Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Trombocytopeni. Immunologisk trombocytopeni.

ICD-10: Idiopatisk trobocytopen purpura D69.3

Definition

Trombocytplasmakoncentration (TPK) under 150 x 109/L.

ITP, Idiopatisk Trombocytopen Purpura. ITP-sjukdomen kan vara primär eller sekundär till ett annat tillstånd.
ITP-sjukdomen indelas i tre skilda faser: (i) nydiagnosticerad ITP, (ii) persisterande ITP och (iii) kronisk ITP. Indelningen baseras på den tid som förflutit efter diagnos: 0–3 månader, 3–12 månader, respektive > 12 månader.

Orsak

Trombocytopeni kan ha många olika orsaker.

1. Minskad produktion av trombocyter, benmärginfiltration: fibros, lymfom, myelom, leukemi, metastaserande solid tumör, aplastisk anemi, MDS och PN. Toxisk benmärgspåverkan: cytostatika, kronisk alkoholkonsumtion och strålning. Viroser: hiv, CMV, EBV, mässlingsvirus m.fl., B12/ folatbrist, kongenitala trombocytopenier (mycket ovanliga).

2. Splenomegali, poolning av trombocyter ger vanligtvis en mild trombocytopeni 50-100 x 109/L sekundärt till hematologiska tumörsjukdomar, infektioner, inlagringssjukdomar, portal hypertension, hjärtsvikt.

3. Ökad destruktion av trombocyter.

Immunologisk, primär ITP, sekundär associerad med ITP, SLE, hiv-, H. pylori, läkemedel, hepatit C, lymfom, posttransfusionspurpura.

Icke immunologisk. Mikroangiopatier: (trombotisk trombocytopen purpura (TTP), hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS), disseminerad intravasal koagulation (DIC), vid t.ex. sepsis, preeklampsi/eklampsi, HELLP-syndrom), levercirrhos, hjärtklaffsjukdom, pulmonell hypertension, vWD typ 2B. Kan utgöra en självständig åkomma, s.k. Primär trombocytopeni.

Sekundär trombocytopeni ses:

– vid nedsatt produktion av trombocyter i benmärg. Vid aplastisk anemi, leukemi, lymfom, strålning, kemoterapi, vissa läkemedel (t.ex. thiaziddiuretika), B12/folatbrist och vid uttalad alkoholkonsumtion.

– i efterförloppet till virusinfektioner som t.ex. parotit, pertussis, rubella.

– vid ökad nedbrytning av trombocyter i blodet. Vanligast är idiopatisk trombocytopen purpura men trombocytopeni förekommer också vid autoimmuna sjukdomar som t.ex. SLE, polyarterit samt i samband med graviditet. Dessutom som en komplikation till ffa heparinbehandling (HIT)

– vid splenomegali då trombocyterna ansamlas i mjälten.

Symtom

De flesta patienter med TPK över 50 x 109/L saknar oftast symtom. Generell ökad blödningsrisk då trombocytantalet understiger TPK < 20 x109/L. Petekiala blödningar på ffa underbenen. Mukosablödningar i mun, näsa, mag-tarmkanal, urinvägar och menorrhagier. Hematom efter smärre trauma.

TPK < 5 x109/L kan ge livshotande blödningar.

Diagnos

Anamnes: Blödningshistoria, komorbiditet, läkemedel, ärftlighet.

Status. Blödningar, lever, mjälte. Riktat status beroende på klinisk bild. Då trombocytopenin är konstaterad efterforskas utlösande orsak.

Utredning

Hos patienter med TPK under 80×109/L analyseras TPK i citratrör för att utesluta pseudotrombocytopeni.
I övrigt kontrolleras blodstatus, differentialräkning, S-Natrium, S-Kalium, S-Kalcium, S-Kreatinin, S-ASAT, S-ALAT, S- ALP, S-LD, S-Bilirubin, tyreoideafunktion, S-elfores, hepatit B/C, HIV, ANA, H. pylori-serologi, graviditetstest där tillämpligt, SR, CRP, PK, APTT, B12/folat.

CT buk/ eller ultraljud vid spleno- eller hepatomegali.

Utvidgad utredning beroende på klinisk bild.

Utvidgad utredning via hematolog med benmärgsundersökning, trombocytantikroppstest (MAIPA och PAIgG), plasma-trombopoietin (P-TPO)

Isolerad trombocytopeni med blödning och kombinationen lågt TPK + lågt Hb + lågt LPK remitteras akut till barn, medicin- eller hematologklinik.

Vid TPK under 50×109/L och där bakomliggande orsak till trombocytopenin inte kunnat fastställas: utredning av hematolog.

Behandling

Kausal terapi beroende på grundsjukdom.

Vid ITP: behandling via hematolog och kan inkludera: steroider, iv immunoglobulin, Rituximab, TPO-mimetika och splenektomi. Ett fleral andra preparat kan komma ifråga.

I övrigt behandlas grundsjukdomen och trombocytopenin följs upp. Patienter med trombocytopeni skall ej använda ASA. Konsultera hematolog vid indikation för antitrombotika/antikoagulantia.

Övriga hemostasbefrämjande åtgärder är cyklokapron, Desmopressin och trombocyttransfusion. Indikationerna för trombocyttransfusioner vid trombocytopeni är allvarlig eller livshotande blödning och kirurgiska ingrepp. Undvik vid TTP!!

Fördjupning

Svenska Föreningen för Hematologi. Immunologisk trombocytopeni (ITP) hos vuxna

Nationella rekommendationer för diagnostik och behandling.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis