Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Missbruk/Beroende – Läkemedelsberoende.

ICD-10: F13.1, F13.2 DSM-IV: 305.40, 304.10

Definition

Här finns förskrivet långtidsbruk likväl som inhandla/använt som missbruk. Exempelvis bensodiazepiner, kodeininnehållande analgetika, opioder. Missbruk av sömnpreparaten Stilnoct (Zolpidem) och Imovane (Zopiklon) förekommer, dock ej i samma utsträckning som bensodiazepiner.

Symtom

Såväl under pågående missbruk som vid abstinens kan uppträda: Ångest, depression, minnesstörningar, trötthet, svettningar, muskelvärk, ljus/ljud överkänslighet, dubbelseende, rinnande känslor över kroppen m.m.

Bensodiazepiner tas som lugnande och dämpar ångest samt ger en känsla av oberörbarhet. Som rusmedel har de en lugnande effekt, men flunitrazepam (Rohypnol) har visat sig ge tydlig eufori och aggressiva impulsgenombrott. Längre tids användning av bensodiazepiner kan ge kognitiv nivåsänkning med bl.a. nedsatt förmåga att planera.

Kodeininnehållande analgetika (t ex Treo Comp, Citodon, Panocod m.fl.) genomgår metabolisering och kodeinet omvandlas till morfin och morfinliknande substanser (se ”Opiater”).

Behandling

Nedtrappning under kontrollerande förhållanden, oftast vid specialklinik/psykiatrisk klinik om utbrett missbruk.

De personer som är beroende av bensodiazepiner respektive opiater är ofta mycket manipulativa och har för det mesta antingen en ”snäll” läkarkontakt eller flera olika läkarkontakter som var för sig förskriver ”acceptabla” mängder av den önskade drogen. Det är mycket svårt att bedriva poliklinisk nedtrappning för denna patientgrupp om inte stark motivation finns hos patienten.

Om ändå försök till nedtrappning görs skall det ske på ett strukturerat sätt. Tillsammans med patienten görs ett schema med cirka 10 % reduktion i varje steg och fortlöpande stödkontakt. Vid abstinenssymtom höjs aldrig dosen. Andra farmaka ges ej. Nedtrappningstidens längd bör ej överstiga 6 mån.

Man bör upprätta behandlingskontrakt där man kan kontrollera Läkemedelsförteckningen och att inte ersätta förkomna läkemedel som ett husdjur ätit upp. I och med e-recepten förkommer allt mindre. Recept skrivs vid besök med mindre förpackningar och itereringar med expeditionsintervall. Dosdispenserade läkemedel är många gånger ett bra alternativ.

Fördjupning

Socialstyrelsen. Långvarigt bruk av bensodiazepiner där sedvanlig utsättning inte varit möjlig. http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjermissbrukochberoende/sokiriktlinjerna/langvarigtbrukavbensodiazepine2

Socialstyrelsen. Socialstyrelsen föreskrifter och allmäna råd om läkemedelsassisterad behandling av opioidberoende. http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20053/2016-2-3.pdf

Läkemedelsboken. Narkotika. https://lakemedelsboken.se/kapitel/beroendetillstand/narkotika.html

Patientinformation:

Läkemedelsverket. Att avsluta sin behandling. https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Att-anvanda-lakemedel/Utsattningsbesvar-innebar-inte-lakemedelsberoende/

Rättigheter Frigörelse Hälsa Likabehandling RFHL,
tfn: 08-545 560 60 www.rfhl.se

Uppdaterad: 7:e januari 2020
Författare:
Se redaktion

Enkät om antibiotikaförskrivning

Strama vill veta hur attityden hos läkare förändras kring antibiotikaförskrivning. Svara på 9 snabba frågor – tar 1 minut!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer