Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Hyperglykemi. Ketoacidos. DKA (diabetes ketoacidos).

ICD-10: R73.9 (Hyperglykemi, ospec), E10.1A (Typ 1 med ketoacidos)

Orsak

Diabetes mellitus, vid debut av typ 1 diabetes eller vid otillräcklig insulinbehandling. Påverkan inte direkt kopplad till P-Glukosvärdet. Nydebuterad diabetes mellitus typ I hos barn kan utvecklas fort. Äldre med långvarig diabetessjukdom kan ha höga glukosvärden utan större påverkan.

Symtom

Initialt trötthet, törst, ökande urinmängder och ev. synrubbningar. Vid ketoacidos tillkommer symtom som: slöhet, buksmärta, illamående, kräkning, konfusion, kramper och chock.

Status

Potentiellt livshotande tillstånd vid ketoacidos. Acetondoft och ketonemi/ketonuri. Vid progredierande acidos takykardi, perifert kall, Kussmauls andning. Medvetandesänkning eller förvirring. Ev. samtidiga infektionstecken (pat kan vara normo- eller hypoterm trots infektion) som utlösande faktor till ketoacidos.

Utredning

Påverkad patient med ambulans till sjukhus. Provtagning blodgas (venös alt arteriell), Blodstatus, kreatinin, kalium, natrium, P-glukos, CRP. B-ketoner (mäter betahydroxybutyrat) är ett bättre mått på ketos än U-ketoner (som mäter U-Acetoacetat). B-ketoner kan följas under behandling i stället för upprepade artärblodgaser.

Ofta hyponatremi som korrigeras automatiskt då hyperglykemin korrigeras. Kalium följs nogsamt under behandling då risk för hypokalemi när acidosen korrigeras.

Diagnoskriterier för diabetisk ketoacidos: (samtliga ska vara uppfyllda)

  1. Hyperglykemi
  2. Metabolisk acidos med pH <7,3
  3. Förhöjd nivå av ketoner (B-ketoner >3mmol/L)

Behandling

Snabb vätsketillförsel viktigast! På sjukhus insättning av insulininfusion 0.1E/h/kg kroppsvikt med täta kontroller av P-Glukos, kalium och B-ketoner. Kaliumtillförsel 20–40 mmol/L vätska iv. Påbörjas när S-Kalium <5,3 mmol/L och patienten har diures. Beakta eventuell samtidig infektion. Ge antibiotika vid misstanke.  Ev trombosprofylax.

Opåverkad patient utan ketoacidos ges 4-8 enheter snabbverkande insulin vid uttalad hyperglykemi. Kan behöva upprepas. Om P-Glukos> ca 20-25 mmol/L kan man förutsätta att patienten är dehydrerad. Ge dropp om patienten inte kan dricka tillräckligt.

Aktuella Mediciner

Insulin: Inj NovoRapid, Apidra, Humalog, Lispro, Aspart, Fiasp

Actrapid, Humulin Regular, Insuman Rapid

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis