NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Artrit, icke bakteriell. Reaktiv artrit. Reiters syndrom. Monoartrit. Polyartrit. Oligoartrit.

ICD-10: M13 M02.9(=reaktiv artrit) M02.3 (=Reiters syndrom)

Se även avsnittet ”Ledsvullnad, akut” i detta kapitel.

Orsak

Reaktiv artrit är en aseptisk immunologisk reaktion på infektiöst agens, t ex infektioner i mag-tarmkanalen, urogenitalorgan eller luftvägar. Utlösande kan vara salmonella, shigella, campylobacter, yersinia, clostridium difficile (ffa efter behandling med klindamycin resp. cefalosporin), gc, klamydia, borrelia, mykoplasma, viroser (”förkylningar”), hepatit – tänk ffa på hepatit C vid debut av polyartrit, rubella, streptokocker, TB.

Andra orsaker till icke bakteriell artrit är RA, kristallartrit/synovit, gikt, morbus Crohn, ulcerös kolit, pelvospondylit, hemokromatos (ffa MCP- och fotleder), –psoriasis/psoriasisartrit. Bilateral fotledsartrit är vanligt vid nydebuterad sarkoidos (lungrtg visar hilusadenom, ev. samtidig erytema nodosum). SLE (mild polyartrit, hudengagemang med fjärilserythem, diskoid lupus och ibland fläckvis håravfall, andra mjukdelsaffektioner som nefrit, tenovaginit, serosit). Ankyloserande spondartrit (centrifugal utbredning av symtom, perifera asymetriska artriter, ryggvärk pga sakroilit eller spondylit).

Monartrit: Tänk på septisk artrit, gikt, psoriasis, kristallartrit, borrelia (knäled i 90 % av fallen med borreliautlösta artriter), överbelastning, trauma.

Reiters syndrom är oftast utlöst av tarminfektion eller uroartrit.

Symtom/status

Reaktiv artrit visar artrit i stora/medelstora leder med rodnad (inte alltid), svullnad, värmeökning, vilovärk och smärta vid belastning. Reaktiva artriten uppträder 1–6 veckor efter den utlösande infektionen. Efter vissa typer av virusgenererad artrit symtom under 1–2 år. Pat. ofta subfebril. Artriten engagerar oftare nedre extremitet än övre; knä-fotled ofta drabbad. Ibland daktylit och svullnad/ömhet vid senfästen som hälsena och plantaraponeuros.

Reiters syndrom: artrit, uretrit och konjunktivit.

Artrit i knäled: Tänk ffa på borrelia (Lyme artrit – ofta migrerande), pyrofosfatartrit, reaktiv artrit.

Artrit i höftled: Tänk ffa på reaktiv artrit.

Artrit i fotleder: Tänk ffa på RA, sarkoidos. Bilaterala artriter. Hemokromatos (ffa män).

Artrit i handleder: Tänk ffa på RA. Bilateralt.

Artrit i MCP- leder: Tänk på RA (bilateralt). Hemokromatos.

Artrit i MTP- led 1: Tänk ffa på gikt. Ibland även i mellanfot, knä-/hand-, fotled.

Artrit i axelled: Tänk ffa på reaktiv artrit, Lymeartrit.

Artrit i armbågsled: Tänk ffa på Lymeartrit (ofta migrerande).

Polyartriter: Tänk ffa på RA (symmetriska artriter med duration > 6 veckor i småleder; ffa MCP-, PIP, MTP-, handleder, morgonstelhet > 30 min., ej DIP-leder), hemokromatos, psoriasisartrit (artriten kan komma innan hud-/nagelförändringarna. ffa DIP-leder samt i fötternas småleder, även daktyliter, entesiter, ryggbesvär), hepatit C, IBD.

Differentialdiagnos

Trauma (hemartros eller posttraumatisk artrit). Septisk artrit. Artros (smärtan vid begynnande artros värst i vila minskar vid belastning, Vid uttalad artros även belastningssmärta). Artralgier vanliga hos pat med Ehlers-Danlos syndrom (generell bindvävssjukdom med bl.a. hypermobila leder). Palindrom reumatism. Hypotyreos, akromegali, paratyroideasjkd ger ibland generell ledvärk – kan även uppträda som Paramalignt fenomen. 

Utredning

Noggrann anamnes (tidigare infektioner? utlandsvistelse? sexualanamnes). SR och CRP som följs. Ledpunktion vid misstanke på bakteriell orsak. Odling utav punktatet och leukocyt-, glukos- och laktatundersökning. Pyrofosfat – eller uratkristaller? (polarisationsmikroskop). S-Urat. Serologi (bl.a. borrelia). Odling från uretra/cervix/urin/svalg (klamydia?), faecesodling (salmonella, shigella, yersinia, campylobacter?). Urinsediment. Protolys kit RA Snabbtest!

Nydebuterad inflammatorisk reumatisk sjkd, RA-misstanke, ankyloserande spondylit eller psoriasisartrit bör bedömas av reumatolog.

Behandling

Vid behov NSAID – obs ulcusrisken vid ffa högre åldrar. Reaktiva artriter läker i regel inom någon månad upp till ett halvår. Antibiotika är i normalfallet inte meningsfullt. I svårare fall per oralt kortison eller intraartikulär kortisoninjektion, efter att bakteriell artrit uteslutits. Sjukgymnastisk behandling, kontrakturprofylax.

Vid ankyloserande spondartrit kan det vid otillräcklig effekt av NSAID vara aktuellt med behandling med TNF- hämmare via reumatolog. Vid psoriasisartrit med otillräcklig effekt av NSAID kan det vara aktuellt med metotrexat eller TNF- hämmare.

Aktuella Mediciner

NSAID: T Diklofenak. T Ibuprofen. T Naproxen. K Orudis Retard. Gel Orudis. Gel Siduro. Gel Voltaren.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om pulmonell arteriell hypertoni (pah)?

7 frågor som testar dina kunskaper om sjukdomen. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer