Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Sömnbesvär. Sömnproblem. Sömnrubbning. Sömnstörning.

ICD-10: F51.0 DSM-IV: 307.42

Se även avsnittet Snarkning/Sömnapné i kap ÖNH-sjukdomar. 

Definition

Sömnstörning/dyssomni förekommer ofta i samband med psykiatriska och somatiska problem.

Hypersomni – vid narkolepsi, Kleine-Levine syndrom, epilepsi, hypotyreos, hypoglykemi, idiopatiska.

Parasomni – sömnambulism, nattskräck.

Insomni definieras som ett tillstånd där individen upplever otillräcklig sömnmängd.  Diagnos ställs på kriterierna:

– Patienten upplever problem med att inte falla i sömn, eller att bibehålla sömn, eller sömn som inte ger välbehövlig vila.

-Sömnstörningen förekommer minst 3 gånger/vecka i minst 1 månad.

– Sömnstörningen orsakar tydliga besvär för patienten eller stör hans/hennes dagliga liv.

Tidsgränser för insomnia:

– Förlängt insomnande (> 30 minuter).

– Avbruten sömn (vakenhet under natten överstigande 45 minuter eller fler än tre uppvaknanden).

– För tidigt uppvaknande (total sömn tid <6 timmar eller < 80 % av tidigare sömn tid).

Orsak

Stress, ångest, oro inför besvärliga livsomständigheter.

Psykiatriskt samsjuklighet. Depression (tidigt uppvaknande, ökat sömnbehov), ångestsyndrom (GAD, panikångest, fobier), stresstillstånd, psykos, manisk episod, schizofreni, delirium tremens.

Demens, förvirring, organiska hjärnskador,

Skadligt bruk: alkohol, narkotika

Somatiska sjukdomar: smärta, ulcus, koronarinsufficiens, hjärtsvikt, nattlig miktion, restless legs (RLS), sömnapne, mfl

Läkemedel: Teofyllin, Fenylpropanolamin, Betastimulerare, Betablockare, Steroider, L-dopa, Bromokriptin, SSRI, mfl

Symtom

De dagtidssymtom som avspeglar sömnbrist är vanligen något av följande: trötthetskänsla, sömnighet, energiförlust, värk och stelhetskänsla, nedsatt koncentration eller minnesförmåga, irritabilitet och sänkt stämningsläge.

Kronisk sömnstörning är utöver dessa symtom associerat med nedstämdhet, minnesstörningar, oro, ångest, depression, minskad stresstolerans, sänkt psykomotorik, sänkt kognitiv nivå – hos äldre. Sänkt smärttröskel. Impotens/minskad sexlust. Ökad risk för EP-anfall.

Även ökad risk för hypertoni med övrig hjärt-/kärlsjukdom, övervikt, metabola syndromet, typ-2 diabetes. Sänkt immunförsvar med återkommande infektioner (även kortare sömnbrist kan förvärra/utlösa en infektion/förkylning). Utmattningssyndrom, depression, stress- och värkproblematik (sänkt smärttröskel).

Ju mindre sömn desto högre adrenalinhalter i blodet med höjd puls. Sömnbrist ökar kortisolproduktionen med negativ inverkan på hjärta- kärl och ökar risken för kardiovaskulär död. Tillväxthormon och prolaktin sjunker vid sömnbrist.

Långvarig stress + efterföljande sömnlöshet kan resultera i psykos.

Utredning

Anamnes för att definiera typ av sömnrubbning.

Somatiskt status för att finna somatisk sjukdom. Riktade labprover tex blodstatus, elektrolyter, kreatinin, T4, TSH. EKG. Bilddiagnostik om anamnes och status talar för nytta med detta.

Psykiatrisk anamnes för att finna psykiatriskt tillstånd. Kompletteras med strukturerade diagnostiska intervjuer via MINI o/e SCID-1.

Missbruksanamnes, ev. strukturerad intervju för alkohol/narkotika: AUDIT/DUDIT.

Behandling

Målet är sömn 7–8 timmar. Behandla bakomliggande orsak. Sömnhygien (undvika te/kaffe, stimulans inför sänggåendet, regelbundna vanor,). Mindfullness. Regelbunden motion och utevistelse. Sömnrestriktion. Avslappningstekniker.

KBT har god vetenskaplig dokumentation och bör erbjudas som förstahandsalternativ.

Lättare och kortvariga besvär kan ev lindras med växtbaserade preparat som vänderot (valeriana)  eller passionsblomma. Finns receptfritt på apotek. Är ej beroendeframkallande. Observera att de kan interagera med patientens övriga läkemedel, efterfråga alltid om pat tar växtbaserade receptfria preparat..

Läkemedelsbehandling av insomni bör vara tidsbegränsad. Besodiazepinliknande preparat. Zopiklon och Zolpidem har snabbt insättande effekt och god effekt.

Propiomazin bör tas 30 – 60 minuter innan sänggående, kan ge dagtidströtthet. Alimemazin bör tas 1–2 timmar innan sänggåendet, kan ge dagtrötthet. Hydroxizin tas ca 1 timme innan sänggående. Prometazin tas ca en timme innan sänggående. Levomepromazin undantagsvis när andra metoder otillräckliga – risk för blodtrycksfall hos äldre, tardiva dyskinesier vid långtidsbruk. Melatonin.

Mirtazapin, i synnerhet om samtidig depression. Tas 1–2 timmar innan sänggående, kan ge dagtrötthet. Agomelatin vid samtidig depression – krävs uppföljning av leverstatus enligt schema. Quetiapin – när det behövs sedativ och stämning stabiliserande effekt vid affektiv instabilitet, beroendetillstånd, ångest. Amitryptylin vid samtidigt kroniskt smärttillstånd.

Bensodiazepiner bör ej användas pga risk för tillvänjning samt lång halveringstid. Helst tidsbegränsad till upp till 4 veckor. Man kan använda Flunitrazepam, Nitrazepam. Zopiklon och Zolpidem har snabbt insättande effekt och god effekt. Till äldre ett bra alternativ är klometiazol dock starkt beroendeframkallande.

Fördjupning

Läkemedelsverket. Behandling av sömnsvårigheter.

SBU. Behandling av sömnbesvär hos vuxna. En systematisk litteraturöversikt. 2010

https://www.sbu.se/contentassets/ffa024035dbd440ea1c9c71fff1748ec/behandling_somnbesvar_vuxna_fulltext.pdf

Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling. eFYSS. http://www.fyss.se

Aktuella Mediciner

Mirtazapin: T Mirtazapin. T Remeron-S.

Antihistamin 

Alimemazin: Dr/T Theralen. Prometazin: T Lergigan. 

Bensodiazepinlika 

Zolpidem: T Stilnoct. T Zolpidem. Zopiklon: T Imovane. T Zopiklon.

Växtbaserade sömnmedel (receptfria)

Valeriana officinalis (vänderot): T Lunixen, T Valeriana Forte, T Neurol, T Neurol Forte

Passionsblomma: T Sedix, T Pascoflair

Övriga sömnmedel 

Melatonin: Circadin. T Melatonin APL

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis