Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / ÖNH / Dysfagi, sväljningssvårigheter
Annons:

Dysfagi, sväljningssvårigheter


Definition

Dysfagi: lokalisation orofaryngeal eller esophageal.

Globus: klumpkänsla i halsen.

Orsaker

Globus (psykogena faktorer inkl stress), reflux, esofagit, akalasi (förlust av normal peristaltik i den distala delen av matstrupen), esofagusspasm, struma, divertiklar, stomatit, tonsillit, motorikrubbning (svalgpares? cerebral insult? myastenia gravis?), striktur, tumör, främmande kropp, aortaaneurysm, mediastinal sjukdom, Sjögrens syndrom.

Symtom

Organisk stenosering (upplevelse av att maten stoppar upp i jugulumhöjd eller bakom sternum) är den vanligaste orsaken till akut dysfagi hos vuxna.

Dysfagi är det dominerande symtomet vid esofagus- och cardiacancer, som i övrigt kan ha ospecifika symtom som buksmärta, anemi, kräkningar, tidig mättnadskänsla och oklar viktnedgång.

Utredning

Anamnes, halspalpation, inspektion av munhålan, larynxspegling.

Patienter med oklar dysfagi ska alltid utredas med EGD (Esofagus-, gastri-, duodeno-) –endoskopi med vävnadsprover. Vid endoskopisk misstanke om cancer vidare utredning enligt standardiserat vårdförlopp på www.cancentrum.se

Totalstopp av matbit kan vara första tecknet på malign stenosering: EGD skopi görs efter det att matbiten avlägsnats.

Röntgen hypofarynx/esofagus görs som videofilmning med po kontrast av sväljningen och ger förutom översikt av anatomin även en funktionell bedömning av sväljförmågan och ev reflux.

För övriga frågeställningar överväg remiss till ÖNH/gastroenterolog/annan organspecialist för fortsatt utredning.

Utredning av sväljförmågan görs av logoped och/eller ÖNH med funktionell undersökning av sväljförmågan (FUS) då fiberskopi utförs med intag av olika födoämnen och vätska, vanligen i fyra eller fler konsistenser.

Behandling

Kausal. Vid reflux/esofagit ges protonpumpshämmare. Neuromuskulär träning med s.k. munskärm kan övervägas. Vid esofagusspasm kan antikolinergika prövas. Dysfagi handläggs av logoped. Globus, se avsnittet Globus.

Behandling av esofaguscancer enligt standardiserat vårdförlopp.

Fördjupning

Cancercentrum.

Läkemedelsboken.

Aktuella Mediciner

Antikolinergika 

Hyoscyamin: Depottabl Egazil.

Protonpumpshämmare, mfl vg se avsnittet  Gastroesofagal reflux. Refluxsjukdom. Halsbränna. Esofagit. Oesofagit. GERD. NERD.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: