Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

ADHD – fördröjd diagnos hos flickor och kvinnor

10 november, 2021

Diagnosen ADHD är två till tre gånger så vanlig hos pojkar som hos flickor, men det betyder inte säkert att diagnosen verkligen är så mycket vanligare hos pojkar. Det är ett stort mörkertal bland flickor, som ofta får sin diagnos senare än pojkarna, eller kanske inte diagnosticeras förrän i vuxen ålder.

Diagnoskriterierna för ADHD är till stor del baserade på forskning om pojkars symtom i form av hyperaktivitet och uppmärksamhetsproblematik.  Flickor har ofta mindre av hyperaktiva symtom, och det kan även ta sig andra uttryck hos dem än hos pojkar, till exempel i överdriven pratsamhet eller en tendens att avbryta konversationer. Vidare har flickor ofta inlärningssvårigheter och mer samsjuklighet i form av nedstämdhet och ångest. Flickorna har lättare att redan i tidig ålder förstå och förhålla sig till omgivningens förväntningar, vilket gör att andra inte märker deras symtom lika tydligt.

De diagnostiska kriterier som används idag är inte heller helt anpassade till de uttryck som svårigheterna tar sig i vuxen ålder. Med åldern blir impulsiviteten oftast mindre framträdande, medan uppmärksamhetsproblemen i högre grad kvarstår. Hyperaktiviteten kan bli mer en känsla av inre oro och rastlöshet än ett synligt beteende. För vuxna är en bred kartläggning av förmågor och svårigheter nödvändig för att kunna ge rätt form av stöd i boendefrågor, ekonomi, studier och arbete. De kvinnor som utreds och diagnostiseras med ADHD i vuxen ålder kommer ofta till vården med andra bekymmer än just hyperaktivitet eller uppmärksamhetsproblem – de söker oftare för besvär med depression, ångest eller ätstörningar. De vuxna kvinnorna kan ofta beskriva svårigheter de haft under skolåren som inte uppmärksammats av omgivningen. Svårigheterna blir kanske uppenbara först när vuxenlivets krav på självständighet ökar och man ska klara såväl studier och arbetsliv som familjeliv.

På Praktisk Medicin finns behandlingsöversikter om ADHD hos såväl vuxna som barn och ungdomar, innehållande information om symtom, utredning och behandling. Behandlingsöversikterna inom neuropsykiatriska funktionsvariationer är nyligen uppdaterade och granskade av dr Agnieszka M Lesiewicz, specialist inom psykiatri och blivande specialist inom barn och ungdomspsykiatri.

Fördjupning:

Flickor och kvinnor med adhd och add (regionuppsala.se)

Flickor får ofta sin npf-diagnos senare än pojkar – DN.SE


Gå tillbaka