NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Akut förgiftning. Intoxikation.

ICD-10: T65

Se Praktisk Akut Medicin, rubrik Förgiftning. För alkoholabstinens se detta avsnitt nedan.

Orsaker

Läkemedel, alkohol, narkotika, svamp, brandrök, kemikalier. Vid svårt sjuk patient av okänd orsak finns många differentialdiagnoser och det kan vara svårt att från början veta att det rör sig om en förgiftning. Utred och behandla från början förutsättningslöst.

Status

Gör bedömning enligt algoritmen A – E och åtgärda  problemen i den ordningen. Bedömning och första linjens åtgärder går att göra utan några hjälpmedel.

A –Är luftvägen fri? Titta in i munnen, lyft hakan.

B – Andning: Andetag per minut, kvalitet på andetagen, färg på patienten – grå, blå, blek eller rosig

C – Cirkulation. Palpatorisk -puls, o/regelbunden, blodtryck, kapillär återfyllnad (tryck på huden tex på thorax och se hur snabbt färgen återvänder)

D – Neurologi. Bedöm vakenhet (Enklaste bedömningsmallen AVPU= Awake, svarar på Verbal stimuli, svarar på Pain, Unresponsive ingen reaktion) Pupillstorlek, Rör på alla extremiteter lika? Nackstel? Misstanke om hypo/hyperglycemi?

E – Exposure. Feber, hudutslag, blödning, tecken till trauma (nackskada?), accidentell, självförvållad, lukt (aceton, alkohol), kräkts?

Differentialdiagnos

Se orsaker i Neurologikapitlet, avsnitt Koma/Medvetslöshet.

Utredning

Anamnes från vittnen. Medhavda tablettburkar. Avskedsbrev vid oklar intoxikation:

Provtagning. Blod-, elektrolytstatus, Syrabasstatus inkl laktat, S-paracetamol och S-salicylat. Extraprov (serum och urin) för ev senare analys.

Behandling

Medvetandesänkning med påverkad andningsfunktion och hypoxi är den toxiska mekanism som dödar flest människor i akuta förgiftningar i Sverige per år. Överdoser med opioider, bensodiazepiner och psykiatriska läkemedel är vanligt förekommande förgiftningar som kan ge upphov till denna komplikation. Dödsfallen sker nästan uteslutande utanför sjukhus och kan oftast förhindras vid tidig upptäckt genom ett adekvat omhändertagande. De enskilt viktigaste åtgärderna är att säkra en fri luftväg, understödja andningen och tillföra syrgas.

Åtgårder:

A – om ej fri luftväg åtgärda med haklyft,lossa åtsittande kläder, avlägsna fri kropp i munhåla och svalg.

B – Om syrgashalten otillräcklig – sätt syrgas. Om ventilationen otillräcklig – ventilera med mun-mot mun – andning, gärna med pocket mask, ventilera med mask och blåsa vb

C –  Om otillräcklig cirkulation – säkra cirkulationen till huvudet i första hand  – lägg patienten ner, sänk huvudändan, höj benen. Sätt PVK och starta iv vätska – Ringer eller NaCl.

Om ingen misstanke på nackskada – lägg pat i stabilt sidoläge.

Tillkalla ambulans.

Åtgärder som kan göras utan vidare diagnostik:  Vid misstanke på

-hypoglycemi – ge 30% glukos iv.

– septisk chock/meningit, allvarlig pneumoni/fasceit – ge antibiotika iv, helst efter blododlingar.

Intoxikationer: Antidoter enligt giftinformtionscentralen.

Inom öppenvården kan det vara rimligt att ha följande tillgängligt.

Medicinskt kol. Kan ges till vaken patient som kan sitta upp, försvara sin luftväg Dos: barn under 12 årsålder 10-25 g, och vuxna 50 g. Ej effektivt vid järn, litium, syror och alkali eller petroleumprodukter. Bör tillföras så snabbt som möjligt.

Flumazenil vid bensodiazepinintox

Diagnostiskt EKG före. Vid kroppsundersökning måste ett status typiskt för bensodiazepin-inducerad medvetslöshet föreligga (generellt nedsatt muskeltonus, normala pupiller, frånvaro av fokalitet och hypertermi).

Dosering. Alltid intravenöst och försiktigt titrerat. 0,2 mg ges iv per minut tills patienten vaknat eller en total dos om 1 mg givits utan effekt. Ofta krävs hos vuxna totalt 0,6-1 mg för tydlig effekt. Effekterna av de bensodiazepinbesläktade preparaten Imovane (zopiklon), Stilnoct (zolpidem) och Sonata (zaleplon) reverseras också med flumazenil.

Ges ej vid: Aspiration eller annan pulmonell komplikation som i sig kräver intubation / respiratorbehandling, känd epilepsi eller långvarigt bensodiazepinmissbruk, blandintoxikation eller oklar förgiftning där EKG visar breddökade QRS-komplex och / eller särskild kramprisk föreligger

Naloxone vid opioidintoxikation (mios, nedsatt andning).

Vid livshotande opioidsymtom: Vuxna 0,4 mg iv, kan upprepas med 2-3 minuters intervall upp till totalt 2 mg. Barn 0,01mg/kg iv, kan upprepas med 2-3 minuters intervall.

Andnings- och medvetandepåverkade opioidmissbrukare:: 0,04 mg iv, upprepas med 1-2 minuters intervall tills önskad symtomlindring erhållits.

Hos vuxna som inte svarat på 2 mg naloxon är isolerad opioidintoxikation osannolik. Förgiftningar med tramadol och buprenorfin utgör dock undantag och för dessa preparat kan i extremfall upp till 10 mg naloxon krävas för effekt.

Frätande ämnen: Skölj ur munnen. Ge därefter snarast dryck (1–2 dricksglas), gärna mjölk, för utspädning. Dryck ska dock aldrig ges till skadad som är medvetandepåverkad. Framkalla inte kräkning då utbredningen av skadan kan förvärras av denna åtgärd.

Petroleumprodukter: Huvudrisken är aspiration till de nedre luftvägarna. Vid förtäring av petroleumprodukter (tändvätska, lacknafta, bensin, lampolja etc) ska kräkningsprovokation inte göras då kräkning ökar risken för aspiration till luftvägarna.

Övrig handläggning på sjukhus.

Ang. läkemedel: Se ”Överdosering av läkemedel” i FASS.

Giftinformationscentralen har en substanslista på sin hemsida där man kan söka substanser, symtom och behandling. https://giftinformation.se/lakare/

Kontakta ev. Giftinformationscentralen vid akuta fall 112, vid mindre akuta fall för sjukvården 010-456 67 19. För allmänheten 010-456 6700.

Fördjupning

https://giftinformation.se/lakare/

Giftinformationscentralen. Morfin. https://giftinformation.se/lakare/substanser/morfin/

Giftinformationscentralen. Bensodiazepiner. https://giftinformation.se/lakare/substanser/bensodiazepiner/

 

Aktuella Mediciner

Aktivt Kol: Oral suspension Carbomix. Oral supension Kolsuspension.

Flumazenil

Naloxone

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om pulmonell arteriell hypertoni (pah)?

7 frågor som testar dina kunskaper om sjukdomen. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer