Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Diabetes typ-2, insulinbehandling.

Kort sammanfattning av behandlingsavsnittet:

* Initialt NPH-insulin tn (0,1–0,2 E/kg).

* Överväg direkt insättning av insulin vid höga blodsockervärden (≥ 16 mmol/l, HbA1c ≥ 85 mmol/mol).

* Höj var 3:e dag med 4 E om fP-Glukos> 10 mmol/l. Med 2 E om fP-Glukos 8–10 mmol/l.

* Metformin behålls.
.

Definition

Basinsulin: medellångverkande eller långverkande.

Direktverkande måltidsinsulin/Kortverkande analoginsulin: Tas i direkt anslutning till måltid (frukost, lunch, middag). Snabbt tillslag. Effekt 3–5 timmar.

Medellångverkande basinsulin (s.k. NPH-insulin): Ges oftast till natten, ibland även på morgonen. Verkningstid 1–24 timmar efter inj. (maxeffekt under 4–12 timmar efter inj.).

Lång-ultralångverkande insulin: Doseras vanligen en gång per dygn. Ges oftast till natten. Alternativ är morgondos – dock viktigt att ta insulinet vid samma tid varje dag. Ger en jämn profil under hela dygnet. Steady state 2–4 dygn efter första dos.

Kombinationsinsulin (tvåfasinsulin/mixinsulin): En mix av kort- och medel-långverkande insulin. Är kompromiss mellan enkelhet och krav på metabol kontroll. Vid behandling med mixinsulin justeras middagsdosen utifrån fP-Glukos och morgondosen utifrån värdet innan middagen.

Kombinationsbehandling: De vanligaste kombinationerna utgörs av insulin och metformin eller SU preparat. Vg. se avsnittet Diabetes typ 2 behandlingsprinciper. Läkemedlen ordineras var för sig men ett flertal fasta kombinationer finns:

Kombinationsläkemedel: fasta kombinationer:

GLP-1 receptoragonist +långverkande insulin: Inj. Xultophy, Inj Suliqua

4 snabba frågor kring diabetes typ 2 – tar bara 1 min! » Gör enkät

Orsak (till att insulinbehandling insätts)

Insulin insätts vid bristande metabol kontroll trots peroral behandling. Starta insulinbehandling vid HbA1c> 52 mmol/mol om inte icke-farmakologiska åtgärder +  antidiabetiska preparat givit tillräcklig effekt liksom då kontraindikationer uppkommit mot perorala medel (leversvikt, svår hjärtsvikt mm), ofrivillig viktnedgång (katabolism), stor kirurgi, graviditet. Överväg också insulin som initial behandling vid höga glukosvärden (≥ 16 mmol/l/HbA1c ≥ 85 mmol/mol). Detta för att öka kroppsegna insulinproduktionen (höga sockervärden hämmar endogena produktionen). Insulinbehandlingen kan där ofta upphöra efter en tid.

Insulin kan kombineras med SU, metiglinid, metformin, akarbos DDP-4 hämmare, SGLT2 hämmare, GLP-1 analoger (Trulicity ej subventionerat i kombination med basinsulin). Insulin ger förväntad viktuppgång.

Behandling

Tidigt insatt insulinbehandling vid typ 2 diabetes anses ha extra värde; innan arterioskleros hunnit utvecklas. Vid långt gången kärlskleros finns farhågor att tillväxtfaktorn i insulin kan medföra tillväxt även av arteriosklerotiska plack.

Val av insulin: Basinsulin: Börja med medellångverkande (s.k. NPH- insulin) insulin till natten för patienter med höga fP-Glukos. Vid upprepade hypoglykemier bör man byta från NPH-insulin till långverkande insulinanalog. Om persisterande HbA1c över målnivå trots bra fastevärden överväg tillägg av måltidsinsulin 1–3 ggr per dag.

Direktverkande/Kortverkande analoginsulin: Till varje huvudmåltid dagtid om stigande blodsockervärden över dagen. Speciellt vid höga blodsockervärden 1–2 timmar efter måltid.

Kombinationsinsulin: (= mixinsulin; en kombination av kort- och medellångverkande insulin): Övervägs när enbart basinsulin inte räcker och vid höjda postprandiella värden där måltidsinsulin inte är lämpligt.

Långverkande/ultralångverkande insulin: ffa vid hypoglykemi av andra insulinregimer.

Dosering: Vid initiering av insulinbehandling tre insulinalternativ:

Basinsulin 8–10 E på kvällen (0,1–0,2 E/kg/dygn).

Mixinsulin x 1: 12 E vid kvällsmålet alternativt x 2: 6–8 E vid frukost samt
6–8 E vid kvällsmål. Ges Mixinsulin x3 kan morgondosen delas upp i morgon- och lunchdos.

Flerdos: 2–4 E x3 + 6–8 E tn.

* Basinsulin: Primärt medellångverkande till natten. Metformin behålls. Kan vb. ges morgon o. kväll. Börja med 0,1–0,2 E/kg. Mät fP-Glukos och höj dosen var 3:e dag med 4 E om fP-Glukos> 10 mmol/l, med 2 E om fP-Glukos 8–10 mmol/l. Mål är fP-Glukos cirka 5–7 mmol/l.

Ofta behövs 0,5–0,7 E/kg kroppsvikt. Vid uttalad insulinresistens kan betydligt högre doser behövas. Vid upprepade hypoglykemier bör man byta från NPH-insulin till långverkande/ ultralångverkande insulinanalog. Vid byte till långverkande/ ultralångverkande insulin från medel-långverkande i 1-dos ges samma antal E/dygn. Vid byte till långverkande/ultralångverkande insulin från medellångverkande i 2-dos minskas med 20–30 %. Vid byte till långverkande insulin + måltidsinsulin från mixinsulin ges knappt hälften av dygnsdosen som långverkande och en tredjedel av resterande till vardera frukost, lunch, middag.

* Mixinsulin: Starta med 6–8 E till frukost och 6–8 E till kvällsmat (0,2 E/kg kroppsvikt fördelat på frukost och middag). Ges direkt innan måltid. Öka med 2–4 E både morgon och kväll var tredje dag till dess målet fP-Glukos mellan 5–7 mmol/l och P-Glukos före middag <7 mmol/l nås. För äldre pat. något högre värden för att undvika hypoglykemier. Ofta behövs 0,5–1 E/kg kroppsvikt.

Vid byte till mixinsulin från medellångverkande- eller långverkande insulin ges samma antal E/dygn, fördelat lika till frukost och middag.

* Flerdos: Starta med direktverkande analoginsulin 2–4 E till frukost, lunch och middag samt långverkande/medellångverkande till natten 6–8 E. Öka dosen var 3:e dag tills målet nås: P-Glukos före måltid mellan 5–7 mmol/l och vid sänggåendet inte <7 mmol/l. Titrera med 2–4 E vid måltid. Vanligtvis uppnås en relativt jämn fördelning mellan direktverkande och basinsulin (medellångverkande eller långverkande).

Basinsulin ställs in enligt beskrivning ovan

Insulin + tillägg:

– Insulin kan kombineras med SU, metiglinid, metformin, akarbos, DDP-4 hämmare, SGLT2 hämmare, GLP-1 analoger (finns i fast kombination – GLP-1 analog + långverkande insulin Xultophy).
– Kombinationen basinsulin + metformin (alt SU) är vanlig och har god effekt avseende HbA1c. Metformin ffa till stabilt över- och normalviktiga.
– Metiglinid kan vb. adderas.
– Glitazoner sätts som regel ut när insulin sätts in. Risk för hjärtsvikt!

Förslag på praktiskt tillvägagångssätt vid insulininsättning vid tablettsvikt:

I första hand kombination med metformin + mixinsulin eller metformin + bas-insulin.

  1. Information om inverkan av kost/motion, hyperglykemirisk (vid infektioner inkl gastroenteriter), hypoglykemirisk (orsak, symtom, behandling). Insulin ger viktökning, även av denna anledning fokus på kost/motion.
  2. Mätning av blodsocker ska pat. göra själv eller genom anhörig/vårdpersonal (prov tas från fingerblomman, ej från tumme eller pekfinger):

Initiala mätningar: Fastande samt 1½–2 timme efter frukost. Före lunch och 1½–2 timme efter. Likadant vid middag och kvällsmål. Upprepa 1–2 ggr/vecka under några veckor. Ett antal sockerprofiler innan insulinstart ger god vägledning inför val av lämplig dosregim. Om man väljer enbart basinsulin kan det räcka med kontroll av fP-Glukos när man justerar upp insulindosen.

Rutinkontroller: Stå över lunchkontrollen av praktiska skäl. Mät enligt ovan 1 gång/vecka, glesare om stabilt läge (= cirka 1 gång/månad). Gärna mätning kl. 03, speciellt om man befarar nattlig hypoglykemi p.g.a. oförklarligt högt fP-Glukos (som reaktion på nattliga hypoglykemin).

Extramätningar vb., t.ex. vid infektioner, annan akut sjukdom, graviditet, tyngre fysisk aktivitet.

Blodsockermätare erhålls kostnadsfritt via diabetes-/distriktssköterska. Diabeteshjälpmedel och tillbehör förskrivs till patienten enligt regionala/ lokala rutiner. Patienten bör informeras om åtgärder vid hypoglykemi.

  1. Praktisk insulinhantering: Avsätt minst 45 minuter för instruktion. Börja en måndag så att första uppföljningen hinns med. Ha alla hjälpmedel på mottagningen inkl placebopenna. Lyft upp ett hudveck och injicera långsamt i 90 graders vinkel. Avtvättning behövs inte i normalfallet. Använd kanyl med längd 4–5 mm. Samma kanyl ska inte återanvändas. Kanylen sätts på direkt före injektion.

Låt patienten injicera 2 E insulin eller placebo hos dig på mottagningen. Medellångverkande (liksom långverkande) ges subkutant i lår eller upptill lateralt i glutéerna. Vid flockiga insuliner vändes pennan 10 ggr så insulinet blandas. Snabbverkande insulin ges subkutant i buken, ger snabbare upptag än i låret. Växla ställe för injektioner, injicera alltid i normal hud. Med tiden risk för lipohypertrofi med försämrat upptag som följd. På ett sådant ställe ska injektion inte ske.

Om pat. är osäker, dela ut placebopenna att träna på eller låta patienten ge sig 2E insulin under några dagar. Man kan också be hemsjukvården om hjälp initialt. När patienten känner sig trygg med sitt insulin tas det i ordinerad dos. Insulinet förvaras i kyl före första användning. Kan därefter förvaras i rumstemperatur i upp till 4–8 veckor (olika beroende på preparat).

Det finns ofta indikation att förskriva Glukagonspruta till de patienter som tar insulin flera gånger per dag.

Riskberäkning:

NDR’s riskkalkylator https://www.ndr.nu/IFrameRisk/

www.dtu.ox.ac.uk/riskengine

Fördjupning

Dagens diabetes www.dagensdiabetes.se

Diabeteshandboken www.diabeteshandboken.se

Nationella diabetesregistret: www.ndr.nu

Senaste nytt inom diabetes, nyheter varje dag: Svenskt Diabetologiskt nätverk www.diabetolognytt.se/

www.fyss.se

Patientinformation:

doktorn.com

Svenska diabetesförbundet: www.diabetes.se

 

Aktuella Mediciner

Direktverkande måltidsinsulin (= Kortverkande insulinanaloger)

Inj. Apidra.

Inj. Fiasp.

Inj. Humalog.

Inj. NovoRapid

Inj. Insulin lispro

Inj. Insulin aspart Sanofi

Kortverkande insulin (insulin humant)

Inj. Actrapid.

Inj. Humulin Regular.

Inj. Insuman Rapid.

Medellångverkande insulin (s.k. NPH-insulin)

Inj. Humulin NPH

Inj. Insulatard.

Inj. Insuman Basal.

.

Långverkande insulin

Inj. Abasaglar.

Inj. Lantus.

Inj. Levemir.

Inj. Toujeo.

Långverkande insulin + GLP 1 agonist

Insulin, glargin + Lixisenatid: Inj. Suliqua.

Ultralångverkande insulin 

Insulin degludek: Inj. Tresiba.

Ultralångverkande insulin + GLP 1 agonist 

Insulin degludek + Liraglutid: Inj. Xultophy.

Kombinationspreparat, Mix-insulin

Inj. Humalog Mix.

Inj. Insuman Comb.

Inj. NovoMix.

Glukagon

Inj. Glukagon.

 

Aktuella Hjälpmedel

Olika landsting har upphandlat olika produkter, och kan ha olika förskrivningssystem.

Förbrukningsprodukter: se www.apoteket.se/vard-foretag/ klicka på
Sortimentlistor och sedan SiL on line Insulinpennor

Injektionsnålar

Analysmaterial för blod

Analysmaterial för urin

Blodprovtagare

Lancetter

Insulinpumpar med tillbehör

För dig som patient
Läs mer om Diabetes typ-2, insulinbehandling. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis