Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Ventrikeltakykardi. VT. Kammartakykardi. (EKG-tolkning).

ICD-10: I47

Diagnos: Definieras som tre eller flera kammarutlösta slag i följd med en frekvens som överstiger 100 slag/minut (fig 11). Ventrikelrytm om frekvensen understiger 100 slag/minut. QRS-komplexen är breddökade (>140 ms). Oftast AV-dissociation med förmaksfrekvens lägre än kammarfrekvens; dvs regelbundna P- vågor men i långsammare takt än QRS- komplexen. Ibland retrograd överledning av impulsen med P-vågor efter varje QRS-komplex. Förekomst av fusionsslag är diagnostiskt för ventrikeltakykardi och gör det lättare att skilja dem från aberrent överledd förmakstakykardi. Fusionsslag är utlöst såväl från kammarfokus som från en intermittent överledd förmaksimpuls. Fusionsslaget har en annorlunda QRS-konfiguration jämfört med övriga kammarkomplex samt uppträder tidigare än nästkommande förväntade slag. Vanligtvis utlöses kammartakykardierna från ett och samma fokus och ger en identisk QRS-konfiguration (monomorf). Ibland polymorf QRS- konfiguration- utlösta från olika fokus.

Orsak

Ischemisk hjärtsjukdom (ofta 2-3 första dygnen efter akut hjärtinfarkt), vänsterkammarhypertrofi (hypertoni, hypertrof kardiomyopati), hjärtsvikt, hypokalemi, intoxikation (spec. digitalis, tricykliska antidepressiva), myokardit, kardiomyopatier och mitralisprolaps. Långt QT- syndrom.

Differentialdiagnos: Grenblockerad supraventrikulär takykardi. Antidrom takykardi (WPW). Pacemakerutlöst takykardi.

Behandling

Sjukhusfall. Potentiellt livshotande, risk för kammarflimmer. Patient med ventrikeltakykardi kan i vila vara opåverkad och ha normalt blodtryck. Vid påverkad pat och där sjukhus ej finns inom rimligt avstånd inj Cordarone 300 mg i v (6 ml blandas i 14 ml 5 % glukos och ges under 2 min i v). Elkonvertering till cirkulatoriskt påverkad pat som ej svarar på farmakaterapin. Som profylax via kardiolog insatt β- blockad (metoprolol eller bisoprolol) alt cordarone. Ev implanterad defibrillator- aktiveras vid ventrikulära rytmstörningar.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!