Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Barnhälsovårdens uppgifter. BVC.

Barnhälsovårdens främsta uppgift är att främja barnets hälsa, trygghet och utveckling. Detta sker genom en differentierad hälsoövervakning, preventivt arbete och stöttande av föräldraskapet. Barnhälsovårdsprogrammet omfattar alla barn och besök sker på barnavårdscentralen (BVC) fram till start i förskoleklass. Besök liksom vaccinationer enligt nationella vaccinationsschemat är frivilliga och avgiftsfria. Skolhälsovården tar över efter barnhälsovården och erbjuder hälsobesök under skoltiden.

Rikshandboken i barnhälsovård är en webbaserad metodbok med kunskapsstöd, metodhandledning, nationella riktlinjer, regionala tillägg samt aktuell kvalitetsgranskad information (http://www.rikshandboken-bhv.se).

Barnhälsovårdsprogrammet har program för hälsoövervakning, stödjande och hälsofrämjande arbete för alla. Beroende på behov finns ytterligare insatser beskrivna som kan vara aktuella under längre eller kortare tid.

I barnhälsovårdsteamet på varje barnavårdscentral ingår en sjuksköterska som bas och en barnhälsovårdsläkare (allmänläkare eller barnläkare). En mödra- och barnhälsovårdspsykolog och i vissa landsting även andra yrkeskategorier finns knutna till barnhälsovårdsteamet. I varje län/större sjukvårdsområde finns en barnhälsovårdsöverläkare som har ett övergripande medicinskt ansvar och ansvar för fortbildning. Hälsobesök enligt barnhälsovårdsprogrammet sker vid valda tidpunkter i barnets ålder. Personal, plats och fokusområden specificeras i Rikshandboken. Läkarundersökningarna görs vid 4 veckors, 6, 12 månaders och ca 3 års ålder. Hembesök av BVC-sköterska vid 2 veckor och 8 månaders ålder. Individuellt kan barnen behöva ses även vid andra tidpunkter.

Barnhälsovårdspersonalen ska vid misstanke på att ett barn far illa utan dröjsmål anmäla detta till sociala myndigheter.

 

Uppdaterad: 7:e januari 2020
Författare:
Se redaktion

Generiskt utbyte vid neuropatisk smärta

Enkät med 3 snabba frågor. Se även hur dina kollegor svarar!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer