Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Endokrinologi / Hyperglykemiskt hyperosmolärt syndrom
Annons:

Hyperglykemiskt hyperosmolärt syndrom


Definition

Akut hyperglykemisk diabeteskomplikation med svår hyperglykemi, men utan ketoacidos.

Vanligen:

 • P-Glukos > 33 mmol/L
 • artär-pH > 7,30
 • B-ketoner (eller U-ketoner) normala eller lätt förhöjda
 • Std-Bikarbonat > 15 mmol/L

Orsak

Utlöses ofta av någon stressfaktor som t ex infektion, eller utsättning av glukossänkande medicinering. Förekommer vanligen hos äldre personer med typ 2 diabetes. Eftersom en viss endogen insulinproduktion finns förhindras ketonkroppsbildning. I stället utvecklas svår hyperglykemi med åtföljande dehydrering. Försämrat vätskeintag pga bakomliggande sjukdomar eller sederande medicinering bidrar till utveckling av svår dehydrering. Tillståndet är livshotande med en mortalitet på 10-20%.

Symtom

Gradvis tilltagande symtom av polyuri, polydipsi, viktnedgång, trötthet, avtackling, medvetandepåverkan, eventuellt fokalneurologiska symtom. Ofta symtomutveckling under flera dagar eller längre. Vid extrem hyperglykemi med åtföljande hög S-osmolalitet kan medvetslöshet förekomma.

Status: Tecken på hypovolemi. Nedsatt hudturgor. Torr munslemhinna. Takykardi. Hypotension.

Differentialdiagnos

Diabetisk ketoacidos.

Sepsis eller annan svår sjukdom med måttlig hyperglykemi.

Utredning

Basal värdering avseende andning, cirkulation, volym-status och mentalt status/vakenhet.

Värdera avseende utlösande faktorer.

Lab: P-Glukos, B-ketoner, syra-bas-status, B-status, kreatinin, elektrolyter, S-osmolalitet. HbA1c.

Urinsticka

EKG

Odlingar och radiologi utifrån fynd i anamnes eller status.

Behandling

Överväg behandling på intensivvårdsavdelning.

Behandling är i princip samma som vid diabetisk ketoacidos. Vanligtvis behövs mer vätska och det kan räcka med lägre insulindos.

 1. Vätska

Pga kraftig dehydrering krävs stora volymer. Starta med 1000 ml NaCl-dropp på ca en timme. Ges snabbare vid hypotension. Fortsätt därefter vidare kontinuerligt första 12-24 timmarna med med 1000 ml per 2-4 timmar. När P-Glukos går under 16 mmol/L bytes till glukosdropp för att inte P-Glukos och S-osmolalitet ska sjunka för mycket eller för snabbt.

 1. Insulin

Humaninsulin (Actrapid eller Humulin Regular) ges som kontinuerlig intravenös infusion. Startdos 0,05-0,1 E/kg/timme (vanligen 4-8E/timme). Kan påbörjas efter att hypokalemi uteslutits. P-Glukos kontrolleras varje-varannan timme initialt.

 1. Kalium

När S-Kalium < 5,5 mmol/L tillsätts kalium 10-40 mmol per liter dropp.

När patienten mår bättre och kan börja äta och P-Glukos  < 15 mmol/L bytes till subkutant insulin. Om patienten hade insulin före insjuknandet återinsätts detta. Dosen kan behöva justeras. Titta på HbA1c. Basal-insulin kan egentligen ges i ordinarie dos direkt under akuta skedet parallellt med intravenöst insulin. Detta kan underlätta övergången från intravenös till subkutan behandling. Om patienten inte hade insulinbehandling före insjuknandet bör patienten som regel skrivas ut med insulinbehandling förslagsvis NPH-insulin 2 ggr dagligen eller glargin en gång per dag startdos 0,2-0,3 E/kg/dygn.

Aktuella mediciner

Insulin: NovoRapid, Apidra, Humalog, Lispro, Aspart, Fiasp

Actrapid, Humulin Regular

NPH-insulin: Humulin NPH, Insulatard

Glargin: Abasaglar, Toujeo, Lantus

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

 • check Skräddarsytt nyhetsbrev
 • check Kalkylatorer och blanketter
 • check Skriv ut behandlingsöversikter
 • check Rabatt på PM-boken
Annons: