Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Annons:

Spice.


Ett samlingsnamn för syntetiska cannabinoider som löses i aceton sprayas över växtdelar och röks efter att acetonet avdunstat. Tidigare vanligt att det handlades med växt/örtdelar som hade cannabinoider sprutade på sig. Nu vanligt att cannabinoiden säljs/köps som rent pulver. Styrkan varierar liksom sammansättningen av de syntetiska cannabinoiderna. Allt eftersom de olika ingredienserna narkotikaklassas (flera i Sverige) dyker nya upp. Starkt rus.  Centralstimulerande effekter. Ökande användning ffa hos ungdomar. Starkt beroendeframkallande.

Narkotikaklassades i Sverige 2009.

Svårdoserad och flera dödsfall och allvarliga biverkningar senaste året. Vid akut rus vidgade pupiller, rödsprängda ögon, muntorrhet, ökad hunger, fumlighet, dålig balans, hyperreaktiv, hypertension, illamående-kräkningar, muskelryckningar, minnesstörningar, risk för hypokalemi och hyperglykemi. Allvarligare bieffekter är medvetslöshet, psykos, krampanfall njur-leversvikt, hjärtarytmier ev. med hjärtinfarkt och hjärtstillestånd.

Behandling:

Vid akut överdosering – symtomatisk, antidot saknas, slutenvård för att bevaka vitala funktioner (vakenhet, andning, cirkulation, temperatur, mentala funktioner). Vid oro/agitation bensodiazepiner.

Bedömning av psykiater, remiss till beroendemedicinsk klinik, anmälan till socialtjänsten (orosanmälan) – alltid vis livshotande skadligt bruk/beroende.

Fördjupning:

Giftinformationscentralen. https://giftinformation.se/lakare/substanser/cannabinoider-syntetiska/

Läkemedelsboken. Narkotika. https://lakemedelsboken.se/kapitel/beroendetillstand/narkotika.html

SBU-rapport. Rapport 296/2019. Missbruk och beroende av alkohol och narkotika – Kunskapsläget för utredningar och insatser inom socialtjänsten

https://www.sbu.se/contentassets/c969ef9cb6a643d28d8166710a955a83/missbruk-och-beroende-avalkohol-och-narkotika.pdf

Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2019.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: