Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Annons:

Spirometri.


Definition

Mätning av lungfunktionen avseende volym, flöde och ibland diffusionskapacitet (DLCO).

Spirometri är bästa sättet att fastställa om det är en obstruktiv eller restriktiv lungsjukdom. Spirometri är helt nödvändig för att ställa diagnosen KOL. Det är klokt att inte bara titta på enskilda värden utan också själva utseendet på spirometri-kurvorna. Resultaten presenteras relaterat till normalvärden utifrån ålder, kön och kroppslängd.

FLÖDE – VOLYMKURVOR

PEF = högsta utandningsflödet man kan åstadkomma, uttrycks i L/min (ibland L/sek). Mer osäkert än FEV1 men enkel mätare.

FEV1 = Forcerad utandning (i liter) på en sekund.

FVC = Forcerad vitalkapacitet (lungvolym i liter vid forcerad utandning efter maximal inandning; erhålls samtidigt med FEV1).

VC = Vitalkapacitet (lungvolym i liter vid långsam utandning, säkrare vid KOL-diagnostik).

FEV% = FEV1/FVC (=hur stor andel av hela lungvolymen som kan andas ut på 1 sekund).

Restriktivitet: Normalt eller förhöjt FEV%. (uteslut dock felaktigt utförd undersökning där pat inte andats ut tillräckligt, inkomp hjärtsvikt, övervikt m.m)

Obstruktivitet: Sänkt eller normalt FEV%.

Kronisk obstruktivitet (= KOL; se vidare detta avsnitt) där kriteriet är att FEV % < 0,70 efter bronkdilatation enl. ovan. Uttrycks som 0,7 för att visa att det är en kvot. Skall uttryckas som absolut tal och ej i % av förväntat värde. FEV1 visar svårighetsgraden av sjukdomen.

Varierande obstruktivitet (= astma; se vidare avsnittet Astma). FEV1<80% av förväntade värdet talar vid astmamisstanke för obstruktivitet (lågt FEV1 kan också bero på KOL liksom på restriktivitet; ex.v. små eller sammanpressade lungor).

Utredning

Spirometrin kombineras med Reversibilitetstest för att fastställa graden av ev. reversibiltet. Utförs med kortverkande ß2 stimulerare. I enstaka fall användes steroider i stället för ß2 stimulerare, s.k. steroidtest.

Variabiliteten testas via PEF-kurva hemma. Dygnsvariabilitet beräknas enligt formeln: högsta PEF efter beta2-stimulerare minus lägsta PEF före beta2-stimulerare dividerat med medel-PEF. Enstaka ”ytterlighetsvärden” borträknas (kan bero på trötthet och dåligt blås eller ”tungsnärt” med orealistiskt högt värde – > 20 % variabilitet talar för astma).

Reversibilitetstest: Mät FEV1. Ge inhalation av kortverkande ß2-stimulerare (salbutamol eller terbutalin) i hög dos, gärna till systemeffekt (lätt tremor). Vänta minst 15–20 minuter. Mät FEV1 igen.

12 % ökning (minst 200 ml) tolkas som relevant reversibilitet (15 % vid PEF-mätning).

Vid misstanke om KOL kan ev. reversibilitet provas med inhalation av antikolinergika (ipratropium). Inhaleras och avvakta 45 min. till nästa FEV1 45 minuter.

Steroidtest (”kortisontest”): Per oral steroidkur med 30 mg prednisolon alt 3 mg betametason som daglig engångsdos utan nedtrappning under 2–3 veckor. Alternativ är 1000 mikrogram Flutide Diskus/dygn eller Pulmicort Turbuhaler/Giona Easyhaler 800 mikrogram/dygn under tre månader. FEV1 mäts före och efter.

Ansträngningsprovokation: Mät FEV1 och/eller PEF (> 70 % av förväntat). Spring 6 minuter så att pulsen överstiger 160 (eller < 85 % av maxpuls). Mät FEV1 och/eller PEF efter 1, 3, 5, 10 och 20 minuter. Bronkdilatera sedan via kortverkande ß2-stimulerare enl. ovan. Mät FEV1 och/ eller PEF efter 15 minuter. 10 % minskning av FEV1 vid ansträngning talar för ansträngningsutlöst astma. 15 % minskning är säker diagnos. Om PEF-värden används gäller 5 % högre värden. Histamin- eller metakolinprovokation: Detta kan utföras på specialklinik för att fastställa hyperreaktivitet i slemhinnorna.

Diffusionskapacitet (DLCO) värderar lungornas gasutbytesförmåga hos pat med misstänkt eller känd lungsjd (emfysem, lungfibros, allergisk alveolit m.fl)

Fördjupning

Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease-GOLD www.goldcopd.com

Läkemedelsboken 2014: Astma och KOL.

Läkemedelsverket Information från Läkemedelsverket nr 3 2015. Läkemedelsbehandling vid astma behandlingsrekommendation, www.lakmedelsverket.se

Socialstyrelsen: Nationella riktlinjer Vård vid astma och KOL. 2014.
www.socialstyrelsen.se

Läkemedelsverket Information från Läkemedelsverket nr 3 2015. Läkemedelsbehandling vid KOL-behandlingsrekommendation, www.lakemedelsverket.se

Svensk lungmedicinsk förening; www.slmf.se

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: