NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Bulimia nervosa. Hetsätning. Ätstörning.

ICD-10: F50.2

Definition

Störd kroppsuppfattning. Förekomst av hetsätning och kompensatoriskt beteende.

Symtom

Vanligen senare debut än vid anorexi. Fixering vid mat, vikt och kroppsutseende. Hetsätning som följs av ångest och kompensatoriskt beteende för att göra sig av med maten. Vanligen kräkning men även laxermedel används. Vanligt med intensiv och tvångsmässig fysisk aktivitet. Perioder av hetsätande kan varvas med restriktivt eller normalt ätande. Ångest, oro, känslor av skam, och självförakt. Ofta finns samsjuklighet med självskadebeteende, missbruk och depression. Vikten kan vara normal. Kan ge huvudvärk, trötthet, buksmärta, esofagit, mensrubbningar, karies och långvarig mag- tarmproblematik. Elektrolytrubbningar och cirkulationsrubbningar är potentiellt farliga effekter av sjukdomen.

Differentialdiagnos

Samsjuklighet är lättare att bedöma initialt jämfört med vid anorexi. Depression, missbruk, ångesttillstånd, neuropsykiatrisk problematik/ ADHD samt andra ätstörningstillstånd/ anorexia nervosa.

Status

Längd, vikt, puls, blodtryck, tecken till frätskador på tänderna, sår på handryggen, munvinkelragader, svullna spottkörtlar, faryngit.

Utredning

Blodstatus, glukos, Na, Cl, K (hypokalemi), Ca, fosfat, S-amylas, blodgas (metabol alkalos), ALAT, ASAT, ALP, kreatinin, cystatin C.

Behandling

Självhjälpsprogram baserat på kognitiv beteendeterapi (KBT), interpersonell terapi (IPT) och KBT har visad effekt vid hetsätning. Ungdomar bör erbjudas familjebehandling eller åldersanpassad KBT kombinerat med föräldraengagemang. Behandlingen behöver ibland kompletteras med läkemedel som tex SSRI (fluoxetin), hanteras av barnpsykiater.

Prognos: Risk för återfall, fortsatt ätstörningsproblematik, missbruk och annat självdestruktivt beteende är större än vid anorexi.

Fördjupning

Ätstörningar – kliniska riktlinjer för utredning och behandling. svensk psykiatri nr 16. Svenska psykiatriska föreningen och Gothia fortbildning 2015

Eating Disorders and Obesity: A Comprehensive Handbook. Brownell & Walsh (red.). The Guilford Press. 2017

SBU Behandling av hetsätningsstörning. Stockholm: Statens beredning för medicins och social utvärdering (SBU). 2016

Patientförening: Riksföreningen mot ätstörningar Frisk&Fri www.friskfri.se

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer