NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Hyperglykemi. Ketoacidos. DKA (diabetes ketoacidos).

ICD-10: R73.9 (Hyperglykemi, ospec), E10.1A (Typ 1 med ketoacidos)

Orsak

Diabetes mellitus, vid debut av typ 1 diabetes eller vid otillräcklig insulinbehandling. Påverkan inte direkt kopplad till P-Glukosvärdet. Nydebuterad diabetes mellitus typ I på barn kan utvecklas fort. Äldre med långvarig diabetessjukdom kan ha höga glukosvärden utan större påverkan.

Symtom

Initialt trötthet, törst, ökande urinmängder och ev. synrubbningar. Vid ketoacidos tillkommer symtom som: slöhet, buksmärta, illamående, kräkning, konfusion, kramper och chock.

Status

Potentiellt livshotande tillstånd vid ketoacidos. Acetondoft och ketoner i urinen. Vid progredierande acidos takykardi, perifert kall, Kussmauls andning. Medvetandesänkning eller förvirring. Ev. samtidiga infektionstecken (pat kan vara normo- eller hypoterm trots infektion) som utlösande faktor till ketoacidos.

Utredning

Påverkad patient med ambulans till sjukhus. Provtagning blodgas (venös alt arteriell), Blod, elektrolytstatus, b-glukos samt infektionsprover. Helst B-ketoner som kan följas under behandling, om ej tillgång tas U-sticka (U-ketoner). Överväg thyroideaprover, amylas, HbA1c.

Ofta hyponatremi som korrigeras då hyperglykemin korrigeras. Kalium följs nogsamt under behandling då risk för hypokalemi när acidosen korrigeras.

Behandling

Snabb vätsketillförsel viktigast! Syrgas vid behov. På sjukhus insättning av insulininfusion 0.1E/h/kg kroppsvikt med täta kontroller av elektrolytstatus, vätskestatus, B-glukos och B-ketoner. Beakta eventuell samtidig infektion (ge antibiotika), samtidig alkoholmissbruk (tillför inj. B1-vitamin) och ev behov av trombosprofylax. Opåverkad patient 4-12 enheter snabbverkande insulin som kan behöva upprepas.

Aktuella Mediciner

Insulin: Inj NovoRapid.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer