Sökresultat

Epikondylit, lateral. Lateral epikondylit. Tennisarmbåge.

Rörelseorganens sjukdomar

…ast män 35–50 år. Status Direkt palpationsöm över laterala humerusepikondylens nedre omfång. Smärta anges vid handgrepp och supination/pronationsrörelser (skruvmejsel- och nyckelrörelser) och smärta vid dorsalextension av handleden mot motstånd. Differentialdiagnoser Medial epikondylit (golfarmbåge)….

Akutmedicin. Tennisarmbåge. Epikondylit, lateral. Lateral epikondylit

Praktisk Akut Medicin

…d träningsprogram med stretching av extensorerna. Epikondylitbandage eller handledsortos kan provas som avlastning. Vid uttalade besvär överväg kortisoninjektion blandat med bedövningsmedel vid ömmaste punkten på den laterala epikondylen (med benkontakt för att undvika hudatrofier). Fler än 3 injekti…

Epikondylit, medial. Medial epikondylit. Golfarmbåge.

Rörelseorganens sjukdomar

…– av nervus ulnaris i sulcus. Behandling Som vid lateral epikondylit (tennisarmbåge); konservativ behandling ev. med NSAID/Coxib och/eller paracetamol peroralt, träningsövningar hos fysioterapeut. Ev. akupunktur. Vid långvariga besvär fokuseras på excentrisk träning. Läkningstiden är normalt sett lä…

Akutmedicin. Kollateralligamentskada i knä. Ledbandsskada i knä

Praktisk Akut Medicin

…främre draglåda). Klinik även på meniskskada? Vid lateral skada: Uppträder smärta över laterala ligamenten vid adduktion med knät i 30 grader flexion. Ev. noteras en ökad rotation av laterala tibiakondylen vid provokation bakåt av tibia, med knät i 90 grader och fixerad fot (modifierad bakre draglåda…

Akutmedicin. Meniskskada- lateral

Praktisk Akut Medicin

…tus Fynd som vid ”Meniskskada – medial”, men över laterala sidan knät. Vid McMurrays test skall tibia vara roterat inåt under flexion + extension.   Utredning MRT (har dock något lägre sensitivitet vid laterala meniskskador än vid mediala).   Behandling V.g. se ”Meniskskada – medial” nedan. Risken fö…

Meniskskada- lateral.

Rörelseorganens sjukdomar

…us Fynd som vid ”Meniskskada – medial”, fast över laterala sidan knät. Vid McMurrays test skall tibia vara roterat inåt under flektion + extension. Utredning MR har något lägre sensitivitet vid laterala meniskskador än mediala. Behandling V.g. se Meniskskada – medial nedan. Risken för artrosutvecklin…

Kollateralligamentskada i knä. Ledbandsskada i knä.

Rörelseorganens sjukdomar

…Definition Indelas i skada på mediala respektive laterala kollateralligamentet. Beroende på graden av aktuellt våld, kan skadan vara associerad med 1) meniskruptur eller avlösning av mediala menisken från ledkapseln och 2) korsbandsruptur. Kan även involvera, popliteussenan och/-eller iliotibialband…

Fotsmärtor. Smärtor i fot.

Rörelseorganens sjukdomar

…at. Skräddarknutan: Motsvarande hallux valgus men lateralt på foten. Öm knuta lateralt IP-leden lilltån, som också kan deviera in medialt. Drabbar yngre individer. Symtom som vid hallux valgus. Rymliga skor. Opereras med framgång. Stram vadmuskel: Foten hamnar i spetsställning och belastningen blir p…

Akutmedicin. Dropphand. Radialispares. Radialtunnelsyndrom

Praktisk Akut Medicin

…t i långfingrets sträckare.   Differentialdiagnos Lateral humerusepikondylit. Behandling Vid proximal inklämning: Handledsskena i 2-4 månader eller till dess aktiv handledsextension återkommit (god prognos). Kontrakturprofylax. Distal inklämning: remiss för operation om besvären varat över 6 månader….

Radialispares. Radialtunnelsyndrom. Dropphand.

Rörelseorganens sjukdomar

…het i långfingrets sträckare. Differentialdiagnos Lateral epikondylit. Behandling Vid proximal inklämning: Handledsskena i 2–4 månader eller till dess aktiv handledsextension återkommit (god prognos). Kontrakturprofylax. Distal inklämning: remiss för utredning/operation om besvären varat över 6 månad…

Fotledsdistorsion. Stukning av fotled. Ledbandsskador i fotleden. Fotledsvrickning.

Idrottsmedicin, Rörelseorganens sjukdomar

…istinkt ömhet framför och eventuellt nedanför den laterala malleolen. Mindre ont om man trycker på malleolen bakifrån. Ökad smärta vid supination. Ev. svullnad och hematom. Vid kraftigare distorsioner kan ordentligt sänkningshematom uppträda framförallt längs laterala fotranden. Utredning Stabilitets…

Domningar i arm.

Rörelseorganens sjukdomar

…(disk C4–C5) med innervation av axelpartiet samt lateral– och framsida av överarm. C6-roten (disk C5–C6) är vanligaste cervikala rizopatin. Innerverar nedre delen av överarmens lateralsida, längs underarmens radialsida ut i tummen och pekfinger. Nedsatta biceps- och brachioradialisreflexer. Nedsatt…

Patellaluxation/subluxation.

Rörelseorganens sjukdomar

…, accentuerande symtom vid provokation av patella lateralt. Ibland blodtillblandning i ledpunktat. Utredning Oftast en anamnestisk diagnos då patella kan vara normalt placerad vid undersökningen. Apprehensionstest: Patienten i liggande och benet rakt. Patella förs lateralt och fixeras. Vid flektion a…

Impingementsyndrom i skulderled. Rotatorkuffsyndrom.

Rörelseorganens sjukdomar

…kulatur. Palpationsömhet på axelns utsida, oftast lateralt under akromion och frontalt över axeln. Ibland rörelseinskränkning, framför allt vid rotation och abduktion. Knäppanden eller ”krasningar” i axeln hos yngre kan tyda på instabil led. Impingement-/inklämningsymtom påvisas genom att: – hålla pa…

Löparknä. Iliotibialbandssyndrom. Runners knee.

Rörelseorganens sjukdomar

…nsträngning. Friktion mellan iliotibialbandet och laterala femurepikondylen, oftast under löpning. Predisponerande faktorer: Hjulbenthet (varusställning). Ökad pronation eller benlängdsskillnad. Ökande besvär vid löpning i utförsbacke. Symtom Smärta på utsidan knät vid löpning. Ofta ökande besvär und…

Hallux valgus.

Rörelseorganens sjukdomar

…regel anledningen till att man söker vård. Status Lateraldevierande stortå som kan lägga sig över andra tån. Klavusbildning, ev smärtande rodnad, bursit på grund av tryck från skor. Nedsjunket främre och ofta längsgående fotvalv med breddökad fot (synligt framförallt vid belastning), uppdrivning medi…

Fibromyalgi. Generell allodyni. Utbredd muskuloskelettal smärta.

Reumatologiska sjukdomar

…a revbenet: Bilateralt över brosk-ben övergången. Laterala epikondylen: Bilateralt, 2 cm distalt om epikondylen. Glutealt: Bilateralt, i övre yttre kvadranten av skinkan i främre kanten på muskeln. Trochanter major: Bilateralt, på baksidan av trokantern. Knä: Bilateralt, 2 cm proximalt om mediala led…

Entesopati. Entesit.

Rörelseorganens sjukdomar

…liga entesopatier är akillestendinit liksom såväl lateral som medial epikondylit och hälsporre. Se resp. avsnitt. Symtom Palpationsömhet, belastningssmärta och ev. värk i berört sen- och ledbandsfäste. Utredning Klinisk diagnos. Vid symtom på spondylartrit resp psoriasis fortsatt utredning och behand…

Hörselnedsättning. Presbyakusis.

Öron- Näs- Halssjukdomar

…isering till sämre örat tyder på ledningsfel här. Lateralisering till det bättre örat tyder på sensorineural hörselnedsättning på det sämre örat. Rinne: Om positiv föreligger fungerande trumhinna/hörselbenskedja. Om negativ föreligger ledningsfel. Konversationsprov (test av ljuduppfattningen): Testa…

Korsbandsskada.

Rörelseorganens sjukdomar

…ibia förflyttas framåt någon cm jämfört med kontralaterala). Om hemartros vid korsbandskada är orsaken med stor sannolikhet främre korsbandskada. Sidostabiliteten testas, knät i lätt flektion. Utförs långsamt. Ev. valgusvackling testas genom att med knät i lätt flektion med ena handen fixera distala…

Lymfödem. Lipolymfödem.

Rörelseorganens sjukdomar

…tillsats av kompression. Differentialdiagnoser Unilateral svullnad: Akut ventrombos, Baker cysta, reumatoid artrit, carcinom. Bilateral svullnad: Värme, inaktivitet, övervikt, hjärtsvikt, kronisk venös insufficiens, njurdysfunktion, leverdysfunktion, hypoproteineami, hypotyreos/myx-ödem, mediciner (e…

Akutmedicin. Patellaluxation/subluxation

Praktisk Akut Medicin

…, accentuerande symtom vid provokation av patella lateralt. Ofta hemartros. Utredning: Oftast en anamnestisk diagnos då ledstatus kan vara normalt vid undersökningen. Apprehensionstest: Pat i liggande och benet rakt. Patella förs lateralt och fixeras. Vid flektion av knäled utlöses smärta och patella…

Axelledsluxation, främre.

Rörelseorganens sjukdomar

…ris (deltoideuspares och sensibilitetsnedsättning lateralt på axeln) – god prognos. Utredning Den kliniska bilden brukar vara typisk och caput humeri kan palperas i axillen. Röntga före reponeringsförsök (inte alltid nödvändigt vid recidiverande luxationer). Distalstatus med kontroll av cirkulation o…

Yrsel. Vertigo.

Neurologiska sjukdomar

…stning av VOR vestibulocculära reflexen – test av laterala båggången på den sida man vrider huvudet mot: Be pat. att fästa blicken på din näsa hela tiden. Vrid patientens huvud långsamt åt sidan och sedan snabbt mot centrum/rätt fram. Testa några gånger åt vart hållet. Om blicken hela tiden hålls kva…

Musarm.

Rörelseorganens sjukdomar

…diagnos utan kan innefatta diagnoser som myalgi, epikondylit, tenosynovit, entrapment av nerv med flera. Orsak Ofysiologisk, statisk, användning av armar/händer med syrebrist/mjölksyreproduktion i muskler. Alltför statiska och ensidiga arbetsställningar. Vanligt är alltför extenderad handled (> 30 g…

Akutmedicin. Keratit. Hornhinneinflammation

Praktisk Akut Medicin

Definition Avgränsad, unilateral infektion på kornean. Orsak Bakteriell infektion i hornhinnan. Predisponerande faktorer är kontaktlinsanvändande, trauma, korneakirurgi, immunosuppression. Vanl S. Aureus, streptokocker, Moraxella, Serratia eller Pseudomonas (helt dominerande agens hos kontaktlinsbär…

Digitalisintoxikation.

Hjärt- Kärlsjukdomar

…ckor med hängmatteutseende kan ses framför allt i laterala avledningar. U-vågor. Behandling: Seponering av digitalis. Akutremiss medicinklinik vid S-K <3 liksom vid > 5,5, bradyarytmier, VT, njursvikt eller nedsatt allmäntillstånd. Sätt PVK om möjligt. Ambulanstransport. Ventrikelsköljning kan bli ak…

Klavikelfraktur.

Rörelseorganens sjukdomar

…et (klavikeln), vanligen mellan den mellersta och laterala tredjedelen. Orsak Oftast vid fall mot utsträckt arm eller våld direkt mot skuldran. På grund av att muskler som fäster i nyckelbenet drar frakturfragmenten åt olika håll, ses ofta dislokation i frakturen. Vanlig skada hos barn där det ofta b…

Akromioklavikularledsartros. A-C leds- artros. Akromioclavikularledsartos.

Rörelseorganens sjukdomar

…s bakre del med tunn nål, medialt/nedåt riktad). Vid uttalade långvariga besvär skrives remiss till ortoped för ställningstagande till resektion av laterala delen av nyckelbenet. Fördjupning Läkartidningen nr 6 2013 ang. axelsmärta. Aktuella Mediciner Steroid Inj. Depo-Medrol. Inj. Lederspan….

Ljumsksmärtor.

Rörelseorganens sjukdomar

…, skrotum, penis/labia majora, n cutaneus femoris lateralt på låret). Bursit (främst trokanterbursan, bursa ileopectinoa ). Ryggsmärta (projicerad smärta från LIII–LIV). Sakroiliakaledbesvär. Prostatit. Piriformissyndrom. Benlängdskillnad. Felställning i fötter (plattfothet, pronation av fot). Skelet…

Brösttumör – fördjupat avsnitt.

Kirurgiska sjukdomar

…uckbart” parti med vanligaste lokalisation i övre laterala kvadranten. Utredning Tidig upptäckt är av yttersta vikt då mycket tyder på att många tumörer blir mer elakartade med ökande storlek. Brösttumörer mindre än 15 mm i storlek och utan spridning till lokala lymfkörtelstationer innebär i princip…

Akutmedicin. Sudden deafness. Plötslig hörselnedsättning

Praktisk Akut Medicin

…e, kräkning. Status Sensorineural påverkan. Weber lateraliseras till det friska örat. Differentialdiagnos Vaxpropp, extern otit, mediaotit, Mb Meniére, psykogen eller central hörselnedsättning. Utredning Otoskopi, audiometri, Weber. Behandling Akut remiss till öronklinik. Steroider prövas ofta. God p…

Akutmedicin. Konjunktivit. Bindhinnekatarr

Praktisk Akut Medicin

…Symtom/Status Allergisk konjunktivit är oftast bilateral och karaktäriseras av klåda, rodnad, skavkänsla och tårflöde. ”Kullerstensliknande” hyperemiska upphöjningar på insidan av ögonlocken. Ev. kemos. Kontaktlinsbärare kan uppvisa en särskild form av allergisk konjunktivit. Av okänd anledning, oft…

Diabetes typ-2, insulinbehandling.

Endokrina sjukdomar

…m långverkande) ges subkutant i lår eller upptill lateralt i glutéerna. Vid flockiga insuliner vändes pennan 10 ggr så insulinet blandas. Snabbverkande insulin ges subkutant i buken, ger snabbare upptag än i låret. Växla ställe för injektioner, injicera alltid i normal hud. Med tiden risk för lipohyp…

Pneumoni. Bronkopneumoni. Lunginflammation.

Andningsvägarnas sjukdomar, Infektionssjukdomar

…ofageal fistel, tbc. Symtom Feber, hosta, dyspne, lateral andningsrelaterad bröstsmärta, takykardi och takypne. Stark trötthet. Sjukdomskänsla. Äldre: Ofta sparsamma symtom med ibland endast nedsatt allmäntillstånd. Barn: Svängande feber och påverkat allmäntillstånd. Små barn: Ofta föregånget av en l…

Knäproblem. Knäbesvär. Knävärk.

Rörelseorganens sjukdomar

…ation/subluxation, Plica synovialis, Prepatellär bursit i detta kapitel. Främre knäsmärta i kap. Idrottsmedicin….

Appendicit. Blindtarmsinflammation.

Kirurgiska sjukdomar

…nna vanligen kring naveltrakten med smärtvandring lateralisering ner mot hö. fossa; McBurneys punkt (MB). Beroende på blindtarmens läge kan smärta finnas mot symfys eller flank. Ibland smärtfrihet just innan perforation. Status Lätt till måttlig feber. Från palpationsömhet till rent bukmuskelförsvar…

Påssjuka. Parotit.

Barnets sjukdomar, Infektionssjukdomar

…ör örat. Kan börja ensidigt men följs oftast av bilateral påverkan med tydlig svullnad. Kan orsaka svårighet att gapa och tugga. Sjukdomsduration ca 1 vecka. Differentialdiagnoser Bakteriell spottkörtelinfektion, spottsten. Utredning Klinisk diagnos som bekräftas med serologi. Smittsamhet: Dropp- och…

Ben- och fotsår – Vaskulitsår.

Hudsjukdomar

…påvisa ett allergen. Status Ofta akut debut av bilateral, symmetrisk, palpabel purpura (hagelskottsliknande nekroser). Eventuell bullae, sedan små mörka till svarta, smärtande ulcera. Flikiga krustor. Oftast ses ett spektrum av olika hudförändringar hos samma patient, både purpura, palpabel purpura,…

Håravfall – Diffust håravfall. Telogent håravfall.

Hudsjukdomar

…ypotyreos. Vid myxödem ibland samtidig förlust av laterala delarna av ögonbrynen. Läkemedelsutlöst: Vanligt vid t.ex. antikoagulationsbehandling (reversibelt inom 1–3 månader efter utsättande). Det nya håret kan vara depigmenterat eller lockigare). F.ö. allopurinol, ACE-hämmare, betablockare, litium,…

Mediaotit. Akut mediaotit. Öroninflammation. Otit. Mellanöroninflammation. AOM.

Öron- Näs- Halssjukdomar

…r, ungdomar > 12 år och vuxna barn < 2 år med bilateral AOM alla med perforerad AOM oavsett ålder. *Komplicerande faktorer vid AOM – Svår värk trots adekvat analgetikabehandling – Infektionskänslighet på grund av annan samtidig sjukdom, annat syndrom eller annan behandling – Missbildningar i a…

Bells pares. Facialispares, perifer. Perifer facialispares.

Öron- Näs- Halssjukdomar

…enes misstänks vid långsamt utvecklande symtom, bilateral pares liksom vid allmänsymtom (trötthet, feber med mera) Om atypisk bild eller andra neurologiska bortfall akut remiss till ÖNH- eller neurologklinik för vidareutredning med MR. Behandling Om slutningsdefekt av ögat skydda detta med hjälp av ö…

Orkit. Testikelinflammation.

Urinvägarnas sjukdomar

…t, men oftast bibehållen testosteronproduktion. Bilateral parotitorkit kan leda till infertilitet. Symtom Svullnad och ömhet i testikeln. Utredning Överväg provtagning Hb, vita, CRP, kreatinin, urinsticka och urinodling, provtagning för STD (sexuellt överförd infektion). Överväg ultraljud. Vid minsta…

Trokanterit.

Rörelseorganens sjukdomar

…gång i trappa. Ofta smärtutstrålning efter lårets lateralsida. Status Lokal ömhet vid palpation över trochanterpartiets övre dorsala del, patienten i sidoläge. Smärtan kan provoceras fram vid samtidig adduktion och inåtrotation av benet. Differentialdiagnoser Ischias, höftfraktur, coxartros, spondyla…

Polymyalgia rheumatica. PMR. ”Muskelreumatism”.

Reumatologiska sjukdomar

…r, skuldra, bäcken, överarmar, lår. Vanligt med bilateral skulderbursit. Morgonstelhet. Allmänsymtom som trötthet, avmagring, matleda, subfebrilitet är inte ovanligt. Sällan insjuknande före 60 års ålder. Ofta anses att pat med PMR skall: – vara över 50 år – uppvisa>1 månads värk/stelhet i minst två…

Ledsvullnad, akut.

Rörelseorganens sjukdomar

…erala artriter. Artrit i handleder: Tänk på RA. Bilateralt. Artrit i MTP-led 1: Tänk på gikt. Ibland även i mellanfot, knä-/hand-, fotled. Artrit i axelled: Tänk på reaktiv artrit, Lyme artrit. Artrit i armbågsled: Tänk på Lymeartrit (ofta migrerande). Daktylit: Tänk på reaktiv artrit, psoriasis, pel…

Det röda ögat – Konjunktivit. Bindehinnekatarr. Pollenallergi.

Ögonsjukdomar

…edning. Symtom Allergisk konjunktivit är oftast bilateral med klåda, rodnad och tårflöde. ”Kullerstensliknande” hyperemiska upphöjningar på insidan av ögonlocken. Ev. kemos. Kontaktlinsbärare kan uppvisa en särskild form av allergisk konjunktivit. Av okänd anledning, ofta efter överdrivet linsbärande…

Meniskskada- medial.

Rörelseorganens sjukdomar

…g efter hopp). Medial meniskskada är vanligare än lateral skada på grund av mindre rörlighet av menisken. Kan vara associerat med ligamentskador, framför allt på mediala kollateralligamentet. Symtom Diskret knäsvullnad, ömhet över mediala ledspringan. ”Låsningar” av knät av och till är nästan liktydi…

Akutmedicin. Otosalpingit. Sekretorisk mediaotit. Serös otit.

Praktisk Akut Medicin

…t tryck i mellanörat. Rinnes prov negativt, Weber lateraliseras åt engagerade örat. Behandling Läker ut spontant, i regel på 1-3 månader. För barn: Höjd huvudända på sängen, nässpray. Otovent/- ballongblåsning med näsan kan påskynda förloppet (finns att köpa på apotek). För vuxna: Valsalvas manöver o…

Njursvikt, kronisk. Uremi.

Urinvägarnas sjukdomar

…frisk individ som vid tex trauma, intoxikation, bilateral nefrektomi. Symtom Kronisk njurfunktionedsättning är initialt symtomlös. Då njurfunktionen är måttligt till kraftigt nedsatt tillkommer ospecifika symtom som trötthet, minskad aptit och vikt, illamående, klåda, minskad urinmängd, ödem. Utredni…

Öppetstående tuba. Tuba aperta.

Öron- Näs- Halssjukdomar

….g.a. lockkänslan. Stämgaffelprov (Weber skall ej lateraliseras). Hörselprov. Hörseln påverkas ej objektivt. Behandling Ingen. Går oftast spontant tillbaka. Lugnande besked till patienten och information om fenomenet. I sällsynta, långdragna och besvärliga fall vid dubbelsidiga symtom – remiss till Ö…

Nedre luftvägsinfektion. Akut bronkit.


Andningsvägarnas sjukdomar, Infektionssjukdomar

…ta i thorax). Snabbt insjuknande (timmar/dygn)med lateral andningskorrelerad smärta typisk pnemuokockpneumoni, symtom > 1 vecka + CRP > 50 talar för pneumoni. Exacerbation av KOL: Muköst eller purulent sputa (vanligare med bakteriellt agens vid purulent sputa), ökad dyspne. Status Akut bronkit: Ausku…

Lipödem.

Rörelseorganens sjukdomar

…r av manligt könshormon. Symtom Progredierande, bilateral, symmetrisk svullnad av ben, lår och stuss som börjar vid höfterna och slutar vid anklarna. Fötter och övre delen av kroppen uppvisar normal kroppsform. Den deformerade, inkongruenta kroppsformen är typisk för symptombilden. Svullnaden kan lik…

Huvudvärk – SUNCT.

Neurologiska sjukdomar

(= Short Unilateral Neuralgiform Pain with Conjunctival injection and Tearing) Orsak Okänd. män överrepresenterade. Symtom Sekund- till minutlånga frekventa attacker av svår huvudvärk ensidigt periorbitalt. Framträdande autonoma symtom (konjunktival injektion/ökat tårflöde, nästäppa, svettning på pa…

Gynekomasti.

Endokrina sjukdomar

…tyreos, levercirrhos, binjurebarkstumör. Symtom Bilateral eller ensidig bröstkörtelutveckling hos män. Ensidig, hård, oöm förändring skall ge misstanke om bröstcancer. Utredning Anamnes (läkemedel, kroppsbyggare-anabola steroider?), palp av mammae, palp av testes. Könsbehåring? Prover: S-Testosteron,…

Trumhinneperforation, traumatisk

Öron- Näs- Halssjukdomar

…Status/ Utredning Ofta kan perforation ses. Weber lateraliseras till drabbade örat. Kontrollera trumhinnans rörlighet – jämför höger och vänster. Ev. försiktig test av Valsalvas manöver med lite steril koksaltlösning i örat – pyser det? Vid perforation eller misstanke om perforation skrives remiss ti…

Akutmedicin. Påssjuka. Parotit

Praktisk Akut Medicin

…ör örat. Kan börja ensidigt men följs oftast av bilateral påverkan med tydlig svullnad. Kan orsaka svårighet att gapa och tugga. Sjukdomsduration ca 1 vecka. Ovanlig pga allmän vaccination. Status Svullna spottkörlar som återgår till normalstorlek efter ca två veckor. Komplikationer: Orkit med risk f…

Febril UVI. Pyelonefrit. Övre urinvägsinfektion

Infektionssjukdomar, Urinvägarnas sjukdomar

…en eller cefixim. Vid utebliven effekt och med unilateral flanksmärta, bör patienten remitteras till akut datortomografi med frågeställning uretärobstruktion eller njurabscess (speciellt viktigt hos patienter med stensjukdom eller känt avflödeshinder). Följ alltid regionala STRAMA-program för antibio…

Akutmedicin. Nedre luftvägsinfektion. Akut bronkit. Bronkopneumoni. Pneumoni. KOL.

Praktisk Akut Medicin

…Symtom > 1 vecka och CRP > 50 talar för pneumoni. Lateral andningskorrelerad smärta vid pneumocockagens. Feber, hosta, tachypné, dyspné, uttalad trötthet, nedsatt allmäntillstånd. Exacerbation av KOL: Muköst eller purulent sputa (vanligare med bakteriell agens vid purulent sputa).   Status Akut bronk…

Cellförändringar. CIN. Cervixcancer. HPV. Humant papillomvirus.

Gynekologiska sjukdomar

…k – ihållande, vattniga flytningar – uni- eller bilateral hydronefros utan annan rimlig förklaring – bilddiagnostiskt fynd talande för livmoderhalscancer. Vid misstanke ska patienten remitteras till gynekologisk undersökning (filterfunktion). Filterfunktionen utförs av gynekolog och omfattar gynekolo…

Akutmedicin. Migrän.

Praktisk Akut Medicin

…rksfas, 4-72 timmar (barn 1 – 48 tim). I regel unilateral pulserande kraftig huvudvärk ofta följd av illamående, kräkningar, lukt- ljus- och ljudkänslighet. Värken försämras vid normal fysisk aktivitet. Vanligt med morgonmigrän. Återhämtningsfas, migränanfallet följs ofta av trötthet, sämre koncentra…

Akutmedicin. Meniskskada- medial

Praktisk Akut Medicin

…ssocierat med ligamentskador, t.ex. på mediala kollateralligamentet.   Symtom Diskret knäsvullnad, ömhet över mediala ledspringan. ”Låsningar” av knät under idrottande är diagnostiskt. Sträckdefekt inger misstanke om inslagen menisk. Status Palpationsömhet över mediala ledspringan och ibland ”svullna…

Akutmedicin. Korsbandsskada

Praktisk Akut Medicin

Se även avsnitten Kollateralligamentskada i knä samt Meniskskada lateral/medial i detta kapitel. Definition Skada på främre eller bakre korsbandet.   Orsak Främre korsbandet (vanligast) kan typiskt skadas vid hyperextension, vridning av knät förenat med trauma eller ofta helt utan synlig provokation…

Akutmedicin. Axelledsluxation, främre

Praktisk Akut Medicin

…ris (deltoideuspares och sensibilitetsnedsättning lateralt på axeln)- god prognos. Om plexuspåverkan efter reponering gäller akut ortopedbedömning-operationsindikation.   Utredning Lokalisera caput. Röntga före reponeringsförsök (inte alltid nödvändigt vid recidiverande luxationer). Distalstatus med…

Akut synnedsättning.

Ögonsjukdomar

…nnebär i regel akut kontakt med ögonläkare. Vid bilateral synnedsättning misstänks CNS-påverkan (stroke, blödning). Vid ensidig synnedsättning misstänks allt efter tidsintervallet: * Vid akut debut av synförsämring misstänks näthinneavlossning, glaskroppsblödning, optikusneurit, temporalisarterit, ve…

Trigeminusneuralgi. Neuralgi.

Neurologiska sjukdomar

…t, herpes zoster, akut glaukom, SUNCT (= Short Unilateral Neuralgiform Pain with Conjunctival injection and Tearing, se detta avsnitt). Vid patologiskt neurologstatus tänk också på MS (misstänkt vid debuterande ”trigeminusneuralgi” hos yngre), stroke och tumör, framför allt i bakre skallgropen. Gloss…

Hyperhidros, generaliserad. Svettning, generaliserad. Generell svettning.

Hudsjukdomar

…ros visar tidig debut, lång anamnes, hereditet, bilateral, symmetrisk, lokaliserad svettning. Ej nattsvett. Sekundär hyperhidros visar kort anamnes och ofta symtom på annan sjukdom. Regional eller asymmetrisk svettning. Klimakteriebesvär: svettning såväl dag- som nattetid, blodvallningar, hjärtklappn…

Huvudvärk – Migrän. Kronisk migrän.

Neurologiska sjukdomar

…4–72 timmar/attack (hos barn 1–72 tim) i regel unilateral pulserande kraftig huvudvärk ofta följd av illamående, kräkningar, lukt-, ljus- och ljudkänslighet. Värken försämras vid normal fysisk aktivitet. Vanligt med morgonmigrän. Barn visar ofta dubbelsidig huvudvärk, mindre pulserande och ganska kor…

Urinvägsinfektioner hos män – Pyelonefrit. Febril UVI. Övre urinvägsinfektion.

Infektionssjukdomar, Urinvägarnas sjukdomar

…effekt av behandlingen efter 24 timmar och med unilateral flanksmärta, bör patienten remitteras till akut ultraljud/CT urinvägar med frågeställning hydronefros/avstängd pyelit (speciellt viktigt hos patienter med stensjukdom eller känt avflödeshinder där avflödesdiagnostik som regel bör ske akut). In…

Urinvägsinfektioner hos kvinnor – Pyelonefrit. Febril UVI. Övre urinvägsinfektion.

Infektionssjukdomar, Urinvägarnas sjukdomar

…. Vid utebliven effekt efter 24 timmar och med unilateral flanksmärta, bör patienten remitteras till akut CT urinvägsöversikt, eller om kreatininvärdet tillåter akut CT njurar med kontrast, med frågeställning avstängd pyelit (speciellt viktigt hos patienter med stensjukdom eller känt avflödeshinder d…

Skrotala resistenser.

Urinvägarnas sjukdomar

…ampiniformis. Symtom Hydrocele: Ensidig, ibland bilateral, måttlig till uttalad fluktuerande svullnad i skrotum. Ömhet sällsynt. Vanligt. Ofarligt. Stora hydrocelen ibland kosmetiskt generande eller besvärande. Om snabbt uppkommet beställ ultraljud – testiscancer? Spermatocele/epididymiscysta: Ensidi…

Hjärtamyloidos. Amyloid kardiomyopati.

Hjärt- Kärlsjukdomar

…iga symtom är autonom dysfunktion, ortostatism, bilateral karpaltunnelsyndrom, perifer neuropati, gastrointestinala symtom. AL-amyloidos: Snabbare insjuknande med engagemang av flera organsystem framför allt njurengagemang med förhöjt kreatinin och/eller proteinuri. Periorbital purpura. Makroglossi….

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Nyhetsbrev