Nyhetsbrev



Praktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Enures. Nocturn enures. Sängvätning.

ICD-10: F98

Definition

Nattlig sängvätning hos barn ≥5 år.

Orsak

Flera orsaker till primär enures finns identifierade och kan samverka, men patogenesen är ofullständigt klarlagd. Det finns en ärftlig komponent. Dessutom kan barnet ha omognad i blåsans tömningskontroll, nattlig polyuri (eventuellt nedsatt produktion av ADH) samt hög tröskel till att vakna. Ca 5-10 % av 7-åringar har nocturn enures. Vanligare hos pojkar. Spontan mognad leder till minskad förekomst med ökad ålder.

Differentialdiagnoser

UVI, förstoppning (kan ge detrursor överaktivitet). Ovanliga men viktiga diagnoser är diabetes mellitus, diabetes insipidus, njursvikt, urinvägs- och ryggmärgsmissbildningar.

Utredning

Efterfråga tidigare miktionsproblematik, urininkontinens och miktionsfrekvens dagtid, urinstråle (avflödeshinder), initieringssvårigheter (neurogen orsak), efterdropp (resurin), avföringsvanor (förstoppning), sömnkvalitet (snarkning/ sömnapné), dryckesanamnes/ törst, allmänsymtom, psykomotorisk utveckling, hereditet, social situation. Längd, vikt, neurologiskt status, inspektion rygg, genitalier. Urinprov, urinodling.
Varningssignaler: viktnedgång, illamående, törst nattetid, dålig stråle, ständig inkontinens.
Vid sekundär enures bör urinsticka samt urinodling kontrolleras och barnet remitteras för vidare utredning av barnspecialist.

Behandling

Behandla ev förstoppning och optimera miktion dagtid. Eftersträva miktion var 3–4:e timme. Endast lite dryck innan sänggåendet. Kissa innan sänggåendet. Motiverande råd kan många gånger vara tillräckligt.
Aktiv behandling är enureslarm eller desmopressin. Båda alternativen kan presenteras för familjen och om det ena alternativet inte fungerat kan behandlingsförsök göras med det andra.
Enureslarm ska användas varje natt och fungerar bäst vid frekvent enures. Det viktigt att både barnet och familjen är motiverade. Vid utebliven effekt efter 4-6 veckor bör annan terapi provas. Nytt behandlingsförsök kan göras i ett senare skede.
Desmopressin sänker urinproduktionen nattetid och fungerar bäst om urinvolymerna är normala dagtid men stora nattetid. Kan provas till barn >6 år. Ges på kvällen ca 1 timme innan sänggåendet. Pga risk för hyponatremi vid stort vätskeintag ska man hålla igen med dryck 1 timme före och 8 timmar efter tablettintag. Eventuell positiv effekt kan noteras omgående. Avsluta behandlingen senast efter 2 veckor om effekt uteblir (provförpackning). Nytt behandlingsförsök kan bli aktuellt i ett senare skede. Prova ut lägsta effektiva dos genom att starta med den högre dosen och prova att halvera denna efter uppnådd effekt. Desmopressinbehandling kan fortgå i flera år vid behov, men kortare behandlingsuppehåll (ca 1 vecka) rekommenderas var tredje månad för att ompröva behovet.
Remiss till barnläkare om vare sig enureslarm eller desmopressin ger behandlingseffekt.

Fördjupning

Euresvårdprogram 2019, Eneuresakademien. Tillgängligt via Svenska Barnläkarföreningen
https://nefro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/

Nocturnal enuresis – theoretic background and practical guidelines. Nevéus. Pediatr Nephrol. 2011

Svenska Enuresakademien www.svenskaenures.se

Aktuella Mediciner

Desmopressin: Frystorkad T/Minirin. T Desmopressin. T Nocutil.

 

För dig som patient
Läs mer om Enures. Nocturn enures. Sängvätning. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev






Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer