Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Divertikulit. Divertikulos. Tarmfickor.

ICD-10: K57.8, K57.9

Definition

Divertikulos: Förekomst av ”fickor” på tarmen (ffa colon descendens och sigmoideum). Divertikulit: Inflammation i tarmdivertiklar.

Orsak

Ökat tryck i tarmen, ffa vid långvarig förstoppningstendens. Lågt fiberinnehåll i kosten gör att sjukdomen är vanligare i länder med hög ”välfärd”. Sjukdomen vanligare med stigande ålder. Risken att drabbas av divertikulit ökad hos rökare och högkonsumenter av alkohol. Teori om bakomliggande inflammatorisk tarmsjukdom.

Pat med Marfans syndrom liksom med Ehlers-Danlos syndrom har ökad risk.

Symtom

Divertikulos: Ibland helt symtomfri men kan också ge uppkördhet, tryck, meteorism, krampaktiga smärtor i ffa vä fossa, diarré eller förstoppning – symtombild som vid IBS. Divertikulit: Bilden är likartad men även ihållande värk/palpationsömhet i bukens nedre del, (oftast) vä fossa. Ev feber. Förändrade avföringsvanor, illamående och blåsirritation vanligt. Ibland blödning. Även ibland högersidiga symtom pga lång sigmoideumslinga. Ibland urinträngning. Om perforation av divertikel stark allmänpåverkan med peritonit, sepsis, chockbild.

Differentialdiagnoser: Irritable Bowel Disease (IBS), förstoppning, gastroenterit, rektal- koloncancer, inflammatoriska tarmsjukdomar, appendicit, ileus, pyelonefrit, salpingit, endometrit, ovarialcysta.

Utredning: Anamnes + buk/rektalpalpation + CRP. Urinsticka. Klinisk diagnos primärt. Pat som inte har kända divertiklar sedan tidigare bör genomgå kolonutredning med rektoskopi + koloskopi eller CT colon. Detta i lugnt skede och 4-6 veckor efter tillfrisknandet. Primära syften är att utesluta malignitet samt att bekräfta diagnosen som inte kan sättas med mindre än att divertiklar förekommer.

Utredning i akut skede för att bekräfta diagnosen kan vara CT buk, MR eller ultraljud. Görs ffa vid misstanke om komplikationer (peritonit, abscess mm) samt vid svåra differentialdiagnostiska överväganden.

Behandling

Vid divertikulos: ökad mängd fibrer i kosten, ev särskilt fibertillägg, ökat motionerande. Laxantia i form av lakulos och mikrolax kan behövas. Vid divertikulos är kirurgi ingen vanlig behandling

Vid divertikulit: tarmvila. Om opåverkad patient med måttligt förhöjd CRP (< 75) ordineras flytande kost och ev antibiotika i 10 dagar i form av trimetoprimsulfa med tillägg av metronidazol. Även doxycyklin, amoxicillin, kinolon eller cefalosporin (de 2 sistnämnda bör helst undvikas) används i kombination med metronidazol. Vid behov smärtstillande. Patienten följs upp.

Bredspektrumantibiotika har under många år förskrivits av ffa tradition. Nyare studier ifrågasätter behov av antibiotika vid okomplicerad divertikulit- verkar inte förhindra vare sig komplikationer (som är fåtaliga), förhindra recidiv eller förkorta vårdtiden.

Hög CRP och/eller allmänpåverkad pat remitteras akut till kirurgklinik för parenteral nutrition/antibiotika. Viss risk för perforation, blödning, abcess- resp fistelbildning. Kirurgisk behandling vid akut komplikation av divertikulit (resektion – stomi), men också vid stenosering efter upprepade divertikuliter.

Patientinformation: www.1177.se

Patientförening: Mag- och tarmförbundet, www.magotarm.se, tfn: 08-642 42 00.

Aktuella mediciner

Amoxicillin: T Amimox. K Amoxicillin.

Ciprofloxacin: T Ciprofloxacin.

Doxycyklin: T Doxyferm.

Fibrer: Dospulver Inolaxol.

Laxantia: Oral lösn Laktulos. Rektallösning Microlax.

Metronidazol: T Flagyl. T Metronidazol.

Trimetoprimsulfa: T Bactrim. T Bactrim forte. T Eusaprim forte.

För dig som patient
Läs mer om Divertikulit. Divertikulos. Tarmfickor. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!