Kapitelöversikt

Inget hittades

Exklusivt för dig som medlem

eller

 • check Tillgång till kalkylatorer
 • check Skriv ut behandlingsöversikter
 • check Rabatt på vår bok
 • 1
  Starta BankID-appen i mobilen
 • 2
  Tryck på "Skanna QR-kod""
 • 3
  Rikta kameran mot QR-koden nedan

secure Säker och snabb ingång till medlemssidorna

Hem / Behandlingsöversikter / Endokrina sjukdomar / Hyperglykemi. Ketoacidos. DKA (diabetes ketoacidos).
Annons:

Hyperglykemi. Ketoacidos. DKA (diabetes ketoacidos).


Orsak

Insulinbrist. Diabetes mellitus, vid debut av typ 1 diabetes eller vid otillräcklig insulinbehandling. Diabetisk ketoacidos kan förekomma även vid lindrig hyperglykemi. Påverkan är inte direkt kopplad till P-Glukosvärdet utan mer till grad av vätskebrist och acidos. Nydebuterad diabetes mellitus typ 1 hos barn kan utvecklas fort.

Diabetisk ketoacidos förekommer även vid typ 2 diabetes, men är betydligt mer ovanligt. Observera att behandling med SGLT-2-hämmare (Forxiga, Jardiance, Invokana, Steglatro) ökar risken för så kallad normoglykemisk ketoacidos.

Symtom

Initialt symtom relaterade till hyperglykemi: trötthet, törst, ökande urinmängder. Vid ketoacidos tillkommer symtom som: slöhet, buksmärta, illamående, kräkning, konfusion. Svår medvetandepåverkan eller medvetslöshet är inte att förvänta vid ketoacidos. Om detta föreligger ska annan orsak utredas.

Status

Potentiellt livshotande tillstånd vid ketoacidos. Acetondoft och ketonemi/ketonuri. Vid progredierande acidos takykardi, perifert kall, Kussmauls andning. Ev. samtidiga infektionstecken (pat kan vara normo- eller hypoterm trots infektion) som utlösande faktor till ketoacidos.

Utredning

Påverkad patient med ambulans till sjukhus.

Provtagning: ta först P-glukos och B-ketoner. Om B-ketoner > 3 mmol/L kan det vara ketoacidos och då måste syrabas-status kontrolleras. Viktigt att kontrollera S-Kalium för att utesluta hypokalemi innan insulinbehandling startas. Övriga prover: Blodstatus, kreatinin, natrium, CRP.

B-ketoner (mäter betahydroxybutyrat) är ett bättre mått på ketos än U-ketoner (som mäter U-Acetoacetat). B-ketoner kan följas under behandling i stället för upprepade artärblodgaser.

Ofta ses hyponatremi som automatiskt korrigeras då hyperglykemin behandlas. Kalium följs nogsamt under behandling pga risk för hypokalemi när acidosen korrigeras.

Diagnoskriterier för diabetisk ketoacidos: (samtliga ska vara uppfyllda)

 1. Hyperglykemi
 2. Metabolisk acidos med pH <7,3
 3. Förhöjd nivå av ketoner (B-ketoner >3mmol/L)

 

Behandling

Snabb vätsketillförsel viktigast! På sjukhus ges insulin iv infusion med startdos 0.1E/kg kroppsvikt per timme med täta kontroller av P-Glukos, kalium och B-ketoner. Kaliumtillförsel 20–40 mmol per liter vätska iv. Påbörjas när S-Kalium <5,3 mmol/L och patienten har diures. Beakta eventuell samtidig infektion. Ge antibiotika vid misstanke. Ev trombosprofylax.

Opåverkad patient utan ketoacidos ges 4-8 enheter snabbverkande insulin vid uttalad hyperglykemi. Kan behöva upprepas. Om P-Glukos> ca 20-25 mmol/L kan man förutsätta att patienten är dehydrerad. Ge dropp om patienten inte kan dricka tillräckligt.

Aktuella Mediciner

Insulin: Inj NovoRapid, Apidra, Humalog, Lispro, Aspart, Fiasp

Actrapid, Humulin Regular


Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester — direkt till din inkorg!

 • check Tillgång till kalkylatorer
 • check Skriv ut behandlingsöversikter
 • check Rabatt på vår bok
Annons: