Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Hem / Behandlingsöversikter / Pediatrik / Smärta hos barn.
Annons:

Smärta hos barn.


Definition

Smärta definieras enligt International Association for the Study of Pain (IASP) som ”en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse associerad med faktisk eller potentiell vävnadsskada”.

Symtom

Smärtupplevelse är subjektiv och påverkas av många faktorer som tex personlighet, trötthet, hunger och tidigare erfarenheter. Barn och även tonåringar kan ha svårt att uttrycka smärta verbalt. Tecken på smärta kan vara att barn blir tysta, stillsamma, agiterade eller oroliga. Det kan också vara svårt att lokalisera smärta. Det är viktigt att identifiera och behandla smärta samt att förebygga smärta i smb med procedurer. Förutom det humanitära incitamentet att behandla smärta finns medicinska vinster eftersom smärta kan orsaka frisättning av stresshormon och ha negativa långtidseffekter.

Utredning

Utred eventuell underliggande sjukdom. Vid smärtskattning av barn bör både barnets och föräldrars anamnes, kroppsliga uttryck samt skattningsskalor användas. Skattningsskalor finns anpassade för ålder tex ALPS neo för nyfödda barn, FLACC för spädbarn, FPS från ca 4 års ålder och VAS från ca 8 års ålder. För barn med svårt funktionshinder bör bedömningen ske i nära samråd med den person som känner barnet bäst. Tex. NCCPC-skala kan användas.

Behandling

Smärtupplevelsen påverkas av helheten. En lugn och trygg miljö är viktig för att inte förvärra barnets smärtupplevelse. Läkemedelsverket har publicerat rekommendationer vid procedurer inklusive lämpliga förberedelser och icke-farmakologiska metoder utifrån ålder och kognitiv nivå. Lokalbedövningsmedel ska användas när stick är nödvändiga. Medicinsk smärtbehandling ska ske stegvis. Dosera det smärtstillande preparatet regelbundet. Utvärdera effekten. Paracetamol och NSAID utgör basbehandling.

Paracetamol

Förstahandsmedel vid lätt till måttlig smärta hos barn. Vid svår smärta är paracetamol ett bra komplement till morfin. Även nyfödda barn kan ges paracetamol. Oralt intag ger bättre upptag än rektalt. Det tar längre tid för nyfödda att uppnå terapeutiska koncentrationer.

Laddningsdos (30–40 mg/kg till barn >2 månader, max 2000 mg) bör ges för att komma upp i koncentration och kan ges som engångsdos inför procedurer.

Dosering som kan rekommenderas under max tre dagar vid smärtbehandling är 25 mg/kg (max 1000 mg) till barn >2 månader, upp till 4 tillfällen per dag. Försiktighet vid feber, sepsis, svält, nedsatt lever- eller njurfunktion. Lägre dos och minskat dosintervall till barn < 2 månader. OBS! Efter tre dagar bör dosen reduceras med 25%

NSAID

Ibuprofen från 6 månader och över 7 kg. Max 30 mg/kg/dygn fördelat på 2–4 doser. God effekt vid inflammatoriska tillstånd, vid skelettsmärta och vid frakturer. OBS Ges ej vid ASA-överkänslighet, hypovolemi, blödningsrubbningar eller njurfunktionspåverkan..

Klonidin, tilläggsbehandling

Används som tilläggsbehandling av pediatrisk smärta samt vid vissa procedurer ffa vid sjukhusvård. Per oralt 1-3 mikrogram/ kg max 3 ggr per dag. Max effekt efter ca 1,5 timme. Kan påverka blodtryck och puls, men denna effekt kommer ffa vid doser >2,5 mikrog/kg. Bör inte ges till barn med hjärtrytmrubbning.

Morfin

Vid svår smärta användes morfin som tilläggsbehandling. Det är stora individuella skillnader i dos. Intravenös injektion ges tills man uppnår smärtfrihet. I praktiken är detta i regel sjukhusordinationer. OBS! Övervakning!

Kodein rekommenderas inte till barn.

Topikalt lokalbedövningsmedel

Lidokain/ prilokainkräm (EMLA): Appliceras vid stickställe och täcks under 1 tim för barn <1 år, 2 tim för barn >1 år. Ta bort 15 min före provtagningen/infart p.g.a. vasokonstriktiv effekt. Effekten börjar avta efter 30 minuter. Kan vara applicerad upp till 5 tim på barn > 1 år, under 1 år upp till 1 timma. Försiktighet vid atopisk hud. Observera maxdos enligt FASS.

Buffrad Lidokainlösning (Xylokain, buffrad): Kan appliceras på öppna sårytor som tex skrubbsår innan rengöring. Dränk in kompresser och låt ligga 15–20 min. Samma maxdos som vid infiltrationsanestesi.

Fördjupning

Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, 2021

Nationella riktlinjer för prevention och behandling av smärta i nyföddhetsperioden, 2022

Riktlinjer för smärtbehandling hos barn, Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård, 2020

Aktuella Läkemedel

Paracetamol: Oral lösn./Supp/ Munsönderf. T/T Alvedon. Oral lösn./T Paracetamol. Oral lösn./Supp/T Panodil.

Ibuprofen: Oral susp/T Brufen. Oral susp/T Ibuprofen. Oral susp/Supp/T Ipren.

Klonidin: Apoteksberedd Oral lösn.

Morfin: Inj/Oral lösn./T Morfin.

Lidokain/Prilokain: Kräm/Plåster EMLA.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: