NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

UVI hos barn. Urinvägsinfektioner hos barn.

ICD-10: N30.0, N10.9

Vanligaste bakteriella infektionen hos barn <2 år. Viktig att utesluta vid oklar feber hos barn. Kan vara första tecknet på urinvägsanomali.

Positiv urinodling definieras som växt av ≥103 CFU/ml av primärpatogen eller ≥104 CFU/ml av sekundärpatogen. Helst 2 urinodlingar (mittstråleprov). Lägre antal bakterier vid kort blåstid. All bakterieväxt från blåspunktat är patologisk.

Växt av ≥105 CFU/ml vid två odlingar anses som positiv urinodling vid avsaknad av symtom. OBS spädbarn kan ha diskreta symtom och bör remitteras vid en positiv urinodling.

E coli är vanligaste patogenen. S saprofyticus förekommer ffa hos tonåringar. Klebsiella och Proteus ffa hos pojkar. Växt av ovanlig patogen kan tyda på urinvägsavvikelse.

Frånvaro av feber (temp < 38,5 grader) indikerar nedre UVI (cystouretrit). Feber (temp. > 38,5 grader) och bakteriuri bedöms som övre UVI (pyelonefrit).

Symtom

Spädbarn: Allt från diskreta symtom till septiskt barn. Långdragen ikterus, matleda, kräkningar, dålig viktuppgång, gnällighet, hög feber/allmänpåverkan. Obs: sepsis kan uppkomma snabbt. Spädbarn kan även ha hög feber som enda symtom vid pyelonefrit.

Barn > 2–3 år har vid cystit sveda vid miktion och trängningar Ibland enbart inkontinens/enures. Buksmärta. Vid pyelonefrit ofta hög feber/allmänpåverkan, kräkningar, buksmärtor. Ev. flanksmärtor.

Anamnes

Efterfråga hereditet för njur-, urinvägsavvikelser, blåsdysfunktion, UVI som barn. Miktions- och förstoppningsanamnes på blöjfria barn (gleskissare, urinläckage). Sexualanamnes på tonåringar.

Status

Temp. Vikt. Allmäntillstånd. Tecken till annat fokus för infektion. Bukpalp, BT, ev dunkömhet över njurarna. Inspektera yttre genitalia (ev avvikelser, slemhinneirritation/rodnad) och ryggslutet (ev ryggförändringar i medellinjen som tecken på dold slutningsdefekt).

Utredning

CRP, stiger vid pyelonefrit (> 20), men kan vara lågt tidigt i förloppet. CRP >70 leder till mer utvidgad utredning av förstagångspyelonefrit hos barn < 2 år.

S-Krea/ S-Cystatin C.

Urinodling. Ta alltid urinodling före antibiotikainsättning. Viktigt att försäkra sig om ett så rent urinprov som möjligt vid odling för att undvika onödig och omfattande vidareutredning.

I första hand blåspunktion på barn < 1 år. I övrigt mittstråleprov; gärna två tagna vid olika urineringstillfällen. Tvätta genitalia före provtagning, torka genom att trycka och inte dra. Blöjbarn: ha mugg för att fånga urin redo. Förälder får följa barnet eller ha det i knät utan blöja. Prov från påse eller binda skall inte användas för diagnostik av UVI. Flicka + pos nitrit = UVI; ett mittstråleprov räcker. Pojke + pos nitrit kan vara förorening från förhuden.

Nitrit kan vara neg eller pos vid UVI. U-LPK ofta pos men kan även vara neg vid UVI.

Enstaka cystit hos barn >2 år kräver endast uppföljning med miktions- och förstoppningsanamnes. Recidiverande akut cystit samt febril UVI bör utredas vidare av barnläkare enligt nedan. Utredning innefattar ultraljud, S-Krea/ S-Cystatin C, förstoppnings och miktionsanamnes, eventuell residualurin- och flödesmätning samt ytterligare undersökningar vb.

Utredning efter genomgången febril UVI hos barn < 2 år: Ultraljudsundersökning av urinvägar samtvidare utredning enligt de nationella riktlinjerna (www.barnlakarforeningen.se).

Vårdnivå:

Barn under två år remitteras alltid till barnläkare för behandling och utredning.

Barn över två år remitteras till barnläkare vid första recidivcystiten hos pojkar, 3e recidivcystiten hos flickor.

Pyelonefrit hos barn <15 år remitteras till barnläkare för behandling och utredning.

Pyelonefrit i åldern 15-18 år där det inte är aktuellt med inneliggande vård kan behandlas via vårdcentral. Kontrollera resistensbestämning och kliniskt behandlingssvar inom två dygn. Remiss till barnläkare för uppföljning.

Behandling

För barn <2år bedöms nivådiagnostiken som oklar och behandling sker alltid med läkemedel och behandlingstid som vid pyelonefrit.

Cystit (barn >2 år)

Förstahandsval Nitrofurantoin (tabletter kan krossas och blandas i vatten)1,5 mg/kg x 2x 5

Pivmecillinam (barn över 5 år) 200 mg x 3x 5

Fem dagars behandlingstid.

Efter odlingssvar ev. byte efter resistensmönster till Trimetoprim 3 mg/kg x 2 x 5
Alternativt Amoxicillin, Pivmecillinam (från 5 års ålder). Även Amoxicillin-klavulansyra kan bli aktuellt efter resistensbestämning i vissa fall.

Pyelonefrit eller oklar nivå (alla barn <2 år)

Förstahandsval Ceftibuten (licens) 9 mg/kg x 1 x 10

Cefixim (licens) 8 mg/kg x 1 x 10

Andrahandsval Trimetoprim/sulfametoxazol (efter resistensbestämning) 3/15 mg/kg x 2 x10 (ges ej vid ikterus)

Ciprofloxacin kan användas vid pyelonefrit till ungdomar >15 år, 10 mg/kg x 2, max 750mg x 2

Tio dagars behandlingstid. Även Amoxicillin-klavulansyra kan bli aktuellt efter resistensbestämning i vissa fall.

Fördröjd pyelonefritbehandling ökar risken för njurskada. Bakomliggande urinvägsanomalier ökar också risk för förvärvad njurskada i samband med infektion.

Fördjupning

Urinvägsinfektion hos barn och ungdomar. Viss Vårdprogram – Region Stockholm.
https://www.viss.nu/kunskapsstod/vardprogram/urinvagsinfektion-hos-barn-och-ungdomar

Urinvägsinfektion hos barn. Svensk Barnnefrologisk förening. Riktlinjer för UVI. 2013. https://nefro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/

Läkemedelsbehandling av urinvägsinfektioner i öppenvård – behandlingsrekommendation: Information från Läkemedelsverket 2017;(28)5:21-36. Uppdatering 2019.

 

Aktuella Läkemedel

Ceftibuten: Oral susp/K Isocef (licenspreparat).

Cefixim: Oral susp Suprax (licenspreparat) T Cefixdura (licenspreparat)

Trimetoprim + sulfametoxazol: Oral susp/T Bactrim. Oral susp Eusaprim. T Eusaprim forte.

Nitrofurantoin: T Furadantin.

Cefadroxil: Oral susp/T Cefadroxil.

Amoxicillin: Oral susp/T Amimox. Oral susp/T Amoxicillin.

Pivmecillinam: T Selexid, Penomax

Trimetoprim: Oral susp/T Trimetoprim.

Amoxicillin-klavulansyra: Spektramox

Ciprofloxacin: Oral susp/T Ciprofloxacin, Ciproxin.

 

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer