Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Sensorisk hyperreaktivitet i luftvägar. SHR. Hyperreaktiva slemhinnor i luftvägar.

Se även avsnittet Astma i detta kapitel.

Definition

Tillstånd utan obstruktivitet men med astmaliknande symtom. Etablerad medicinsk definition saknas.

Orsak

Okänd. Ev sensorisk hyperreaktivitet med åtföljande funktionsrubbning i luftvägarna, inkl lättretad hostreflex.

Symtom

Som vid astma, men astmamediciner hjälper inte mer än i bästa fall perifert. Tyngd över bröstet, tungandning, hosta (ibland kronisk), ökad slembildning mm. Ibland ökande besvär vid ansträngning.

Anamnes på överkänsliga luftvägar och ökade besvär vid damm, torr/kall luft, fuktig luft (dis, dimma), retande lukter, parfymdoft mm. Ofta även besvär från näsa, ögon.

Efter långvarig exponering från luftvägsirritanter (rök, lukter, ”sjuka hus” med mögelskador etc) kan besvären fortsätta efter det att exponeringen upphört. Allergi mot mögel dock mycket sällsynt.

Differentialdiagnos: Astma. KOL. Kronisk bronkit. Sjögrens syndrom. Hyperventilationssyndrom. EILOs (Exercise-induced laryngeal obstruction tidigare benämnt VCD vocal cord dysfunktion).

Status

Ingen obstruktivitet eller reversibilitet. Normal objektiv lungfunktion och lungstatus.

Utredning

Anamnes (andra luftvägsbesvär? ögonbesvär? atopi? känd allergi? rökning? exponering för luftvägsirritanter?), Spirometri med reversibilitetstest. Eftersom symtomen kommer och går med ofta försämring om morgnarna samt efter viss exponering av luftvägsirritanter kan PEF- kurva under 1-2 veckor vara ett bra kompement. Därefter PEF- kurva efter given β2- agonist under 1-2 v. Variabiliteten skall vara< 20 % (annars per definition Astma). Ev rtg. Via Lungklinik/Yrkesmedicin kan kapsaicintest vara positivt (pekande på hyperreaktivitet), metakolin/histamintest (om positiva pekande mot astma).

Behandling

Det finns ingen helt välfungerande medicinsk behandling. Dock att ß2-agonist ev i kombination med steroid kan minska hyperirritabiliteten. Primärt gäller att undvika utlösande situationer/luftvägsirriterande ämnen.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!