Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Kirurgi / Ventrikelcancer, esofaguscancer.
Annons:

Ventrikelcancer, esofaguscancer.


Definition

Esofaguscancer definieras i denna översikt som skivepitelcancer eller adenocarcinom (vanligast) i esofagus, samt cardiacancer Siewert typ I och II. Ventrikelcancer definieras som adenocarcinom i ventrikeln, eller cardiacancer Siewert typ III (se bild nedan). Esofaguscancer är den åttonde vanligaste cancerformen, med högst incidens i delar av Asien, Sydamerika samt östra Afrika. Överlevnaden efter 3 år för esofagus- och ventrikelcancer är ca 20%. Som för många andra cancersjukdomar ökar siffran om sjukdomen upptäckts i ett tidigt stadium.

Magsäck med stadieindelning av cancer

Bild från Research gate över Siewert-klassifikationen

Orsak

Män är överrepresenterade.

Infektion med Helicobacter pylori ökar risk för adenocarcinom i ventrikeln. Genetisk inblandning i 10-20 procent av fallen.

Adenocarcinom i esofagus uppstår oftast i nedre delen av esofagus där skivepitel har omvandlats. Detta område kallas då Barrets esofagus. Gastroesofageal reflux är huvudorsak till denna metaplastiska omvandling och till adenomcarcinom i esofagus. Övriga riskfaktorer är rökning samt obesitas.

Symtom

Dysfagi – mest specifika symtom för både ventrikel- och esofaguscancer. Övriga symtom är mer ospecifika: Viktnedgång. Epigastriella smärtor/obehag. Illamående. Kräkningar. Nytillkommen tidig mättnadskänsla. Trötthet. GI-blödning (behöver inte visa sig som melena eller hematemesis.) Järnbristanemi. Ibland symtom pga metastaserad sjukdom, där vanligaste metastaserna ses i lever, peritoneum eller lymfkörtlar.

Utredning

Vid misstänkt tumör ska patienten alltid utredas med gastroskopi enligt standardiserat vårdförlopp. Remissen ska skickas inom 24 timmar. Px under gastroskopi om makroskopiskt misstänkt tumör, svar inom ett dygn till inremitterande utan att invänta PAD.

Välgrundad misstanke enligt SVF: Vid endoskopiskt eller histopatologiskt fynd som talar för cancer.
Remittera då patienten till specialistklinik för esofagus- och ventrikelcancer, för fortsatt utredning inför multidisciplinär konferens (MDK) enligt nedan:

DT thorax/buk, ev kompletterat med PET. Blodprover. Värdering av allmäntillstånd och komorbiditet. Nutritionsbedömningför vidare kartläggning.

Vidare utredning om oklara förändringar med MR, endoskopiskt ultraljud (EUS), px, laparoskopi.

Delas in i klinisk stadieindelning enligt TNM 8.

Behandling

Behandlingen är potentiellt påfrestande varför noggrann värdering av allmäntillstånd och samsjuklighet.

Esofaguscancer: För tumörer i cervikala delen av esofagus är kemoradioterapi förstahandsbehandling. I vissa fall åtföljs detta av kirurgi, vilken ofta innebär att larynx inte kan bevaras. Tidiga stadier av cancer i esofagus eller ventrikel kan behandlas med endoskopisk behandling eller resektion. För övrig esofaguscancer, samt för ventrikelcancer, är kirurgisk resektion av tumören inklusive regionala lymfkörtlar förstahandsval. Detta kombineras med onkologisk behandling neoadjuvant och/eller adjuvant, om patientens allmäntillstånd och övriga sjukdomar tillåter.

Palliativ behandling: Kemoterapi (ibland med tillägg av monoklonala antikroppar eller immunterapi) eller radioterapi. För esofaguscancer finns även extern radioterapi eller brachyterapi som alternativ.

Vid problem med obstruktion kan patienten behandlas med stent eller avlastande kirurgi.

Fördjupning

Operationsmetoder matstrups- och magsäckscancer

Cancercentrum

Aktuella läkemedel

Olika kombinationer av:

inf Oxaliplatin

T Kapecitabin

inf Cisplatin

Inf 5-Fluorouracil

Fluoropyrimidin

Inf Docetaxel.

inj kalciumfolinat.

Inf Epirubicin

Inf Irinotekan

Inf nivolumab

Inf Paklitaxel

Inf karboplatin

T Trifluridin, tipiracilhydroklorid

Inf pembrolizumab

Inf Ramucirumab

K Tegafur, gimeracil, oteracil

Inf Trastuzumab

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: