NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Sömnbesvär. Sömnproblem. Sömnrubbning. Sömnstörning.

ICD-10: F51.0 DSM-IV: 307.42

Se även avsnittet Snarkning/Sömnapné i kap ÖNH-sjukdomar. 

Definition

Insomni defineras som ett tillstånd där individen upplever otillräcklig sömnmängd.  Diagnos ställs på kriterierna:

– Patienten upplever problem med att inte falla i sömn, eller att bibehålla sömn, eller sömn som inte ger välbehövlig vila.

-Sömnstörningen förekommer minst 3 gånger/vecka i minst 1 månad.

– Sömnstörningen orsakar tydliga besvär för patienten eller stör hans/hennes dagliga liv.

Tidsgränser för insomnia:

– Förlängt insomnande (> 30 minuter).

– Avbruten sömn (vakenhet under natten överstigande 45 minuter eller fler än tre uppvaknanden).

– För tidigt uppvaknande (total sömntid < 6 timmar eller < 80 % av tidigare sömntid).

Orsak

Stress, ångest, oro inför besvärliga livsomständigheter.

Psykiatriskt sjuklighet. Depression, ångestsyndrom (ffa GAD, panikångest, fobier), psykos, manisk episod.

Demens, förvirring, organiska hjärnskador,

Missbruk: alkohol, narkotika

Somatiska sjukdomar: smärta, ulcus, koronarinsufficiens, hjärtsvikt, nattlig miktion, restless legs, sömnapne, mfl

Läkemedel: Teofyllin, Fenylpropanolamin, Betastimulerare, Betablockare, Steroider, L-dopa, Bromokriptin, SSRI, mfl

Symtom

De dagtidssymtom som avspeglar sömnbrist är vanligen något av följande: trötthetskänsla, sömnighet, energiförlust, värk och stelhetskänsla, nedsatt koncentration eller minnesförmåga, irritabilitet och sänkt stämningsläge.

Kronisk sömnstörning är utöver dessa symtom associerat med nedstämdhet, minnesstörningar, oro, ångest, depression, minskad stresstolerans, sänkt psykomotorik, sänkt kognitiv nivå – ffa hos äldre. Sänkt smärttröskel. Impotens/minskad sexlust. Ökad risk för EP-anfall.

Även ökad risk för hypertoni med övrig hjärt-/kärlsjukdom, övervikt, metabola syndromet, typ-2 diabetes. Sänkt immunförsvar med återkommande infektioner (även kortare sömnbrist kan förvärra/utlösa en infektion/förkylning). Utmattningssyndrom, depression, stress- och värkproblematik (sänkt smärttröskel).

Ju mindre sömn desto högre adrenalinhalter i blodet med bl.a. höjd puls. Sömnbrist ökar cortisolproduktionen med negativ inverkan på hjärta- kärl och ökar risken för kardiovaskulär död. Tillväxthormon och prolaktin m.fl. sjunker vid sömnbrist.

Långvarig stress + efterföljande sömnlöshet kan resultera i psykos.

Utredning

Anamnes för att definiera typ av sömnrubbning.

Somatiskt status för att finna somatisk sjukdom. Riktade labprover tex blodstatus, elektrolyter, kreatinin, T4, TSH. EKG. Bilddiagnostik om anamnes och status talar för nytta med detta.

Psykiatrisk anamnes för att finna psykiatriskt tillstånd. Kompletteras med strukturerade diagnostiska intervjuer via MINI o/e SCID-1.

Missbruksanamnes, ev. strukturerad intervju för alkohol/narkotika: AUDIT/DUDIT.

Behandling

Målet är sömn 7–8 timmar. Behandla bakomliggande orsak. Sömnhygien (undvika te/kaffe ,stimulans inför sänggåendet, regelbundna vanor,). Mindfullness. Regelbunden motion och utevistelse.

KBT har god vetenskaplig dokumentation och bör erbjudas som förstahandsalternativ.

Läkemedelsbehandling av insomni bör vara tidsbegränsad. Besodiazepinliknande preparat. Zopiklon och zolpidem har snabbt insättande effekt och god effekt.

Propiomazin bör tas 30 – 60 minuter innan sänggående, kan ge dagtidströtthet. Alimetazin bör tas 1-2 timmar innan sängåendet, kan ge dagtrötthet. Prometazin har lång halveringstid och bör användas undantagsvis. Mirtazepin, i synnerhet om samtidig depression. Tas 1-2 timmar innan sänggående, kan ge dagtrötthet. Melatonin.

Bensodiazepiner bör ej användas pga risk för tillvänjning samt lång halveringstid. Zopiklon och zolpidem har snabbt insättande effekt och god effekt.

Fördjupning

Läkemedelsverket. Behandling av sömnsvårigheter. https://lakemedelsverket.se/upload/allmanhet/behandlingsrekommendationer/somnsvarigheter.pdf

SBU. Behandling av sömnbesvär hos vuxna. En systematisk litteraturöversikt. 2010

https://www.sbu.se/contentassets/ffa024035dbd440ea1c9c71fff1748ec/behandling_somnbesvar_vuxna_fulltext.pdf

Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling. eFYSS. http://www.fyss.se

Aktuella Mediciner

Mirtazapin: T Mirtazapin. T Remeron-S.

Antihistamin 

Alimemazin: Dr/T Theralen. Prometazin: T Lergigan. 

Bensodiazepinlika 

Zolpidem: T Stilnoct. T Zolpidem. Zopiklon: T Imovane. T Zopiklon.

Växtbaserade sömnmedel 

Valeriana officinalis: T Dormiplant*.

* = Receptfri.

Övriga sömnmedel 

Melatonin: Circadin. T Melatonin APL

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer