NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Hyperlipidemi. Hyperkolesterolemi. Dyslipidemi. Blodfettsrubbningar.

ICD-10: E78

Sammanfattning av behandlingsavsnittet:

Livsstilsmodifierande åtgärder är grunden.

Målvärden: LDL < 1,8 mmol/l (pat. med mkt hög risk), < 2,5 mmol/l (pat. med hög risk), enligt svenska riktlinjer. LDL < 1,4 mmol/l (vid mkt hög risk) < 1,8 mmol/l (vid hög risk), enligt europeiska riktlinjer.

Farmakologiskt ges primärt en statin

    Ezetimib som tillägg till statin är alternativ vid behov av ytterligare lipidsänkning.

    Fibrat (ex v T Lopid x 2) ges vid intolerans mot statin eller vid kombinerad hyperlipidemi.

Definition

S-Kolesterol:            lätt hyperkolesterolemi:                           5,0–6,4 mmol/l.

måttlig hyperkolesterolemi:                     6,5–7,5 mmol/l.

uttalad hyperkolesterolemi:                      > 7,5 mmol/l.

Önskvärda nivåer är enligt europeiska riktlinjer (uppdaterade 2019): 

LDL

< 3,0 mmol/l vid låg risk

< 2,5 mmol/l vid måttlig risk

< 1,8 mmol/l vid hög risk

< 1,4 mmol/l vid mkt hög risk

Non-HDL

< 3,4 mmol/l vid moderat risk

< 2,6 mmol/l vid hög risk

<2,2 mmol/l vid mkt hög risk

ApoB

< 1,0 mg/ml vid måttlig risk

< 0,8 mg/ml vid hög risk

< 0,65 mg/ml vid mkt hög risk

För patienter med hög risk och mkt hög risk rekommenderas en LDL-reduktion med 50%.

Önskvärda nivåer hos pat risk för hjärt-/kärlsjukdom. Svenska riktlinjer: 

LDL < 1,8 mmol/l vid mycket hög risk, < 2,5 mmol/l vid hög risk, < 3,9 mmol/l vid måttlig risk. Önskvärd nivå anges inte i siffor för totalkolesterol – (bra som screening), HDL eller triglycerider.

Riskbedömning utifrån SCORE-algoritmen, www.heartscore.org

Orsaker

Genetiskt betingad. Livsstilsfaktorer (psykosocial stress, alkohol, övervikt, felaktig kost, otillräcklig motion). Sekundärt (diabetes, hypotyreos, pankreatit, njur/leversjukdom mm). Läkemedel (progesteron, kortikosteroider, anabola steroider, ß-blockerare, tiazider).

Utredning

Uteslut annan orsak till lipidrubbning som diabetes, hypotyreos, leversjukdom, njursjukdom eller bruk av läkemedel som nämns ovan.

Kartlägg ärftlighet, rökning, stress, alkohol, kost, motion. Undersök särskilt: Blodtryck, tyreoidea, ev. blåsljud, xantom, Lab: För diagnos krävs minst två venprov med två veckors intervall. (Fastande minst 8 timmar för tillförlitligt svar gällande triglycerider). Venprov tas helst utan stas, sittande efter 15 minuters vila. Triglycerider, total-kolesterol, LDL, HDL, S-kreatinin, S-urat, S-ALAT, S-ASAT, S-ALP, S-GT, S-Bilirubin, fP-glukos, TSH, fritt-T4, U-albumin. Längd och vikt. Ev. midja/stusskvot.

Höjda lipider predisponerar för diabetes typ II. Befolkningsinriktad screening av hyperlipidemi saknar idag ett vetenskapligt underlag vad beträffar klinisk nytta och kostnadseffektivitet. Blodlipider bör bara mätas om behandling med lipidsänkare kan bli aktuell.

Indikation för kontrollera blodfetter finns hos följande grupper:

Riskgrupp 1:

* Etablerad kranskärlssjukdom.

* Annan aterosklerotisk sjukdom.

* Diabetes mellitus.

* Kolesterol > 8 mmol/L eller LDL-kolesterol > 6,0 mmol/L.

* Familjär hyperkolesterolemi.

Riskgrupp 2:

Personer med hög risk för att utveckla kranskärlssjukdom p.g.a. andra riskfaktorer såsom:

* Hypertoni.

* Rökning.

* Övervikt (BMI > 30).

* Kronisk njursjukdom.

* Uttalad ärftlighet för kranskärlssjukdom (män som insjuknat < 55 år, kvinnor < 65 år).

www.riskscore.org.uk/ www.heartscore.org/se

Behandling

Generellt gäller att individens hela (risk-) profil vägs in och avgör behandlingen i stället för resultatet av enstaka laboratorievärden.

Livsstilsmodifierande åtgärder primärt (kost, motion, rökstopp, alkohol). Detta är basen för all behandling av lipidrubbningar.

Farmakologisk behandling för pat. i riskgrupp 1 för att nå målvärden enligt ovan. Riskvärdering kan göras med hjälp av Riskscore (www.riskscore.org.uk/) alternativt Heartscore www.escardio.org eller www.heartscore.org/se). Europeiska riktlinjer anger statin till i princip alla diabetiker.

Patienter i riskgrupp 2 behandlas i första hand med livsstilsmodifierande åtgärder.

Farmakologisk behandling bör dock övervägas om risken för kardiovaskulär död är > 5 % på 10 år enligt riskvärdering (www.heartscore.org/se). Risken för diabetiker är tabellvärde enligt Riskscore eller Heartscore x 2 (män) respektive x 4 (kvinnor).

Individer med isolerat höjda lipider, utan andra riskfaktorer, bedöms individuellt. Europeiska guidelines föreslår övervägande av statinbehandling betr. pat. med Låg risk enl SCORE- skattning (< 1 %) vid LDL ≥ 5 mmol/l och betr. pat. med Medelhög risk (≥ 1 % till < 5 %) vid LDL > 4 mmol/l.

Statiner och kolesterolabsorbtionshämmare. Statiner hämmar syntesen av kolesterol. Kolesterolabsorbtionshämmare minskar upptaget av kolesterol i tarmen. Atorvastatin 10-80 mg/dygn är förstahandsvalet bland dessa. Andrahandsval är rosuvastatin 5-10 mg/dygn eller simvastatin 20-40 mg/dygn. Ezetimib kan ges som tillägg till statiner om deras effekt varit otillräcklig. Statiner tolereras i allmänhet väl. Stegring av transaminaser förekommer, speciellt i högre doser. ASAT/ALAT upp till 2 x övre referensvärdet accepteras. Muskelsmärtor kan förekomma (kontrollera då S-CK) liksom i sällsynta fall rabdomyolys. Akut njurskada finns rapporterat vid statinbehandling i högre doseringar. För patienter som inte tolererar statin kan ezetimib (Ezetrol) ges i monoterapi alt tillsammans med statin i låg dos. Ezetimib tolereras i allmänhet väl. Sekundärprevention med statin lönar sig till pat. < 80 år, därutöver vet man inte.

Fibrat kan vara aktuellt vid uttalad kombinerad hyperlipidemi eller uttalad hypertriglyceridemi, särskilt i kombination med lågt HDL. Sänker triglycerider 20–50 % och kolesterol 6–11 %. Triglyceridnivåer > 10 mmol/l medför risk för pankreatit.

Kombinationsbehandling fibrat + statin ökar risken för myopati inkl rhabdomyolys, ge akt på muskelsmärtor/svaghet och kontrollera transaminaser + CK vid symtom. Simvastatin ska ej kombineras med gemfibrozil p.g.a. farmakokinetisk interaktion men kan ges tillsammans med fenofibrat. Statin + grapefruktjuice ökar risken liksom statin + verapamil/diltiazem.

Vid mycket hög kardiovaskulär risk kan PCSK9-hämmare övervägas som tillägg till maximal behandling med statin och ezetimib.

Fördjupning

Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel – behandlingsrekommendation. www.lakemedelsverket.se

FYSS: www.fyss.se

www.heartscore.org/se www.escardio.org eller www.heartscore.org/se

2019 ECS/EAS Guidelines

Patientinformation: www.1177.se

Enligt egen erfarenhet: Ibland tål patienten Pravastatin i låg-måttlig dos även om han/hon får besvär av andra statiner. (dr L-O Medin).

Aktuella Mediciner

Fibrat

Fenofibrat: K Lipanthyl.

Gemfibrozil: T Lopid.

Gallsyrebindare (resiner)

Kolestyramin: Dospulver Questran Loc.

Kolesterolabsorptionshämmare

Ezetimib: T Ezetrol.

Statiner

Atorvastatin: T Atorvastatin. T Lipitor.

Fluvastatin: K Lescol.

Pravastatin: T Pravastatin.

Rosuvastatin: T Crestor.

Simvastatin: T Simvastatin.

Statin + Kolesterolabsorptionshämmare 

T Inegy. T Atozet

PCSK-9 hämmare. Nya antikroppar Alirokumab (Inj Praluent ). Evolokumab (Inj Repatha)

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om pulmonell arteriell hypertoni (pah)?

7 frågor som testar dina kunskaper om sjukdomen. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer