Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Beroendetillstånd / Skadlig bruk & beroende: Mefedron
Annons:

Skadlig bruk & beroende: Mefedron


Narkotikaklassad sedan 2008 ”nätdrog” (”krabba”, ”kräfta”, ”räka” – doft liknar fisk). Sniffas vanligtvis, finns även i pulver- eller tablettform för intag per os. Injektionsmissbruk (im eller iv) förekommer liksom rektal adm. Syntetiskt framställd ”uppåtdrog”; centralstimulerare med frisättning av såväl dopamin som serotonin och verkar på noradrenalinsystemet med effekt som blandning av amfetamin/ecstasy/kokain. Rus med höjd självkänsla, höjd energi och aktivitet, eufori, pratsamhet, ökad koncentrationsförmåga mm. Starkt beroendeframkallande. Den aktiva substansen är syntetisk katinon (som i drogen kat – se ovan). Svår att dosera. Påverkar serotoninsystemet med ökad risk för serotonergt syndrom vid samtidig medicinering med farmaka påverkande detta system. Stora pupiller, hög puls, svettning. Risk för förvirring/psykos, minnes- och koncentrationsproblem och medvetslöshet. Dödsfall inträffar. Halten mefedron i blod kan analyseras via lab. Narkotikaklassad i Sverige – inte i alla länder.

Symtom:

Agitation, psykomotorisk oro, risk för serotonergt syndrom med livshotande hypertermi. Paranoida vanföreställningar, hallucinationer, ångest, mydriasis, svettningar, feber, takykardi, hypertoni, bröstsmärtor, dyspné, kramper, livshotande hyponatremi i enstaka fall.

Vid allvarlig förgiftning risk för multiorgansvikt.

Vid låg dos håller sig effekten ca 2 timmar.

Vid upprepad administrering mer långdragna symtom.

Utredning/provtagning:

EKG.

Blodglukos, elektrolytstatus, CK, myoglobin, ev infarktmarkörer.

Behandling:

Vid akut överdosering: Främst symtomatisk.

Kol ges högst 1-2 timmar efter peroralt intag. Sällan ventrikelsköljning då i regel är det för sent när personen kommer in. Följ kroppstemperatur, pulsfrekvens och blodtryck upprepade gånger. I allvarliga fall viktigt med arytmiövervakning. Rehydrering.

Vid inga symtom kan övervakning avslutas efter 4 timmar.

Vid oro, psykos, hallucinos, takykardi, hypertoni, kramper, feber ges bensodiazepiner iv i höga och upprepade doser. Vid otillräcklig effekt tillägg av haloperidol iv. Ifall den kombinationen inte hjälper och fortsatt psykomotorisk oro/agiterat delirium bör narkosläkare sedera med propofol. Ring Giftcentralen på 112 eller 010-456 67 10. OBS! Bältesläggning och långdragen fasthållning särskilt i bukläge kan vara farligt för patienten.

Vid uttalad hypertermi >39 grader ges bensodiazepiner iv och rehydrering med kalla vätskor runt +5 Celsiusgrader. Om det inte räcker – nedsövning, muskelrelaxation och respirator. Extern avkylning. Ej depolariserande muskelrelaxantia!

Vid takykardi, bröstsmärtor, hypertoni ges bensodiazepiner iv, upprepade och höga doser. OBS! betareceptorblockerare är kontraindiceradw. Ring Diftcentralen på 112 eller 010-456 67 19.

Fördjupning:

Giftinformationscentralen. https://giftinformation.se/lakare/substanser/mefedron/

Läkemedelsboken. Narkotika. https://lakemedelsboken.se/kapitel/beroendetillstand/narkotika.html

SBU-rapport. Behandling av alkohol och narkotikaproblem.2001. https://www.sbu.se/contentassets/603faf76bd7347f2a68511d61250da1f/sammanf.pdf

Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2017, https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20778/2017-12-23.pdf

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: