Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Vaccinationer av barn

OBS att vaccinationsschemat kan se lite olika ut i olika delar av landet – fr a vad gäller Rotavirus och Hepatit B.

3 mån: Difteri, stelkramp, kikhosta, Hib (haemophilus influenzae typ B), polio (dos I Pentavac). Pneumokocker (dos I Prevenar).

5 mån: Difteri, stelkramp, kikhosta, Hib (haemophilus influenzae typ B), polio (dos II Pentavac). Pneumokocker (dos II Prevenar).

12 mån: Difteri, stelkramp, kikhosta, Hib (haemophilus influenzae typ B), polio (dos III Pentavac). Pneumokocker (dos III Prevenar).

18 mån: MPR I (mässling, påssjuka, röda hund).

5-6 år: Difteri, stelkramp, kikhosta, polio (dos IV Tetravac).

6-8 år (åk 1-2): MPR II. (mässling, påssjuka, röda hund).

10-12 år (åk 5-6): HPV (humant papillomvirus), flickor. Dos 1-3 under 6-12 mån.

14-16 år (åk 8-9): Difteri, stelkramp, kikhosta, polio (dos V, diTeBooster).

Obs- det skall gå minst 6 veckor mellan vaccination mot difteri, stelkramp, Hib, pertussis, polio och pneumokocker dos I och II samt minst 6 mån mellan dos II och III.

Barn födda t o m 2001 har följt ett annat schema från 5-6 års ålder:

5-6 år: Polio (dos IV, Imovax polio).

10 år: (åk 4): Difteri, stelkramp, kikhosta (Dos IV, diTeBooster).

12 år (åk 6): MPR II

Barnen födda före 2001 kan behöva en påfyllnad av stelkramp efter 20 års ålder.

TBC-vaccination: Slut med allmän BCG- vaccination i Sverige 1975.

Via BVC erbjuds i dag BCG- vaccination vid 6 mån ålder till barn vars ena eller båda föräldrar härstamma från ett land med hög förekomst av tuberkulos.

PPD (Mantoux) före BCG- vaccination efter 18 mån ålder liksom vid misstänkt exposition för smitta.

Länder med hög förekomst av TBC är Somalia m fl länder i Afrika, Asien, Latinamerika, Ryssland, Baltikum.

Utländska adoptivbarn rekommenderas hälsoundersökning med tuberkulintest (PPD, Mantoux).

Om testet är negativt erbjuds BCG vaccin om barnet inte har ärr efter tidigare BCG- vaccination eller säkra anamnesuppgifter att det fått BCG i hemlandet.

Om tester är positivt (≥ 6 mm) remitteras barnet för rtg pulm. (rekommenderas alla asylsökande barn < 5 år från ovan nämnda länder lungröntgen). Om stor PPD- reaktion (definierad som 10 mm eller mer) bör barnklinik kontaktas för vidare utredning. Likadant givetvis vid patologisk lungrtg.

Hepatit B-vaccination: Har på många håll införts i landet för riskgrupper (barn från länder med hepatit B prevalens>  2 % liksom barn som lever i familjer med sådan bakgrund, i princip samma områden som för tbc). F ö barn till mödrar med smittsam hepatit B, föräldrar och syskon till nyanlända adoptivbarn som är smittsamma samt barn yngre än tre år som vistas på samma daghem som ett smittsamt barn. Vid grundvaccinering vid 3, 6, 12 mån ålder inkl hepatit B används Infanrix-hexa. Alternativt kan separata doser ges med Engerix- B alt HBVAXPRO. Immunitet kontrolleras vid behov med anti-HBs (hepatit B i familjen).

Rotavirus: Ingår inte i Barnhälsovårdens ordinarie vaccinationsschema. Olika hur detta har införts i vaccinationsschema. På många håll förskrivning med rabatt. Ges per oralt.

Oral susp Rotarix från 6 veckors ålder andra dos intervall minst 4 vkr dos 2 helst före men senast vid 24 veckors ålder. Alt oral lösn RotaTeq (saknar subvention) 3 doser intervall 4vkr och start från 6 veckors ålder avslutat före 32 veckors ålder.

Vaccinationsstatus avseende nyanlända barn: Många länder vaccinerar mot difteri, stelkramp, pertussis, Hib och polio. Detta via fyra doser; de tre första tätt med två mån mellanrum och en fjärde påfyllnadsdos vid 15 mån. Ibland är barnen vaccinerade bara mot mässling i stället för MPR och saknar alltså skydd mot påssjuka och röda hund. Frikostighet med vaccinering. Poliovaccination administreras oralt i många länder och en påfyllnadsdos med im injektion kan behövas. Är du osäker på om vaccination har skett överhuvudtaget i hemlandet kontrollera S- tetanusantikroppar. Vid hög titer förutsätter man att barnet har erhållit även de andra vaccinationerna. Grundimmunisera vid låg titer eller om föräldrarna uppger att barnet saknar vaccinationer. Immunitet/status ang. hepatit B- vaccination kontrolleras med anti- HBs om hepatit i familjen. Vaccination mot hepatit B i skolåldern bekostas av patienten själv, undantaget om det sker inom ramen för smittskyddslagen. BCG- ärr sitter vanligen på vänster överarm men inte alltid; leta över extremiteter och på skulderblad. BVC vaccinerar barn< 6 års ålder och skola därefter. Detta enbart med vaccinationer som ingår i det svenska vaccinationsprogrammet.

Varicella: Vaccin finns och kan övervägas till riskgrupper.

Fördjupning

www.rikshandboken-bhv.se

www.1177.se

Svenska vaccinationsprogrammet: www.socialstyrelsen.se

www.folkhalsmyndigheten.se

Hela världens vaccinationsprogram via WHO:

Apps.who.int/immunization_monitoring/en/globalsummary/scheduleselect.cf

För dig som patient
Läs mer om Vaccinationer av barn på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!