Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Annons:

Njurcancer


Definition

Maligniteter i njuren kan vara primära tumörer eller metastaser av cancersjukdomar från andra organ. Primär njurcancer är främst carcinom som utgår från renala celler i njurcortex. De tre vanligaste typerna är klarcellig njurcancer (70–80 % av fallen), papillär njurcancer (10–15 %) och kromofob njurcancer (cirka 5 %). Ytterligare några ovanliga varianter finns.

Tumörer som utgår från njurbäckenet utgörs av urotelial cancer, dvs samma typ av malignitet som uretär- och blåscancer. Wilms tumör som kan drabba barn inte i denna behandlingsöversikt.

Orsak

Det är inte klarlagt varför njurcancer utvecklas men rökning, övervikt och fetma är viktiga riskfaktorer. Även hypertoni och förvärvad njurcystsjukdom vid långvarig njursvikt är riskfaktorer. Ålder vid diagnos är vanligen >60 år. 5-8 procent av all njurcancer är ärftlig med en känd genetisk orsak. Det förekommer också familjär anhopning utan känd genetisk bakgrund.

Symtom

Ger sällan symtom i tidigt skede. Cirka 70 procent upptäcks vid radiologisk undersökning som utförs av annan anledning.

Makroskopisk hematuri, lokal buk/flanksmärta och palpabel tumör vid njuren är klassiskt beskrivna tecken. Ospecifika tecken, så kallat paraneoplastiskt syndrom, kan förekomma både vid lokaliserad och metastaserad sjukdom och kan ge förhöjd SR, feber, hypertoni, hyperkalcemi, polycytemi, viktminskning, leverdysfunktion och amyloidos. Symtom kan också orsakas av metastaser som främst ses i lunga, skelett, lymfkörtlar, lever, binjurar, pankreas, hud och hjärna.

Utredning

Vid misstanke om njurcancer skickas remiss för radiologisk undersökning. Vid välgrundad misstanke, dvs klart bilddiagnostiskt fynd talande för njurcancer, startas standardiserat vårdförlopp med remiss till urologisk klinik. Observera att även fynd av cystiska njurexpansiviteter som inte uppfyller kriterier för välgrundad misstanke kan behöva följas upp.

DT, i optimala fall 4-fas-DT av njurar och urinvägar inkl DT thorax. Om ej möjligt med kontrast görs MR som vid behov kompletteras med kontrastförstärkt UL. Biopsi kan utföras vid små tumörer eller oklart radiologiskt fynd inför ställningstagande till kirurgi, ablation eller aktiv monitorering.

Behandling

Kirurgi är förstahandsval vid lokaliserad njurcancer. Här ingår även minimalinvasiva ablativa behandlingar med kryoteknik, radiofrekvensvågor eller mikrovågor. Vid små tumörer tillämpas ibland aktiv monitorering. Vid klarcellig cancer och definerade riskfaktorer, samt efter diskussion på multidiciplinär konferens, kan adjuvant behandling med pembrolizumab (PD(L)-1-hämmare) erbjudas.

Embolisering av njurartären utförs ibland preoperativt, eller som palliativ behandling vid avancerad sjukdom och t ex transfusionskrävande hematuri.

Relativ femårsöverlevnad utan metastaser är 83 procent och med metastaser 15 procent.

Fördjupning

kunskapsbanken.cancercentrum.se

NT-rådets rekommendation kring pembrolizumab 2022

Aktuella mediciner

Avelumab-Axitinib: inf Avelumab + T Axitinib

Axitinib: T Axitinib

Axitinib-Pembrolizumab: T Axitinib + Inf Pembrolizumab.

Ipilimumab-Nivolumab: inf Ipilimumab + inf Nivolumab

Kabozantinib-Nivolumab: T Kabozantinib + inf Nivolumab

Nivolumab: inf Nivolumab

Pembrolizumab: inf Pembrolizumab

Antiresorptiv behandling vid skelettmetastaser:

Denosumab: s.k. inj. Xgeva

Zoledronsyra: i.v. inf. flera alternativ

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: