Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Polyneuropati.

ICD-10: G62

Definition

Polyneuropati benämner ett symtomkomplex där störning ses av motoriska, sensoriska och/eller autonoma perifera nerver, i regel symmetriskt och bilateralt.

Orsak

Oftast okänd (ca. 75 % av fallen) trots utredning. Patologin är axonal degeneration (vanligast) eller demyelinisering. Nedanstående är ett urval av möjliga orsaker:

Bristsjukdomar B1 – typiskt vid etyl, B6 och B12 – även vid celiaki. Systemsjukdomar med metaboliska rubbningar, (diabetes mellitus, uremi, porfyri). Övriga systemsjukdomar (amyloidos, sarkoidos). Intoxikationer (alkohol, metaller som bly, arsenik kvicksilver, koppar och tallium). Lösningsmedel (lösningsmedel i färger, bensin/oljor, akrylamid). Kollagenoser (reumatoid artrit, sarkoidos, polyarteritis nodosa, Sjögrens syndrom, systemisk lupus erythematosus). Fjärreffekt från maligna sjukdomar (var mest observant på lunga, magsäck, ovarier, bröstcancer och myelom). Infektioner (t.ex. mononukleos, hepatit, HIV, difteri, lepra, borrelia).

Läkemedel (som statin, disulfiram, nitrofurantoin, fenytoin, isoniazid och vinkristin). Vaskulära orsaker p.g.a. arterioskleros, vaskulit. Immunoneuropatier (Guillain-Barré, kronisk inflammatorisk polyradikuloneuropati, paraproteinemi). Ärftliga polyneuropatier. Hypo-/hyperkalemi, hypo-/hyperkalcemi, hyperfosfatemi, ryggmärgskompression, hypotyreos.

Symtom/Status: Sensoriska- och motoriska bortfall liksom autonom dysfunktion. Trots olika genes ofta likartad klinisk bild med nedsatt vibrationssinne, nedsatt ytsensibilitet, reflexbortfall, parestesier och muskulär svaghet symmetriskt bilateralt från tår och fötter, vandrande proximalt Tänk på att nedsatt vibrationssinne och svaga reflexer kan vara ett normaltillstånd i högre ålder. Snubblingstendens. Autonom dysfunktion i regel bestående av upphörd svettningsförmåga. Kan i sena skeden ge ortostatism, impotens, blåsatoni, förstoppning och hjärtklappning.

Differentialdiagnoser

Paramalignitet, autoimmun reaktion vid vissa maligna tumörer kan ge bild av polyneuropati.

Utredning

Klinisk diagnos: Vibrationssinne, ytlig sensibilitet, reflexer (speciellt drabbas akillesreflexen), muskulär kraft, m.m. Vid anamnestagandet tänk på: Symtom duration, snabb progress?, exposition för läkemedel/gifter/lösningsmedel. Hereditet. Andra samtidiga sjukdomar. Vid akut progress: Tänk på intoxikation, subakut brist och malignitet.

Lab: Allmänorienterande prover som SR, P-glukos, tyroideastatus, CRP, blodbild, S-Ca, S-Albumin, Na, K, Krea, Urea, ALAT, GT, (alt.CDT, PEth), CK, S-elfores (M-komponent?). I övrigt riktade efter klinik med fokus på diabetes, lever/njurinsufficiens, B12-brist (komplettera med metylmalonsyra eller homocystein), alkoholism, malignitet. LP vid misstanke på demyelineserande polyneuropati respektive borrelia. Nervhastighetsbestämningar kan ibland komma ifråga liksom EMG. Överdriv inte utredningen; cirka 75 % av polyneuropatierna förblir kryptogena trots ingående utredning.

Akut insjuknande eller svåra symtom remitteras till neurolog för utredning.

Behandling

Mot grundsjukdomen, följ förloppet. Sjukgymnastisk behandling med styrketräning, kontrakturprofylax och ev. hjälpmedel. TENS hjälper en del patienter. Mot neuropatisk smärta ges amitriptylin eller klomipramin i initialt låg dos som upptitreras till effekt och efter hur de tolereras. SNRI och antiepileptika som gabapentin eller pregabalin är andra alternativ. Tänk på toleransutveckling och beroende på de två sistnämnda.

Aktuella Mediciner

Tricyklika: Amitriptylin: T Saroten. Klomipramin: T Klomipramin. Nortriptylin:
T Sensaval.

B12: T Betolvex. Inj./T Behepan.

Gabapentin: K/T Gabapentin.

Karbamazepin: T Hermolepsin Retard. Oral susp/T Tegretol. T Tegretol Retard.
T Trimonil Retard.

Pregabalin: K LYRICA. K Pregabalin.

SNRI: Duloxetin: K CYMBALTA. Venlafaxin: K Efexor Depot. K/T Venlafaxin.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis