NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Neuropsykiatriska funktionsstörningar hos vuxna. ADHD, ADD, DAMP, Autismspektrumstörning.

Definition

Neuropsykiatriskt kroniskt funktionshinder. ”Medfödd personlighetsstörning” som ADHD (Attention Deficit and Hyperactivity Disorder), ADD (Attention Deficit Disorder), DAMP (Deficits in Attention, Motor control and Perception), Autismspektrumstörning, inkluderar Autistiskt syndrom, Aspergers Syndrom och Atypisk autism.

Orsak

Ännu ej fullt utrett, genetiska faktorer spelar in. Autismspektrumstörning har neurobiologisk bakgrund.

 

ADHD, ADD, DAMP

Symtom

ADHD: innebär stora och varaktiga uppmärksamhetsproblem och/eller impulsivitet och överaktivitet. Patienten fungerar sämre och har en funktionsnedsättning. I DSM-V finns 9 kriterier på ouppmärksamhet (tex ouppmärksam på detaljer, gör slarvfel, kan inte bibehålla uppmärksamheten, inte lyssna, följa instruktioner, organisationssvårigheter, undviker sådant som kräver mental uthållighet, lättdistraherad, glömsk) och 9 kriterier på hyperaktivitet. (svårt att sitta stilla, rastlöshetskänsla, ofta på språng, pratar mycket, svarar innan frågan är ställd, avbryter).

För att diagnosen adhd ska vara uppfylld för en vuxen (>17 år) krävs att minst fem av symtomen på ouppmärksamhet och/eller fem av symtomen på hyperaktivitet och impulsivitet.

Dessutom krävs: Symtomen har funnits > 6 månader, symtomen har funnits före 12 års ålder, symtomen observeras i minst två miljöer  samt att det finns tydliga belägg för att symtomen påverkar eller försämrar kvaliteten i sociala sammanhang och prestationer arbetsliv och studier.

Fullständig lista på DSM-kriterierna finns tex i Läkemedelsverkets Behandlingsrekommendationer.

Beroende på utfallet i kriterierna enligt ovan kan adhd vara huvudsakligen ouppmärksam och impulsiv eller huvudsakligen ouppmärksam eller en blandform. Adhd delas dessutom in i lindrig, måttlig, svår beroende på symtom och grad av funktionsnedsättning.

Psykiatrisk samsjuklighet: mycket vanligt med missbruk, ångest, depression, schizofreni, bipolär sjukdom, personlighetsstörningar, ätstörningar, utmattningssyndrom, Tics, Tourettes syndrom, autismspektrumtillstånd, utvecklingsstörning, inlärningssvårigheter som dyslexi.

Somatisk samsjuklighet: allergier, astma, magåkommor, värk, stressrelaterade sjukdomar, hjärtkärlsjukdomar, sjukdomar orsakade av missbruk.

Sömnstörningar.

Risk för missbruk.

ADHD: ”växer ej bort” men som vuxen och med hjälp kan man lära sig kompensera för kognitiva svårigheterna och välja en yrkesbana där de specifika svårigheterna inte blir så kännbara och där i stället specifika förmågorna lyfts fram.

ADD: Många vilka som barn haft diagnosen ADHD övergår i vuxen ålder till ADD där endast koncentrations- och planeringsförmågan är nedsatt.

DAMP: Som ovan med även mototrisk klumpighet/fumlighet och nedsatt koordination.

 

Utredning

Viktigt att personal inom primärvård, socialtjänst mfl uppmärksammar symtom på ADHD och att patienten remitteras för utredning.

Utredning sköts av psykiater/psykolog/arbetsterapeupt mfl och bör innehålla följande:

– Beror svårigheterna på adhd eller något annat tillstånd eller en annan sjukdom?

– Funktion i vardagssituationer?

– Kognitiva förutsättningar?

– Finns andra betydelsefulla svårigheter?

– Vilka risk- och skyddsfaktorer finns?

 

Anamnes. Kompletteras med strukturerade diagnostiska intervjuer via MINI o/e SCID-1.

För att skatta symtomnivån och följa behandlingen kan man använda något av de strukturerade intervjuer/självskattningsinstrument som finns. Inget av dessa är dock tillräcklig för diagnossättning men kan ingå i utredningen.

Suicidriskbedömning bör vid behov göras med en klinisk bedömning kompletterad med en strukturerad intervju. Exempel på sådana instrument är SUAS (Suicide Assessment Scale) och C-SSRS (Columbia Suicide Severity Rating Scale) samt frågor om suicid i instrumenten MADRS-S, BDI-II (Becks depression Inventory), PHQ-9 (Patient Health Questionnaire -9) eller MINI.

Somatiskt status för att finna somatisk sjukdom. Riktade labprover tex blodstatus, elektrolyter, kreatinin, T4, TSH. Leverprover. EKG. Bilddiagnostik om anamnes och status talar för nytta med detta.

Missbruksanamnes och ev drogtest.

Behandling

Enligt Socialstyrelsen:

Specialiststöd och behandling till vuxna med adhd. Följande insatser bör kunna erbjudas:

-psykopedagogik i form av utbildning patient och anhöriga, informationsmaterial om sjukdomen, psykologisk behandling, KBT, kognitivt stöd och hjälpmedel, behandling av övriga svårigheter, se samsjuklighet, en kontinuerlig vårdkontakt, en skriftlig plan för vård och uppföljning.

Socialt stöd som kan bestå i: boendestödjare eller annat stöd i hemmet, bistånd och rådgivning i ekonomiska frågor, insatser inför arbetsliv, kontaktperson, case manager eller personligt ombud. Behandling/stöd vid missbruk.

Även hälsobefrämjande åtgärder angående livsstil. Fysisk aktivitet.

Läkemedelsbehandling av adhd: får endast skötas av specialist. Enligt Läkemedelsverket:

Inför läkemedelsbehandling bör man ta ställning till patientens förutsättningar att fullfölja behandling, somatisk och psykiatrisk samsjuklighet, missbruk.

Förstahandsval är Metylfenidat. Atomoxetin i utvalda fall.

Andrahandsval är Lisdexamfetamin.

Beakta risk för biverkningar och interaktioner med andra läkemedel. Finns risk för hjärtkärlbiverkningar. Epilepsi måste vara välbehandlad innan behandling insättes. Vid samtidigt missbruk måste risken för felanvändning vägas mot risken för underbehandling av adhd. Behandling med läkemedel med snabbt insättande och kortverkande effekt (metylfenidat med omedelbar frisättning) innebär en potentiellt högre risk för skadligt bruk eller beroende än behandling med mer långverkande preparat (metylfenidat med modifierad frisättning samt lisdexamfetamin). Risken för vidareförsäljning/spridning av förskrivet läkemedel måste beaktas.

 

Autismspektrumstörning

Symtom

 (Autism, Asperger [= högfungerande autism], Atypisk autism): Nedsatt social förmåga (nedsatt intuitiv förståelse för andra, svårigheter att ”läsa mellan raderna” i socialt samspel, svårigheter att se saken ur den andres perspektiv och att läsa av vad den andre känner, defekt i inlevelseförmåga, fixeringar och låsningar i tänkandet, konkret tänkande, bristande ”sunt förnuft”, kastar ur sig svar innan frågeställaren pratat färdigt, pratar överdrivet mycket och känner inte om lyssnaren är intresserad). Oförmögen till ”småprat”. Pratar snarare till än med andra. Svårigheter att ta till sig kritik. Handikappet i social förmåga brukar långsamt bli bättre med åren. Ibland asexualitet. Avvikelser i verbal kommunikation/kroppsspråk/ansiktsuttryck/beteende (kan bl.a. ha svårt för kroppskontakter). Avvikelser i sensorik/perception (ljud, lukt, ljus, temperatur). Ofta rutinbundna med stereotypa mönster i aktiviteter kan ibland fungera bra i lagbundna yrken [naturvetenskap, juridik] eller rutinbundna. Begåvningsnivå varierar från mycket högbegåvade till utvecklingsstörning. Dock att för diagnosen Asperger där inte får finnas någon generell utvecklingsstörning. Ofta specialintressen, (samlare, förmåga till utantillkunskaper). Nedsatt stresstolerans (lätt uttröttbar, irritabilitet). Kriminalitet och missbruk överrepresenterat.

För fullständiga diagnoskriterier enligt ICD10 eller DSM-V vg se http://habilitering.se/om-autism

Det föreligger betydande överlappning mellan ADHD/ADD/autismspektrumstörning såväl inom barn- som vuxenpsykiatrin.

Betydande samsjuklighet med flera andra psykiatriska diagnoser som depression, ångestsyndrom, bipolär sjukdom, personlighetsstörning (ffa antisocial resp borderline ), missbruksproblem (dock att autismspektrumtillstånd ofta går med avståndstagande från alkohol och cigaretter).

Funktionsstörningarna är etablerade under personens livstid; om än med olika manifestationer.

Personlighetsavvikelse kan för den enskilde även innehålla positiva moment i bemärkelsen att man visserligen saknar något men fått något annat i stället; ex.v. så har den med autistiska drag nedsatt förmåga att känna vad andra förväntar sig men har å andra sidan av samma anledning minskad tendens till oro p.g.a. olika förväntningar och även förutsättningar för ökad känsla av frihet.

Differentialdiagnos

Viktigaste diff diagnosen till autismspektrumstörning är social fobi (autismspektrumstörning debuterar tidigt och blir betr sociala dysfunktionen med åren allt mindre uttalad). Social fobi debuterar oftast i tonåren). Borderlinestörning. Schizofrenins negativa symtom kan ha stora likheter med autism, lindrig utvecklingsstörning.

Utredning

Görs av psykiater, psykolog mfl i team.

Anamnes. Kompletteras med strukturerade diagnostiska intervjuer via MINI o/e SCID-1. Det finns flera strukturerade skattningsinstrument som kan användas i den samlade bedömningen men inget som ger diagnos. Två har vetenskaplig evidens: Autism Diagnostic Interview-Revised (ADI-R) och Social Communication Questionnaire (SCQ).

Neuropsykologisk utredning inclusive begåvningstestnig, språkfärdighet mm.

Somatiskt status för att finna somatisk sjukdom. Riktade labprover tex blodstatus, elektrolyter, kreatinin, T4, TSH. Leverprover, EKG, EEG. Bilddiagnostik om anamnes och status talar för nytta med detta.

Missbruksanamnes och ev drogtest.

Behandling

Patienter med Autimsspektrumstörningar -inkl Aspergers syndrom har rätt till insatser enligt Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS).

Insatserna kan bestå av personlig assistent, kontaktperson, speciell bostad, daglig aktivering, avlastning under helger för vistelse hos stödfamilj mm. Viktigt i omhändertagandet av individ med autismspektrumsyndrom är att individen i princip skall få ha det ”som han vill”; kanske bo ensam, arbeta ensam, utöva sin specifika hobby etc. Kommunikation i viss mån via bilder i stället för tal och skrivna instruktioner. Många med högfungerande autism är extra lämpliga för vissa arbeten på arbetsmarknaden.

Det finns inte farmaka specifikt riktade mot autismspektrumstörningar. Behandling med risperdon minskar allvarliga beteendestörningar som aggressivitet och självskadebeteende. Hos vuxna dock otillräckligt vetenskapligt underlag.

Behandla ev samsjuklighet. 

Fördjupning

Socialstyrelsen. Stöd till barn, ungdomar och vuxna med ADHD. 2014. http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19582/2014-10-42.pdf

Socialstyrelsen. Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. 2015. http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19805/2015-4-14.pdf

Läkemedelsverket. Läkemedel vid adhd. En behandlingsrekommendation. 2016. https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/Lakemedel_%20vid_adhd_behandlingsrekommendation.pdf

SBU: ADHD. Diagnostik och behandling, vårdens organisation och patientens delaktighet. En systematisk litteraturöversikt. 2013. https://www.sbu.se/contentassets/2166899f70c347e093e1a7f783ed4f00/ADHD_diagnostik_behandling_organisation_delaktighet_SMF.pdf

SBU. Autismspektrumtillstånd – diagnostik och insatser, vårdens organisation och patientens delaktighet. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2013

Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling. eFYSS. http://www.fyss.se

Patientkontakt: Riksföreningen Attention, www.attention-riks.se

Autism&Aspergerförbundet, www.autism.se

Stockholms läns landsing. Om Habilitering och Hälsa http://habilitering.se/om-autism

Aktuella läkemedel

Metylfenidat: Concerta, Metylfenidat, Ritalina

Lisdexamfetamin: Attentin, Elvanse

Atomoxetin: Strattera

 

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om pulmonell arteriell hypertoni (pah)?

7 frågor som testar dina kunskaper om sjukdomen. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer