Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Gastroesofagal reflux. Refluxsjukdom. Halsbränna. Esofagit. Oesofagit. GERD. NERD.

ICD-10: K21

Definition

GERD (Gastro-Esofagal Reflux-Disease) = GORD (Gastro-Oesofagal Reflux-Disease). NERD (Non-Erosive Reflux Disease) står för refluxsjukdom med normalt skopifynd.

Orsak

Reflux av saltsyra och annat maginnehåll till matstrupen pga dålig ventilfunktion/tillslutning av den övre magmunnen. En av orsakerna till detta kan vara hiatusbråck. Stark ökning vid graviditet. Övriga riskfaktorer är bl a övervikt, rökning, ASA, hög alkoholkonsumtion, snus. Reflux kan även vara fysiologisk.

Symtom

Halsbränna ffa vid framåtböjning och lyft, sura uppstötningar, klump i halsen, bröstsmärta, sväljningsbesvär, laryngit, kronisk hosta-astmatiska besvär (ofta förvärrade nattetid).

Komplikationer till GERD kan vara esofagit, strikturer, ulcus, Barrets esofagus, esofaguscancer, obstruktivitet.

Differentialdiagnoser: Peptiska ulcus, esofaguscancer, ischemisk hjärtsjukdom, gallvägssjukdom, främmande kropp, neuromuskulär sjukdom.

Utredning

Anamnestisk diagnos. Positiv effekt av provbehandling med protonpumpshämmare bekräftar diagnosen. Vid typisk anamnes utan varningssignaler kan protonpumpshämmare i 2 veckor med symtomfrihet vara lika känsligt diagnosinstrument för refluxsjukdom som en 24-timmars pH-mätning Dock snabb vidareutredning om symtom debuterar eller förändras efter 45 års ålder liksom vid viktnedgång, anemi, GI-blödning, positiv F-Hb, sväljningsproblem/-smärta, upprepade kräkningar, palpabel resistens, ikterus, tidigare ulcussjukdom, hereditet för gastroesofagal cancer eller NSAID- användare. Även långvariga/svårbehandlade besvär ställer högre krav på utredning.

Esofagogastroduodenoskopi (OGD) med biopsi kan utesluta en del differentialdiagnoser samt verifiera ev hiatusbråck, refluxskador på esofagus såsom esofagit och peptiska stenoser liksom Barretts esofagus (omvandling av esofagus skivepitel till cylinderepitel pga långvarig reflux, vilket ger ökad risk för utveckling av esofaguscancer). Dålig korrelation mellan grad av symtom och skopifynd. Ev 24-timmars pH-mätning (”the golden standard”) i nedre esofagus kan verifiera en patologisk reflux. Esofagustryckmätning görs i regel samtidigt men dessa två undersökningar görs ffa preoperativt, vid misstanke om neuromuskulär störning eller vid oklar diagnos.

Barretts esofagus innebär uppföljningsprogram med återkommande skopikontroller.

Behandling

Livsstilsförändringar är främsta behandlingen vid refluxsymtom. Dessa kan bestå i viktreduktion vid övervikt, motion, mer kostfibrer, små mål, undvika fet mat liksom choklad, kaffe, alkohol och tobak, undvika sena måltider samt undvika mediciner med antikolinerg effekt. Sängens huvudända höjs 10-20 cm.

Lätta refluxbesvär: Antacida eller alginat vb och ev till natten.

Större besvär: Protonpumpshämmare. Om god effekt fortsätt 4 veckor i samma dos, efter det dostitrering till lägsta effektiva dos. Vid kvarstående symtom remitteras för skopi.

Icke symtomgivande hiatusbråck behandlas inte.

Reflux utan påvisade erosioner är intermittent terapi med protonpumpshämmare lika bra som kontinuerlig behandling.

Lindrig till måttlig esofagit (skopidiagnos) behandlas under 4-8 veckor, 20-40 mg dagl. En negativ skopi utesluter inte refluxsjukdom.

Vid påvisad svårare esofagit eller Barrets esofagus krävs kontinuerlig behandling. Det är en kronisk sjukdom. Kontinuerlig behandling lika bra som refluxkirurgi.

Operation (laparoskopisk fundoplicatio) kan vara ett alternativ till livslång medikamentell behandling. Indikationer för operation kan vara biverkningar av eller otillräcklig effekt av PPI eller stora hiatusbråck.

Helicobacter pylori infektion framkallar inte reflux – därför ingen anledning att testa eller eradikera.

Fördjupning

Nationella riktlinjer. www.svenskgastroenterologi.se

SBU-rapporterna:

* Ont i magen- metoder för diagnos och behandling av dyspepsi 2000.

* Gastroskopi – vid utredning av ont i magen 1990.

* Dyspepsi och Reflux, uppdatering av ”Ont i magen….”2007. www.sbu.se

Tandvårds- och Läkemedelsförmånsnämnden: Slutrapport; Genomgång av läkemedel mot sjukdomar orsakade av magsyra 2006. www.tlv.se

Patientinformation:  www.1177.se

Patientförening: Mag och tarmförbundet, www.magotarm.se tel 08-642 42 00

Aktuella mediciner

Alginat: Lösn/Tuggtabl Gaviscon.*

Antacida: Tuggtabl Novaluzid.*

H2-blockerare: T Ranitidin.*

Protonpumpshämmare: K Omeprazol. T Esomeprazol.

* = ej rabattberättigat.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!