NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Diabetes typ-2, insulinbehandling.

Kort sammanfattning av behandlingsavsnittet:

* Initialt NPH-insulin tn (0,1–0,2 E/kg).

* Överväg direkt insättning av insulin vid höga blodsockervärden (≥ 16 mmol/l, HbA1c ≥ 86 mmol/mol).

* Höj var 3:e dag med 4 E om fP-Glu > 10 mmol/l. Med 2 E om fP-Glu 8–10 mmol/l.

* Metformin behålls.

Definition

Basinsulin: medellångverkande eller långverkande.

Direktverkande måltidsinsulin/Kortverkande analoginsulin: Tas i direkt anslutning till måltid (frukost, lunch, middag). Snabbt tillslag. Effekt 3–5 timmar.

Medellångverkande basinsulin (s.k. NPH-insulin): Ges oftast till natten, ibland även på morgonen. Verkningstid 1–24 timmar efter inj. (maxeffekt under 4–12 timmar efter inj.).

Lång-ultralångverkande insulin: Doseras vanligen en gång per dygn. Ges oftast till natten. Alternativ är morgondos – dock viktigt att ta insulinet vid samma tid varje dag. Ger en jämn profil under hela dygnet. Steady state 2–4 dygn efter första dos.

Kombinationsinsulin (tvåfasinsulin/mixinsulin): En mix av kort- och medel-långverkande insulin. Är kompromiss mellan enkelhet och krav på metabol kontroll. Vid behandling med mixinsulin justeras middagsdosen utifrån fP-Glukos och morgondosen utifrån värdet innan middagen.

Kombinationsbehandling: De vanligaste kombinationerna utgörs av insulin och metformin eller SU preparat. Vg. se avsnittet Diabetes typ 2 behandlingsprinciper. Läkemedlen ordineras var för sig men ett flertal fasta kombinationer finns:

Kombinationsläkemedel: fasta kombinationer:

GLP-1 receptoragonist +långverkande insulin: Inj. Xultophy.

DDP-4hämmare + metformin: T Eucreas, T Janumet, T Jentadueto, T Komboglyze.

SGLT2 hämning + DDP4-hämmare: T Glyxambi. T Qtern. T. Steglujan.

SGLT2 hämning + metformin: T Xigduo. T Synjardy.

4 snabba frågor kring diabetes typ 2 – tar bara 1 min! » Gör enkät

Orsak (till att insulinbehandling insätts)

Insulin insätts vid bristande metabol kontroll trots peroral behandling. Starta insulinbehandling vid HbA1c > 52 mmol/mol om inte icke-farmakologiska åtgärder + perorala antidiabetiska preparat givit tillräcklig effekt liksom då kontraindikationer uppkommit mot perorala medel (leversvikt, svår hjärtsvikt mm), ofrivillig viktnedgång (katabolism), stor kirurgi, graviditet. Överväg också insulin som initial behandling vid höga glukosvärden (≥ 16 mmol/l/HbA1c ≥ 86 mmol/mol). Detta för att öka kroppsegna insulinproduktionen (höga sockervärden hämmar endogena produktionen). Insulinbehandlingen kan där ofta upphöra efter en tid.

Insulin kan kombineras med SU, metiglinid, metformin, akarbos DDP-4 hämmare, SGLT2 hämmare (ej subventionerat i kombination med insulin) GLP-1 analoger (Trulicity ej subventionerat i kombination med basinsulin). Insulin ger alltid viktuppgång.

Behandling

Tidigt insatt insulinbehandling vid typ 2 diabetes anses ha extra värde; innan arterioskleros hunnit utvecklas. Vid långt gången kärlskleros finns farhågor att tillväxtfaktorn i insulin kan medföra tillväxt även av arteriosklerotiska plack.

Val av insulin: Basinsulin (medellångverkande s.k. NPH- insulin) alt mixinsulin i endos före middagen. Börja med medellångverkande insulin till natten för patienter med höga fP-Glu. Vid upprepade hypoglykemier bör man byta från NPH-insulin till långverkande insulinanalog. När fastevärden normaliserats överväg tillägg av:

Direktverkande/Kortverkande analoginsulin: Till varje huvudmåltid dagtid om stigande blodsockervärden över dagen. Speciellt vid höga blodsockervärden 1–2 timmar efter måltid.

Kombinationsinsulin: (= mixinsulin; en kombination av kort- och medellångverkande insulin): Övervägs när enbart basinsulin inte räcker och vid höjda postprandiella värden där måltidsinsulin inte är lämpligt.

Långverkande/ultralångverkande insulin: ffa vid hypoglykemi av andra insulinregimer.

Dosering: Vid initiering av insulinbehandling tre insulinalternativ:

Basinsulin 8–10 E på kvällen (0,1–0,2 E/kg/dygn).

Mixinsulin x 1: 12 E vid kvällsmålet alternativt x 2: 6–8 E vid frukost samt
6–8 E vid kvällsmål. Ges Mixinsulin x3 kan morgondosen delas upp i morgon- och lunchdos.

Flerdos: 2–4 E x3 + 6–8 E tn.

* Basinsulin: Primärt medellångverkande till natten. Metformin behålls. Kan vb. ges morgon o. kväll. Börja med 0,1–0,2 E/kg. Mät fP-Glukos och höj dosen var 3:e dag med 4 E om fP-Glukos > 10 mmol/l, med 2 E om fP-Glukos 8–10 mmol/l. Mål är fP-Glukos cirka 5–7 mmol/l. P-Glu vid sänggåendet < 7 mmol/l.

Ofta behövs 0,5–0,7 E/kg kroppsvikt. Vid uttalad insulinresistens kan betydligt högre doser behövas. Vid upprepade hypoglykemier bör man byta från NPH-insulin till långverkande/ ultralångverkande insulinanalog. Vid byte till långverkande/ ultralångverkande insulin från medel-långverkande i 1-dos ges samma antal E/dygn. Vid byte till långverkande/ultralångverkande insulin från medellångverkande i 2-dos minskas med 20–30 %. Vid byte till långverkande insulin + måltidsinsulin från mixinsulin ges kanppt hälften av dygnsdosen som långverkande och en tredjedel av resterande till vardera frukost, lunch, middag.

* Mixinsulin: Starta med 6–8 E till frukost och 6–8 E till kvällsmat (0,2 E/kg kroppsvikt fördelat på frukost och middag). Ges direkt innan måltid. Öka med 2–4 E både morgon och kväll var tredje dag till dess målet fP-Glukos mellan 5–7 mmol/l och P-Glukos före middag < 7 mmol/l nås. För äldre pat. något högre värden för att undvika hypoglykemier. Ofta behövs 0,5–1 E/kg kroppsvikt.

Vid byte till mixinsulin från medellångverkande- eller långverkande insulin ges samma antal E/dygn, fördelat lika till frukost och middag.

* Flerdos: Starta med direktverkande analoginsulin 2–4 E till frukost, lunch och middag samt långverkande/medellångverkande till natten 6–8 E. Öka dosen var 3:e dag till målet nås: P-Glukos före måltid mellan 5–7 mmol/l och vid säng-gåendet inte < 7 mmol/l. Titrera med 2–4 E vid måltid. Vanligtvis uppnås en relativt jämn fördelning mellan direktverkande och basinsulin (medellångverkande eller långverkande).

Basinsulin ställs in enligt beskrivning ovan. Om pat. helt saknar egen insulinproduktion behövs ofta 2 doser medellångverkande insulin.

Insulin + tillägg:

– Insulin kan kombineras med SU, metiglinid, metformin, akarbos, DDP-4 hämmare, SGLT2 hämmare (ej subventionerat i kombination med insulin men med metformin), GLP-1 analoger (finns i fast kombination – GLP-1 analog + långverkande insulin Xultophy).

– Kombinationen basinsulin + metformin (alt SU) är vanlig och har god effekt avseende HbA1c. Metformin ffa till stabilt över- och normalviktiga. Dosen är 500 mg 2×2 alt. 4 tn, beroende på om dosen tolereras.

– Metiglinid kan vb. adderas.

– Glitazoner sätts som regel ut när insulin sätts in. Risk för hjärtsvikt!

Förslag på praktiskt tillvägagångssätt vid insulininsättning vid tablettsvikt:

I första hand kombination med metformin + mixinsulin eller metformin + bas-insulin.

  1. Information om inverkan av kost/motion, hyperglykemirisk (vid infektioner inkl gastroenteriter), hypoglykemirisk (orsak, symtom, behandling). Insulin ger viktökning, även av denna anledning fokus på kost/motion.
  2. Mätning av blodsocker ska pat. göra själv eller genom anhörig/vårdpersonal (prov tas från fingerblomman, ej från tumme eller pekfinger):

Initiala mätningar: Fastande samt 1½–2 timme efter frukost. Före lunch och 1½–2 timme efter. Likadant vid middag och kvällsmål. Upprepa 1–2 ggr/vecka under några veckor. Ett antal sockerprofiler innan insulinstart ger god vägledning inför val av lämplig dosregim. Om man väljer enbart basinsulin kan det räcka med kontroll av fP-Glukos när man justerar upp insulindosen.

Rutinkontroller: Stå över lunchkontrollen av praktiska skäl. Mät enligt ovan 1 gång/vecka, glesare om stabilt läge (= cirka 1 gång/månad). Gärna mätning kl. 03, speciellt om man befarar nattlig hypoglykemi p.g.a. oförklarligt högt fP Glukos (som reaktion på nattliga hypoglykemin).

Extramätningar vb., t.ex. vid infektioner, annan akut sjukdom, graviditet, tyngre fysisk aktivitet.

Blodsockermätare erhålls kostnadsfritt via diabetes-/distriktssköterska. Diabeteshjälpmedel och tillbehör förskrivs till patienten enligt regionala/ lokala rutiner. Patienten bör informeras om åtgärder vid hypoglykemi.

  1. Praktisk insulinhantering: Avsätt minst 45 minuter för instruktion. Börja en måndag så att första uppföljningen hinns med. Ha alla hjälpmedel på mottagningen inkl placebopenna. Lyft upp ett hudveck och injicera långsamt i 90 graders vinkel. Avtvättning behövs inte i normalfallet. Använd kanyl no 8 i normalfall, om tunn subkutis no 6 och om mycket tjock pat. no 12 (i praktiken mycket sällan). Samma kanyl får inte återanvändas. Kanylen sätts på direkt före injektion.

Låt patienten injicera 2 E insulin eller placebo hos dig på mottagningen. Medellångverkande (liksom långverkande) ges subkutant i lår eller upptill lateralt i glutéerna. Vid flockiga insuliner vändes pennan 10 ggr så insulinet blandas. Snabbverkande insulin ges subkutant i buken, ger snabbare upptag än i låret. Växla ställe för injektioner, injicera alltid i normal hud. Med tiden risk för lipohypertrofi med försämrat upptag som följd. På ett sådant ställe ska injektion inte ske.

Om pat. är osäker, dela ut placebopenna att träna på eller låta patienten ge sig 2E insulin under några dagar. Man kan också be hemsjukvården om hjälp initialt. När patienten känner sig trygg med sitt insulin tas det i ordinerad dos. Börja med medellångverkande 0,1–0,2 E/kg till natten. Insulinet förvaras i kyl. F.ö. högst 4–6 veckor i högst 25 graders temperatur (något olika beroende på preparat).

Det finns ofta indikation att förskriva Glukagonspruta till de patienter som tar insulin flera gånger per dag.

Riskberäkning:

NDR’s riskkalkylator https://www.ndr.nu/IFrameRisk/

www.dtu.ox.ac.uk/riskengine

Fördjupning

Användning av långverkande insulinanaloger
www.lakemedelsverket.se

Dagens diabetes www.dagensdiabetes.se

Diabeteshandboken www.diabeteshandboken.se

Kost vid diabetes www.socialstyrelsen.se

Läkemedelsbehandling för glukoskontroll vid Typ2 diabetes, 2017
Läkemedelsverket www.lakemedelsverket.se

Mat vid diabetes www.1177.se

Nationella riktlinjer för diabetesvård Socialstyrelsen, 2017 www.socialstyrelsen.se

Nationella diabetesregistret: www.ndr.nu

Senaste nytt inom diabetes, nyheter varje dag: Svenskt Diabetologiskt nätverk www.diabetolognytt.se/

www.fyss.se

Patientinformation:

doktorn.com

Svenska diabetesförbundet: www.diabetes.se

 

Aktuella Mediciner

Direktverkande måltidsinsulin (= Kortverkande insulinanaloger)

Inj. Apidra.

Inj. Fiasp.

Inj. Humalog.

Inj. NovoRapid

Inj. Insulin lispro

Inj. Aspart

Kortverkande insulin (insulin humant)

Inj. Actrapid.

Inj. Humulin Regular.

Inj. Insuman Rapid.

Medellångverkande insulin (s.k. NPH-insulin)

Inj. Humulin.

Inj. Insulatard.

Inj. Insuman Basal.

Långverkande insulin

Inj. Abasaglar.

Inj. Lantus.

Inj. Levemir.

Inj. Toujeo.

Långverkande insulin + GLP 1 agonist

Insulin, glargin + Lixisenatid: Inj. Suliqua.

Ultralångverkande insulin 

Insulin degludek: Inj. Tresiba.

Ultralångverkande insulin + GLP 1 agonist 

Insulin degludek + Liraglutid: Inj. Xultophy.

Kombinationspreparat, Mix-insulin

Inj. Humalog Mix.

Inj. Insuman Comb.

Inj. NovoMix.

Glukagon

Inj. Glukagon.

 

Aktuella Hjälpmedel

Olika landsting har upphandlat olika produkter, och kan ha olika förskrivningssystem.

Förbrukningsprodukter: se www.apoteket.se/vard-foretag/ klicka på
Sortimentlistor och sedan SiL on line Insulinpennor

Injektionsnålar

Analysmaterial för blod

Analysmaterial för urin

Blodprovtagare

Lancetter

Insulinpumpar med tillbehör

För dig som patient
Läs mer om Diabetes typ-2, insulinbehandling. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer