NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Dysfagi.

ICD-10: R13

Definition

Sväljningsbesvär.

Orsaker

Globus, reflux, esofagit, akalasi, esofagusspasm, struma, divertiklar, stomatit, tonsillit, motorikrubbning (svalgpares? cerebral insult? myastenia gravis?), striktur, tumör, främmande kropp, aortaaneurysm, mediastinal sjukdom.

Symtom

Svårt att svälja, smärtor vid svalgrörelse. Vid organisk stenosering upplevelse av att maten stoppar upp i jugulumhöjd eller bakom sternum. Globus ger aldrig reell dysfagi utan känns som klumpkänsla, tryck över bröstet, ”får inte luft”.

Dysfagi är det dominerande symtomet vid esofagus- och cardiacancer, som i övrigt kan ha ospecifika symtom som buksmärta, anemi, kräkningar, tidig mättnadskänsla och oklar viktnedgång.

Utredning

Anamnes, halspalpation, inspektion av munhålan, larynxspegling.

Patienter med dysfagi ska alltid utredas med EGD (Esofagus, gastri, duodeno) –endoskopi med vävnadsprover. Vid endoskopisk misstanke om cancer vidare utredning enligt standardiserat vårdförlopp på www.cancentrum.se

Totalstopp av matbit kan vara första tecknet på malign stenosering: EGD skopi görs efter det att matbiten avlägsnats.

För övriga frågeställningar överväg remiss till ÖNH/gastroenterolog/annan organspecialist för fortsatt utredning.

Utredning av sväljförmågan görs av logoped.

Behandling

Kausal. Vid reflux/esofagit ges protonpumpshämmare. Vid esofagusspasm kan antikolinergika prövas. Dysfagi handläggs av logoped. Globus, se avsnittet Globus.

Behandling av esofaguscancer enligt standardiserat vårdförlopp.

Fördjupning

Cancercentrum. https://www.cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/matstrupe-och-magsack/vardprogram/nationellt-vardprogram-matstrups-magsackscancer-2017-10-03-2.0.pdf

Läkemedelsboken. https://lakemedelsboken.se/kapitel/mage-tarm/sjukdomar_i_matstrupe_magsack_och_tolvfingertarm.html#b1_4

 

Aktuella Mediciner

Antikolinergika 

Hyoscyamin: Depottabl Egazil.

Protonpumpshämmare,mfl vg se avsnittet  Gastroesofagal reflux. Refluxsjukdom. Halsbränna. Esofagit. Oesofagit. GERD. NERD.

 

 

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om pulmonell arteriell hypertoni (pah)?

7 frågor som testar dina kunskaper om sjukdomen. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer