, Rörelseorganens sjukdomar, Mag-Tarmsjukdomar och Neurologiska sjukdomar)
Johan Heilborn, specialist hud- och könssjukdomar (Hud- och könssjukdomar)
Aron Kristiansson, specialist ögonsjukdomar (Ögonsjukdomar)
Leg läk Lars-Arne Andreasson, Göteborg (utredning av bröstkörteltumörer)
Leg läk Eva Angesjö, Borås (hudsjukdomar)
Leg läk Philippe Bergstrand, Göteborg (vitamin D)
Leg läk Peter Bistoletti, Stockholm, (gynekologiska sjkd, graviditet, MVC- rutiner, preventivmedel)
Leg läk Mats Börjesson, Göteborg (Idrottsmedicin)
Leg läk Anette Goffeng, Lerum (gynekologiska sjkd, graviditet, MVC- rutiner, preventivmedel)
Leg psykoterapeut Bertil Martinsson, Borås (psykiska symtom och sjukdomar).
Leg läk Sari Darborg, Göteborg (BVC, barnens sjukdomar),
Leg läk Gunnar Eckerdal, Göteborg (vård i livets slutskede)
Leg ssk Marie Elm, Borås(inkontinenshjälpmedel, hemsjukvård)
Leg läk Mats Elm, Borås (mag- tarmsjukdomar, neurologiska sjukdomar, rörelseorganens sjukdomar, lag om vård av missbrukare, tandproblem, vårdintyg)
Leg läk Peter Fors, Alingsås (diabetes)
Leg läk Jessica Frykstedt (Mödrahälsovård, Barnens sjukdomar/Neuropsykiatriska tillstånd, Beroendetillstånd, Blodsjukdomar, Geriatriska sjukdomar, Gynekologiska sjukdomar, Idrottsmedicin, Psykiska symtom och sjukdomar, Smärta, Urinvägarnas sjukdomar, Öron- Näs- och Halssjukdomar)
Leg läk Carl-Gerhard Gottfries, Mölndal (kroniskt trötthetssyndrom)
Leg ssk Helena Janlöv-Remnerud, Hallstavik (lymfödem, lipödem)
Leg läk Sten Landahl, Göteborg (geriatriska sjukdomar)
Leg läk Isak Lindstedt, Trollhättan (hyperhidros, generell svettning).
Leg läk Lars-Olof Medin, Göteborg (andningsvägarnas sjukdomar, beroendetillstånd, blodsjukdomar, elallergi, endokrina, sjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar, könssjukdomar, psykiska symtom och sjukdomar, smärta, öron-näs-halssjukdomar)
Leg läk Peter Odebäck, Kristinehamn (andningsvägarnas sjukdomar)
Leg läk Ralph Peeker, Göteborg (urinvägarnas sjukdomar och sjukdomar i manliga genitalia)
Leg läk Kristian Roos, Göteborg (ÖNH- sjukdomar)
Leg läk Göran Ulvenstam, Göteborg (hjärt-/kärlsjukdomar),
Leg läk Peter Währborg, Göteborg (stress, utmattningsreaktion, krisreaktion).
Leg läk Per-Anders Abrahamsson, Borås. Dietist Agneta Andersson, DRF. Leg läk Helen Ahlm, Kungälv. Dietist Sofia Antonsson, Stockholm. Leg läk Ingrid Almskog, Uddevalla. Barnmorska Eva Amosy, Borås. Leg läk Janos Amosy, Borås. Leg läk Lars-Arne Andreasson, Göteborg. Leg läk Eva Angesjö, Borås. Leg läk Agneta Augustsson, Göteborg. Leg läk. Tony Axéll, Halmstad. Leg läk Margareta Berg, Göteborg. Leg läk Peter Bistoletti, Stockholm. Leg läk Astrid Brodd, Göteborg. Leg läk Hans Bäck, Borås. Leg läk Mats Börjesson, Göteborg. Leg läk Christer Dahlstrand, Göteborg. Leg läk Sari Darborg, Göteborg. Leg läk Gunnar Eckerdal, Göteborg. Leg ssk Marie Elm, Sandared. Leg läk Mats Elm, Göteborg. Leg läk Peter Fors, Alingsås. Leg läk Bente Furunes, Göteborg. Leg läk Anette Goffeng, Lerum. Leg läk Lars-Åke Goksör, Göteborg. Leg läk Carl-Gerhard Gottfries, Mölndal. Leg läk Jan Gustavson, Lysekil. Leg läk Charlotte Gyllenram, Stockholm. Leg läk Agneta Hamilton, Ytterby. Leg läk Bo Hedqvist, Göteborg. Leg läk Sten-Olof Hellqvist, Partille. Leg läk Joanna Holm, Uddevalla. Leg läk Pelle Holm, Uddevalla. Leg läk Lydia Holmdahl, Lund. Leg sjuksköterska Helena Janlöv-Remnerud, Hallstavik. Leg läk Ulf Kingstam, Trollhättan. Leg läk Sten Landahl, Göteborg. Leg läk Leif Lapidus, Göteborg. Dietist Ingrid Larsson, DRF. Leg läk Matz Larsson, Örebro. Leg sjuksköterska/barnmorska Birgit Linderoth, Falun. Leg läk Isak Lindstedt, Trollhättan, Leg läk Bo Lindström, Uddevalla. Leg läk Ulf Ludwigs, Stockholm. Leg läk Olle Lyngstam, Göteborg. Leg psykoterapeut Bertil Martinsson, Borås. Leg läk Lars-Olof Medin, Göteborg. Leg läk Per Möllborg, Uddevalla. Dietist Margaretha Nydahl, DRF. Leg läk Peter Odebäck, Kristinehamn. Leg läk Ylva Ohlsson, Göteborg. Leg läk Ralph Peeker, Göteborg. Leg ssk Anna-Karin Ringqvist Göteborg. Leg läk Kristian Roos, Göteborg. Leg läk Martin Rosell, Göteborg. Leg läk Mikael Sahlquist, Uddevalla. Leg läk Lennart Stubelius, Stenungsund. Leg läk Mona Söderlund, Uddevalla. Leg läk Inger Uhlén, Stockholm. Leg läk Göran Ulvenstam, Göteborg. Leg läk Björn Wall, Kungälv. Leg läk Christina Wallin, Göteborg. Leg läk Peter Weng, Borlänge. Leg läk Peter Währborg, Göteborg.

Vi tar tacksamt emot synpunkter och idéer inför kommande uppdateringar!

Redaktionen på Praktisk Medicin
E-post: [email protected]

Add Health Media AB

Vänligen observera att detta inte är en vårdinstans. Frågor om egen hälsa hänvisas till vården.

Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: