Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Dysfagi.

ICD-10: R19

Definition

Sväljningsbesvär.

Orsaker

Globus, reflux, esofagit, akalasi, esofagusspasm, struma, divertiklar, stomatit, tonsillit, motorikrubbning (svalgpares? cerebral insult? myastenia gravis?), striktur, tumör, främmande kropp, aortaaneurysm, mediastinal sjukdom.

Symtom

Svårt att svälja, smärtor vid svalgrörelse. Vid organisk stenosering upplevelse av att maten stoppar upp i jugulumhöjd eller bakom sternum. Globus ger aldrig reell dysfagi utan känns som klumpkänsla, tryck över bröstet, ”får inte luft”.

Utredning

Anamnes, halspalpation, inspektion av munhålan, larynxspegling. Röntgenundersökning eller skopi skall alltid utföras på dysfagipatienter med avmagring. Skall innefatta hypofarynx och esofagus med kontrast.

Totalstopp av matbit kan vara första tecknet på malign stenosering: Röntga eller helst skopi efter det att matbiten avlägsnats.

Vid tumörmisstanke görs endoskopi utan fördröjning, utförs även om röntgen varit negativ. Vid fortsatta besvär och refluxutredning övervägs från ÖNH klinik 24-tim pH-mätning resp manometri i esofagus.

Behandling

Kausal. Vid reflux/esofagit ges protonpumpshämmare. Vid esofagusspasm kan antikolinergika prövas. Dysfagi handläggs av logoped. Globus kan behandlas med ångestlindrande: KBT, SSRI eller som nödfall bensodiazepin. Se avsnittet Globus.

Aktuella mediciner

Antikolinergika 

Hyoscyamin: Depottabl Egazil.

Bensodiazepin 

Oxazepam: T Oxascand.

Protonpumpshämmare 

Omeprazol: K Omeprazol.

SSRI

Paroxetin: T Seroxat.

Enligt egen erfarenhet: Ofta missas att i samband med röntgen även beställa hypofarynxbild. Man kan då missa genes till sväljbesvären i de övre regionerna. (Dr Kingstam, Trollhättan).

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!