NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Ventrikeltakykardi. VT. Kammartakykardi. (EKG-tolkning).

ICD-10: I47

Diagnos

Definieras som tre eller flera kammarutlösta slag i följd med en frekvens som överstiger 100 slag/minut (fig. 11). Ventrikelrytm om frekvensen understiger 100 slag/minut. QRS-komplexen är breddökade (> 140 ms). Oftast AV-dissociation med förmaksfrekvens lägre än kammarfrekvens; dvs regelbundna P- vågor men i långsammare takt än QRS-komplexen. Ibland retrograd överledning av impulsen med P-vågor efter varje QRS-komplex. Förekomst av fusionsslag är diagnostiskt för ventrikeltakykardi och gör det lättare att skilja dem från aberrent överledd förmakstakykardi. Fusionsslag är utlöst såväl från kammarfokus som från en intermittent överledd förmaksimpuls. Fusionsslaget har en annorlunda QRS-konfiguration jämfört med övriga kammarkomplex samt uppträder tidigare än nästkommande förväntade slag. Vanligtvis utlöses kammartakykardierna från ett och samma fokus och ger en identisk QRS-konfiguration (monomorf). Ibland polymorf QRS-konfiguration – utlösta från olika fokus.

Orsak

Ischemisk hjärtsjukdom (ofta 2–3 första dygnen efter akut hjärtinfarkt), vänsterkammarhypertrofi (hypertoni, hypertrof kardiomyopati), hjärtsvikt, hypokalemi, intoxikation (spec. digitalis, tricykliska antidepressiva), myokardit, kardiomyopatier och mitralisprolaps. Långt QT-syndrom.

Differentialdiagnos

Grenblockerad supraventrikulär takykardi. Antidrom takykardi (WPW). Pacemakerutlöst takykardi.

Behandling

Sjukhusfall. Potentiellt livshotande, risk för kammarflimmer. Patient med ventrikeltakykardi kan i vila vara opåverkad och ha normalt blodtryck. Vid påverkad pat och där sjukhus ej finns inom rimligt avstånd inj Cordarone 300 mg i v (6 ml blandas i 14 ml 5 % glukos och ges under 2 min i v.). Elkonvertering till cirkulatoriskt påverkad pat som ej svarar på farmakaterapin. Som profylax via kardiolog insatt β-blockad (metoprolol eller bisoprolol) alt cordarone. Ev. implanterad defibrillator – aktiveras vid ventrikulära rytmstörningar.

Fig. 11 Ventrikeltakykardi

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer