Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Neurologiska sjukdomar > Polyneuropati.

Polyneuropati.

ICD-10: G62

Definition

Polyneuropati benämner ett symtomkomplex där störning ses av motoriska, sensoriska och/eller autonoma perifera nerver, i regel symmetriskt och bilateralt.

Orsak

Oftast okänd (ca 75 % av fallen) trots utredning. Patologin är axonal degeneration (vanligast) eller demyelinisering. Nedanstående är ett urval av möjliga orsaker:

Bristsjukdomar (B1 [typiskt vid etyl], B6 och B12 – även vid celiaki). Systemsjukdomar med metaboliska rubbningar, (diabetes mellitus, uremi, porfyri). Övriga systemsjukdomar (amyloidos, sarkoidos). Intoxikationer (alkohol, metaller som bly, arsenik kvicksilver, koppar och tallium). Lösningsmedel (lösningsmedel i färger, bensin/oljor, akrylamid). Kollagenoser (reumatoid artrit, sarkoidos, polyarteritis nodosa, Sjögrens syndrom, systemisk lupus erythematosus). Fjärreffekt från maligna sjukdomar (var mest observant på lunga, magsäck, ovarier, bröstcancer och myelom). Infektioner (t ex mononukleos, hepatit, HIV, difteri, lepra, borrelia).

Läkemedel (som statin, disulfiram, nitrofurantoin, fenytoin, isoniazid och vinkristin). Vaskulära orsaker pga arterioskleros, vaskulit. Immunoneuropatier (Guillain-Barré, kronisk inflammatorisk polyradikuloneuropati, paraproteinemi). Ärftliga polyneuropatier. Hypo-/hyperkalemi, hypo-/hyperkalcemi, hyperfosfatemi, ryggmärgskompression, hypotyreos.

Symtom/Status: Sensoriska- och motoriska bortfall liksom autonom dysfunktion. Trots olika genes ofta likartad klinisk bild med nedsatt vibrationssinne, nedsatt ytsensibilitet, reflexbortfall, parestesier och muskulär svaghet symmetriskt bilateralt från tår och fötter, vandrande proximalt (Tänk på att nedsatt vibrationssinne och svaga reflexer kan vara ett normaltillstånd i högre ålder). Snubblingstendens. Autonom dysfunktion i regel bestående av upphörd svettningsförmåga. Kan i sena skeden ge ortostatism, impotens, blåsatoni, förstoppning och hjärtklappning.

Differentialdiagnos: Paramalignitet (autoimmun reaktion vid vissa maligna tumörer kan ge bild av polyneuropati).

Utredning

Klinisk diagnos: Vibrationssinne, ytlig sensibilitet, reflexer (speciellt drabbas akillesreflexen), muskulär kraft, mm. Vid anamnestagandet tänk på: Symtom duration (snabb progress?), exposition för läkemedel/gifter/lösningsmedel. Hereditet. Andra samtidiga sjukdomar. Vid akut progress: Tänk på intoxikation, subakut brist och malignitet.

Lab: Allmänorienterande prover som SR, P-glukos, tyroideastatus, CRP, blodbild, S-Ca, S-Albumin, Na, K, Krea, Urea, ALAT, GT, CDT, PEth, CK, S-elfores (M-komponent?). I övrigt riktade efter klinik med fokus på diabetes, lever/njurinsufficiens, B12-brist (komplettera med metylmalonsyra eller homocystein), alkoholism, malignitet. LP vid misstanke på demyelineserande polyneuropati respektive borrelia. Nervhastighetsbestämningar kan ibland komma ifråga liksom EMG. Överdriv inte utredningen; cirka 75 % av polyneuropatierna förblir kryptogena trots ingående utredning.

Akut insjuknande eller svåra symtom remitteras till neurolog för utredning.

Behandling

Mot grundsjukdomen, följ förloppet. Sjukgymnastisk behandling med styrketräning, kontrakturprofylax och ev hjälpmedel. TENS hjälper en del patienter. Mot neuropatisk märta ges amitriptylin eller klomipramin i initialt låg dos som upptitreras till effekt och efter hur de tolereras. Antiepileptika, som karbamazepin, gabapentin eller pregabalin kan ha god effekt mot smärtorna, upptitreras till effekt. Sedvanliga analgetika inklusive opioidpreparat hjälper föga.

Aktuella mediciner

Amitriptylin: T Saroten.

B12: T Betolvex. Inj/T Behepan.

Gabapentin: T Gabapentin.

Karbamazepin: T Hermolepsin Retard. T Trimonil Retard.

Klomipramin: T Anafranil.

Paracetamol/ kodein: T Citodon. T Panocod.

Pregabalin: K Lyrica.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ