Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Urologi / Testikelcancer
Annons:

Testikelcancer


Orsak

Vanligaste förekommande cancer bland unga män 25-40 år, 1% av alla cancerdiagnoser hos män. Cirka 380 nya fall i Sverige per år. Förekomsten har ökat stadigt i västvärlden sedan 1960-talet, sannolikt på grund av miljöfaktorer som påverkar hormonellt status redan i fosterlivet. Ökad risk vid retentio testis, icke nedvandrad testikel som ligger kvar i ljumskkanalen eller buken. Ökad risk finns även om testikeln opereras ner i pungen under småbarnsåren.

Testikeltumörer uppstår främst ur germinalceller. Två huvudtyper – seminom cirka 50-55%, och icke-seminom cirka 40-45%. Några få procent är olika mindre vanliga tumörer, benigna och maligna.

Symtom

Palpabel knöl i pungen eller konsistensförändring i testikel. Vid metastaserad sjukdom allmänsymtom såsom trötthet, anemi, viktnedgång.

Status

Resistens/ konsistensförändring i testikel. En skrotal resistens som är palpatoriskt urskiljbar från testikeln (extratestikulär process) är nästan alltid benign medan en intratestikulär process nästan alltid är malign. Se även avsnittet Skrotala resistenser.

Utredning

Misstanke om sjukdom i testikel föreligger enligt standardiserat vårdförlopp (SVF) vid

 • palpabel knöl i testikeln
 • förändring av storlek eller konsistens på testikeln
 • smärta, obehag eller tyngdkänsla i testikel utan annan uppenbar förklaring
 • misstänkt bitestikelinflammation där symtomen kvarstår efter tre veckor trots behandling
 • nytillkommen bröstkörtelförstoring utan annan uppenbar förklaring

Noggrann klinisk undersökning av testiklarna ska utföras. Vid minsta tveksamhet om palpationsfyndet utförs ultraljud skrotum skyndsamt. Vid bröstförstoring utan förklaring – ta S-beta-HCG (humant koriongonadotropin)

Välgrundad misstanke om testikelcancer föreligger vid

 • palpabel knöl i testikeln
 • testikeltumör påvisad vid ultraljud eller annan bilddiagnostik
 • förhöjt AFP som inte förklaras av leversjukdom
 • förhöjt S-bet

Remiss till urolog utan dröjsmål. Hos urologen görs UL skrotum om inte redan utfört,  fysikalisk undersökning, blodprov för tumörmarkörer (S-AFP och S-beta-HCG).

Vid diagnos testikeltumör gör urologen omedelbart metastasutredning med CT thorax-buk. Metastaser uppträder framförallt i retroperitoneala lymfkörtlar samt i lungor, ibland i lever, skelett eller hjärna.

Vid radiologi som visar på metastaser, eller vid mycket höga tumörmarkörer, kontaktas onkolog akut för samordning av behandling.

Inför orkidektomi bör mannen få lämna sperma till infrysning för ev fertilitetsåtgärd efter cancerbehandlingen. Implantation av testikelprotes erbjudes, kan ske i samband med orkidektomin.

Differentialdiagnos

Testistorsion, epididymit, hydrocele, spermatocele, varikocele. Se även avsnittet Skrotala resistenser.

Behandling

Orkidektomi av den sjuka testikeln via ljumsksnitt + biopsi av den kontralaterala testikeln utförs inom 7 dagar efter diagnos. PAD och resultatet av CT thorax-buk blir avgörande för eventuell tilläggsbehandling hos onkolog samt fortsatt uppföljning. I PAD klassificeras typen av tumör (seminom, icke-seminom, annat) och prognostiska vävnadsfaktorer anges såsom invasion i blodkärl eller lymfkärl. Om förhöjda tumörmarkörer preoperativt följes dessa med 5-7 dagars intervall post-op tills de har normaliserats eller tills onkologisk tilläggsbehandling har beslutats.

Efter orkidektomi och PAD-svar hos urologen remitteras till onkolog. Vid sjukdom begränsad till den borttagna testikeln (inga tecken till metastaser, tumörmarkörer sjunker som förväntat) erbjuds ofta en singeldos adjuvant cytostatika. Vid metastaserad sjukdom enligt radiologi, eller vid tumörmarkörer som inte sjunker till normalvärden (mikrometastaserad sjukdom) ges cytostatika i tre doser. Vid seminom kan ibland strålbehandling ges.

Beslut om behandlingupplägg fattas i regel vid MDK. Vid primärt metastaserad sjukdom görs orkidektomi inom 7 dagar, enligt ovan, därefter cytostatikabehandling och sedan kompletteras i regel med kirurgisk retroperitoneal lymfkörtelutrymning för borttagande av metastaser. Detta ingrepp blir aktuellt för 35-40 patienter/ år i Sverige och är centraliserat som Nationell Högspecialiserad Vård (NHV) till Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Prognos

Mycket god. Även om metastaser finns vid diagnos blir >95% helt återställda. Fertiliteten kan vara nedsatt lång tid efter cystostatika eller strålbehandling, varför infryst sperma är viktig. Det finns en ökad risk för långsiktig testosteronbrist. S-testosteron kontrolleras under uppföljningen, så att eventuell substitution kan sättas in.

Den sexuella lusten och förmågan blir i regel helt återställd. Efter retroperitoneal lymfkörtelutrymning uppstår dock på grund av påverkan på autonoma nervcentra retrograd ejakulation, där sperman vid utlösning transporteras upp till urinblåsan istället för direkt ut via uretra. Dock god chans att bli far med hjälp av metoder för assisterad befruktning.

Det nationella vårdprogrammet för testikelcancer = SWENOTECA, ett evidensbaserat behandlingsprogram utarbetat och kontinuerligt uppdaterat av ”Swedish and Norwegian Testicular Cancer Group”.

Uppföljning

Enligt det nationella vårdprogrammet regelbunden uppföljning med radiologi, blodprover tumörmarkörer och klinisk undersökning i fem år.

Fördjupning:

Standardiserat vårdförlopp https://cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/testikel/vardforlopp/

Cancercentrum. Vårdprogram för testikelcancer /SweNoTeCa. Vårdprogram för bäckenrehabilitering efter cancersjukdom.

Läkemedelsboken. 

Patientinformation: Cancerfonden.

www.doktorn.com

Aktuella Mediciner

Cytostatika: karboplatin, cisplatin.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

 • check Skräddarsytt nyhetsbrev
 • check Kalkylatorer och blanketter
 • check Skriv ut behandlingsöversikter
 • check Rabatt på PM-boken
Annons: