NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Dödsfall

Se även avsnitten Dödsbevis, Dödsorsaksintyg och Obduktion.

Fastställandet av dödsfall skall göras av legitimerad läkare.

Vid fastställande av förväntade dödsfall på ett äldreboende eller inom palliativ vård kan en sjuksköterska bistå läkaren med uppgifter som gör att läkaren kan fastställa dödsfallet och skriva dödsbevis och dödsorsaksintyg.

När läkaren ska fastställa ett dödsfall försök att inhämta uppgifter om den avlidne innan man utför uppgiften. Identiteten känd? Finns det journalanteckningar sedan tidigare? Förväntat dödsfall?

Om man blir utkallad (av anhörig, sjuksköterska, ambulans eller polis) se till att få en bra vägbeskrivning. Glöm inte att ha med mobiltelefon och telefonnummer till den som kallat ut dig. Har jouren en tillgänglig GPS kan detta vara guld värt.

Kontrollera att väskan innehåller (minst): stetoskop, liten fickspegel, ficklampa, plasthandskar, dödsbevis, namnkort, id-band, remiss till patolog, telefonnummer (kan behövas till bl.a. polis och begravningstjänst), anteckningsblock, penna och glöm inte dina läsglasögon!!

Erfarenhetsmässigt stor fördel att vara två vid ex v dödsfall i hemmet. Ta gärna med en sköterska.

På plats tänk på:

Se till att få en anamnes på vad som hänt och omständigheterna kring dödsfallet. Är det ett förväntat dödsfall? Har den avlidne varit sjuk sista tiden? Depressiva tecken? Avskedsbrev?

Fastställandet sker -om strax efter att döden inträffat- genom att bekräfta: upphävda hjärtljud, avsaknad av pulsationer, upphävd andning (ev. kall spegel framför mun/näsa- imma?), upphävd pupillreflex – tänk också på möjligheten av medvetslöshet/coma. På mottagning eller om ambulans är på plats ett rakt streck på EKG-remsan.

Efter ca 30 minuter börjar säkra dödstecken uppkomma. Detta innebär att man inte behöver palpera pulsar eller använda stetoskopet.

Likfläckar: uppträder efter ca 30 min; initialt på ytteröron, på övriga kroppen efter timmar på de lägst belägna delarna. Stämmer läget av likfläckar med den avlidnes läge?

Initialt kan likfläckarna ändra läge vid förflyttning

Likstelhet: Uppkommer tidigast i käkarna (efter 30-60 minuter), sedan succesiv utbredning. Armar efter 2-5 timmar, hela kroppen ca 10-12 timmar. Likstelheten bryts när man rör i led och uppkommer inte igen. Upphävs fort vid förruttnelse.

Likkyla: Beroende på yttertemperatur.

Efter längre tid sker förruttnelse. I torr miljö möjlig mumifiering.

Kroppsundersökning – stämmer anamnes med läge – tecken på yttre våld? ”Ingen kniv i ryggen”? Pacemaker? m.m.

Kontrollera identiteten – anhörig eller vårdpersonal som kan identifiera? Id-handlingar?

Se till att Id-band skrivs och fästs på hand- eller fotled.

Kan inte identitet fastställas är det alltid ett fall för polisen. Likaså alla dödsfall där man misstänker att dödsfallet inte beror på sjukdom (oklart dödsfall se punkten nedan), tecken eller anamnes på trauma, framskriden förruttnelse, missbruk, suicid, misstanke på felbehandling inom vården som orsakat dödsfallet. Rättsmedicinsk obduktion beställs av polisen.

Dödsfall utan några tecken på att det skulle röra sig om naturlig död och man har inte en sannolik dödsorsak, kan bli föremål för en klinisk obduktion.

Om pacemaker, insulininfusionspump, nervstimulator eller subkutana venport ska dessa tas bort. Detta gäller även inopererad defibrillator men om ledning klipps av riskerar man att få en stöt – i regel remiss till patologavdelning för borttagande. Detta görs olika på olika håll i landet och hänvisning till lokalt upparbetade rutiner. PEG lämnas kvar- riskerar annars läckage av tarminnehåll genom hålet.

Fyll i namnkort och dödsbevis, se till att sistnämnda blir inskickat

Kontakt med anhöriga om vad som kommer att hända. Känner man till patientens aktuella förhållanden? Ger anamnes och journal tillräckligt mycket information för att fylla i dödsorsaksintyget? Hur ställer sig anhöriga till ev. obduktion? Transport till bårhus om rättsmedicinsk obduktion (sker genom polisens försorg) annars gäller lokala rutiner med begravningstjänst.

Kontakt med patientens ordinarie läkare nästkommande vardag för att informera och PAL får ta ställning till att skriva dödsorsaksintyget eller remiss för klinisk obduktion.

Om närstående är okända eller inte kan nås ansvarar polismyndigheten för att ta fram uppgifterna. Präst/diakonissa kan kontaktas för att meddela dödsbud till närstående.

Om oklart dödsfall eller onaturlig död – var försiktig. Om det handlar om att någon bragts om livet skall inte läkaren förstöra ev. spår som behövs i en brottsutredning.

Glöm inte att ett par minuter extra för samtalet med anhöriga betyder väldigt mycket.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om pulmonell arteriell hypertoni (pah)?

7 frågor som testar dina kunskaper om sjukdomen. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer