Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Hem / Behandlingsöversikter / Lungmedicin och allergologi / Lungcancer och lungsäckscancer
Annons:

Lungcancer och lungsäckscancer


Standardiserade vårdförlopp.

Definition

Delas upp i icke småcellig (ca 80%) och småcellig (ca 15%) lungcancer. Vanligast av småcellig lungcancer är adenocarcinom och skivepitelcarcinom.

Lungsäckscancer/malignt pleuramesoteliom utgår från mesotelet. Oftast orsakat av asbestexponering. (Ska registreras i nationella lungcancerregistret.)

Orsak

Rökning. Asbest. Joniserande strålning. Luftförorening.

Symtom

Misstanke vid:

* Nytillkomna luftvägssymtom (hosta eller andnöd) med en varaktighet av 6 v. hos rökare eller före detta rökare över 40 år.

* Bröst- eller skuldersmärta utan annan förklaring.

* Blodig hosta

Hosta, svettningar, andnöd, bröstsmärtor, pip i bröstet, avmagring, aptitlöshet, trötthet, återkommande pneumonier, svaghetskänsla, feber, tromboembolier, ledbesvär, trumpinnefingrar, urglasnaglar, neuropati, myastent syndrom, endokrina symtom, hyperkalcemi, Cushing, SLE, bindvävssymtom, heshet, sväljningsbesvär, vena cava superiorsyndrom, pleurasmärtor, skelettsmärtor, neurologiska symtom, lymfkörtelförstoring, hudmetastaser. Ibland debut med diffusa svårtolkade symtom – och ibland inte setts initialt på lungröntgen.

Utredning

Lungcancer: Lungröntgen. Kontrollröntgen eller CT lungor vid misstanke ffa hos pat. över 40 år och rökare. SR, S-Ca, S-Na. Stadieindelas enligt TNM-systemet.

Behandling

Icke-småcellig lungcancer (NSCLC)


Vid stadium I-II är behandlingsmålet kurativt.

Vid operabel sjukdom stadium I-III

 • Kirurgi – mindre tumörer kan opereras (om patientens hjärt- och lungfunktion tillåter och inga andra kontraindikationer föreligger.
 • Adjuvant cytostatikabehandling – för de patienter som opererats för lokaliserad lungcancer  (stadium IB-IIIA,)

Inoperabla patienter stadium I-II

 • Radioterapi

Inoperabla patienter stadium III

 • Kombination av cytostatikabehandling och strålbehandling (kurativt syftande).
 • I vissa fall kan man överväga tillägg av hämmande monoklonala antikroppar.

Om omedelbar palliation krävs ges i första hand strålbehandling som följs av kemoterapi.

Underhållsbehandling

Kan ges till patienter med gott allmäntillstånd där man inte sett tumörprogression efter första behandlingen. Man kan fortsätta med preparat som patienten behandlades med från början (eller byta till ett annat preparat).

Immunterapi är ett alternativ för de patienter där cancern progredierat efter behandlingen.

Småcellig lungcancer (SCLC)

Stadium I-III ( Begränsad sjukdom)

 • Kemoterapi (grundläggande). 
 • Strålbehandling.

Stadium IV ( Utbredd sjukdom)

 • Immunterapi i kombination med cytostatika.

Malignt pleuramesoteliom

 • Pleurodes
 • Kirurgi
 • Strålbehandling
 • Cytostatika
 • Immunterapi

Övrig palliation ex sjukhusansluten hemsjukvård.

Om misstänkta förändringar: Remiss lungklinik. SVF enligt riktlinjer.

Fördjupning

Standardiserade vårdförlopp. www.cancercentrum.se

Patientförening.

Aktuella mediciner

Kemoterapi:

 • cisplatin
 • karboplatin
 • gemcitabin
 • pemetrexed
 • paklitaxel

Angiogeneshämmare:

 • bevacizumab
 • ramucirumab

Immunterapi:

 • cemiplimab
 • ipilimumab
 • nivolumab
 • pembrolizumab

Proteinkinashämmare:

 • erlotinib
 • gefitinib
 • afatinib
 • osimertinib
 • krizotinib
Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

 • check Skräddarsytt nyhetsbrev
 • check Kalkylatorer och blanketter
 • check Skriv ut behandlingsöversikter
 • check Rabatt på PM-boken
Annons: