Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Annons:

Astma hos vuxna


Orsak

Ofta utlöst anfall av allergi och infektioner, men också kyla, stress m.fl. orsaker. 

Symtom

Dyspné, takypné, förlängt expirium, cyanos, ofta allmänpåverkan.

Akut behandling av vuxna:

Ta ställning till syrgas – saturation ska med POX ligga över 90 %. Om hypoxi föreligger ges syrgas på mask, 5-6 l/min eller på grimma, 2–6 l/min – följ saturation via pulsoximeter, kontrollera blodgas om saturation  < 90%.

Inhalation av salbutamol 10 mg, i första hand med spray via spacer (likvärdig effekt med nebulisator) ex salbutamol (Ventoline Evohaler) 0,1 mg/dos 10-15 doser eventuellt tillsammans med ipratropium (Atrovent inhalationsspray 20 µg/dos), 4 doser.

I andra hand ges inhalation via nebulisator: 1-2 ml salbutamol (Ventoline) inhalationslösning 5 mg/ml eventuellt i kombination  med 2 ml ipratropiumbromid (Atrovent) inhalationsvätska 0,25 mg/ml.

Inhalation och injektion upprepas vid otillräcklig förbättring

Kortison ges i form av tablett betametason 0,5 mg, 10 tabletter, eller tablett prednisolon 5 mg, 10 tabletter som engångsdos  samt tablett betametason 0,5 mg, 6 tabletter dagligen i 5 dagar eller tablett prednisolon 5 mg, 6 tabletter dagligen i 5 dagar. Observera att gravida bör behandlas med prednisolon. Om patienten inte kan medverka (till exempel medvetslöshet eller sväljsvårigheter) ges Betametason 4 mg/ml, 1-2 ml i.v. eller Solu-Cortef i.v. 100-200 mg.

Vid saturation < 90 % trots syrgas, eller där patient ej orkar inhalera, ges injektion terbutalin, 0,25–0,5 mg subkutant eller långsamt iv spätt till 10 ml i NaCl.

Vid svåra symtom och/eller samtidig anafylaxi ges inj Adrenalin 1 mg/ml, 0.3-0.5 mg i.m i låret. Tillkalla narkos/intensivvårdsläkare/ambulans.

Narkosberedskap vid hotande luftväg.

Hävs inte anfallet ska patienten vårdas inneliggande.

Efter att ha hävt anfallet och vid hemgång tas ställning till eventuellt medicinjusteringar såsom ökning av inhalationssterioder. Kontrollera inhalationstekniken.

Akut behandling av vuxna i hemmet: 

Vid lindrig attack: Kortverkande ß2-agonist i upprepade doser. Vid fortsatta besvär dubblerad till fyrdubblerad dos av inhalationssteroid. Spacer kan förskrivas och medlen vid akuta besvär ges i spray.

Vid medelsvår attack: Som ovan med tillägg av tabl. prednisolon 20–40 mg/dygn i 5–7 dagar. Om detta inte ger snar bättring kontaktas vårdcentral/sjukhus.

Vid svår attack: Ring ambulans! Upprepade doser snabbverkande ß2-agonist + tablett Prednisolon 30–60 mg som engångsdos.

Vårdnivå

  • Vid lindrig attack sker vården i hemmet
  • Vid medelsvår attack sker vården i hemmet (tillägg av per orala steroider), hjälper det ej kontaktas vårdcentral/sjukhus
  • Vid svår attack ringer man ambulans

Aktuella Mediciner

Antikolinergika

Ipratropiumbromid: Inhal.pulver/ lösning Atrovent.

Tiotropiumbromid: Inhal.pulver Spiriva.

ß2-agonist kortverkande

Formoterol: Inhal.pulver Oxis Turbuhaler.

Salbutamol: Inhal.aerosol/ lösning Airomir Autohaler. Inhal.pulver/lösning Ventolin, Inhal.aerosol Ventoline Evohaler.

Terbutalin: Inhal.aerosol/lösning/pulver Bricanyl Turbuhaler.

ß2-agonist kortverkande + antikolinergika

Salbutamol + Ipratropium: Lösning Combivent 0.5 mg/2.5 mg per 2,5 ml, lösning Ipramol 0.5 mg/0.25 mg per 2,5 ml, lösning Sapimol 0.5 mg/0.25 mg per 2,5 ml, eller lösning Salipra 0.5 mg/0.25 mg per 2,5 ml.

ß2-agonist långverkande

Formoterol: Inhal.pulver Formartis, Inhal.pulver Oxis Turbuhaler.

Salmeterol: Inhal.pulver Serevent Diskus.

ß2-agonist långverkande + steroid

Formoterol + Budesonid: Inhal.pulver Symbicort Turbuhaler.

Salmeterol + Flutikason: Inhal.pulver Seretide Diskus.

Leukotrienreceptorantagonist

Montelukast: Tabl Singulair.

Steroider, för inhalation

Budesonid: Inhal.pulver Pulmicort Turbuhaler. Giona Easyhaler (ffa till barn).

Flutikason: Inhal.pulver Flutide Diskus.

Steroider

Betametason: Inj/T Betapred.

Hydrokortison: Inj Solu-Cortef

Prednisolon: T Prednisolon

Teofyllin

Kolinteofyllinat: Rektallösning Teovent.

Teofyllin: Inj Teofyllamin.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: