NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Diabetes typ-1

ICD-10: E10, (E10.9 Diabetes mellitus typ 1, utan komplikationer)

Kort sammanfattning av behandlingsavsnittet:

*   Remiss specialistmottagning.

*   Måltids-/direktverkande insulin initialt 2–4 E x 3 (vid huvudmåltider). Öka med 2 E var dag till stegring max 2–4 E.*

*   Långverkande basinsulin vid höga P-Glukosvärden på kvällarna alt. nattliga känningar.

 

Definition

Hyperglykemi till följd av bristande insulinproduktion. Typ 1-diabetes kan uppträda i ALLA ÅLDRAR (0–90 år). Ju yngre patient desto snabbare förlopp vid debut.

Orsak

Successivt minskande insulinproduktion troligen p.g.a. autoimmunt angrepp på betacellerna.

Symtom

Symtom som ska leda till misstanke att typ 1 föreligger om:

  • Allmänpåverkan, kort duration med trötthet, törst, viktnedgång (ofrivillig), ökade urinmängder, dimsyn.
  • Ofrivillig viktnedgång (katabolism) i samband med successivt högre blodsockernivåer trots att patienten aktivt försöker korrigera detta genom minskat födointag och ökad motion. Observera att patienten initialt kan ha bra behandlingseffekt av kostomläggning, motion, metformin och SU-preparat men efter 1–2 år få problem med stigande blodsocker, sjunkande vikt.
  • Patient som utvecklar ketoacidos skall starkt misstänkas ha typ 1. Ketoacidos kan dock saknas vid långsamt utvecklande sjukdom.
  • Insulinbehandlade typ 2-diabetiker med små insulindoser, svängande blodsocker och frekventa hypoglykemier.

Differentialdiagnos

Pankreasinsufficiens (genomgångna pankreatiter, pankreastumör m.m.). Hypertyreos. Annan malign sjukdom med katabolism.

Utredning

Typ-1 är i första hand en klinisk diagnos. Vid misstanke kan man kontrollera Ö-cells-antikroppar (anti-GAD och ev. IA2A) samt C-peptid. 80 % har antikroppar och C-peptid ligger oftast under 0,2 nmol/l.

Glöm inte att utesluta hypertyreos liksom malign sjukdom.

Diabetes typ-1 är associerad med andra autoimmuna sjukdomar som autoimmun tyreoidit, atrofisk gastrit med perniciös anemi, celiaki.

Behandling

Allmänt: Intensiv insulinbehandling är viktig eftersom den minskar risken för hjärt-kärlsjukdom samt för skador i näthinna, njurar och nerver. En sådan behandlingsregim medför ökad risk för hypoglykemi och viktuppgång och ställer stora krav på såväl patientens som sjukvårdens engagemang.

Behandling av typ 1 bör skötas av ett diabetesteam med vana och intresse av typ 1-diabetes. Insulinbehandlingen ställer stora krav på patientutbildning och bygger till stor del på patientens egenvård: Blodsockermätning initialt flera ggr per dag, regelbundet kosthåll med kunskap om kolhydratinnehåll i olika maträtter och flexibel insulindosering utifrån blodsockermätning, matintag, motion, träning, stress m.m. Detta gäller de kortverkande insulinet i samband med måltid. Patienten får ALDRIG sluta ta insulin och vara väl förtrogen med tecken på en uppseglande ketoacidos och/eller insulinkoma.

I övrigt gäller samma riktlinjer för blodtrycks- och lipidbehandling, screening och behandling av komplikationer som för typ 2. Man bör sträva efter ett HbA1c < 52 mmol/mol för att på sikt undvika komplikationer. I praktiken klarar de flesta inte att nå detta mål utan svängande blodsocker och ”känningar”. Individuella mål ställs upp tillsammans med patienten – vad som i praktiken är möjligt att nå med bibehållen livskvalitet.

Insulin: Typ-1 är en ren insulinbristsjukdom och behandlingen går ut på att med subkutana insulininjektioner efterlikna en frisk bukspottkörtel med hjälp av basinsulin och måltidsinsulin. Insulinbehovet är oftast mellan 0,5–1 E/kg kroppsvikt och dygn, doser > 1 E/kg kroppsvikt talar för insulinresistens. Enstaka patienter är mycket insulinkänsliga och behöver endast 1–2 E till en måltid. Ungdomar i puberteten, gravida och patienter med leversteatos till följd av övervikt eller alkoholöverkonsumtion kan å andra sidan behöva upp till 2–3 E/kg kroppsvikt och dygn.

Man bör äta en allsidig kost (enligt tallriksmodellen – dock med halvering av mängden pasta/ris/potatis än vad man där anger till förmån för grönsaker och rotfrukter), äta vid ungefär samma tider varje dag och undvika måltider som enbart innehåller snabba kolhydrater. Detta möjliggör att dosera högre andel av kroppens dygnsbehov av insulinet som basinsulin vilket oftast gör blodsockret jämnare.

I regel är ett långverkande insulin, i undantagsfall ett medellångverkande insulin. Vid problem med nattliga hypoglykemier bör man välja en långverkande insulinanalog. Långverkande insulinanalog doseras en gång per dygn o. ges samma tid till kvällen (Levemir, Lantus – effekt ca 24 tim, Toujeo, effekt upp till 36 tim, Tresiba har effekt som varar mer än 42 timmar).

Måltidsdosen i form av direktverkande måltidsinsulin styrs utifrån aktuellt blodsocker, kolhydratinnehåll i måltiden, fysisk aktivitet m.m.

Om man vill förenkla insulindoseringen för en patient som inte vill eller kan utnyttja den flexibilitet måltidsinsulinerna ger kan man i undantagsfall använda mixinsulin alt NPH-insulin i två- eller tredos.

Patienter som inte kan uppnå sina blodsockermål p.g.a. frekventa hypoglykemier och svängande blodsocker kan vara i behov av insulinpump.

Möjlighet finns att kontinuerligt mäta subkutant blodsocker (CGM = Contious Glucose Measurement). Patienten har en ständigt aktuell uppgift om blodsockernivån. Möjlighet finns att ställa in larm för låga- eller höga värden. Värdena anges med fördröjning 5–15 min. Systemet är stor hjälp för idrottsaktiva, för pat. med hypoglykemier eller för de som ligger högt i P-Glu för att undvika känningar. Systemet sänker i praktiken HbA1c med ca 12 mmol/mol. I praktiken svårinställda selekterade fall på specialistmottagning.

Initiera och titrera insulinbehandling: Inneliggande eller polikliniskt. Börja alltid försiktigt. Ha stor respekt för insulinkänningar som är både obehagliga och farliga. Patienten måste långsamt skapa en trygghet rörande behandlingen och känna kontroll över sjukdomen och inte tvärtom. Att omgående drabbas av en allvarlig känning kan leda till att man aldrig vågar ligga lågt i blodsocker.

Föreslå aktiv sjukskrivning 1–3 veckor. Denna period är viktig för patienten för att kunna fokusera på sin behandling och nå nya rutiner. Där krävs lugn och ro hemma med regelbundenhet avseende mat och insulindoser liksom egenmätningar av blodsocker. Detta innan återgång i arbete med alla krav detta innebär. Det handlar dessutom om en form av krisbearbetning.

Lär ut blodsockermätning, informera om symtom och åtgärder vid hypoglykemi och lär ut injektionsteknik. Instruera patienten att mäta blodsocker före och 1½ timme efter varje måltid samt till natten.

Starta med direktverkande måltidsinsulin 2–4 E till varje huvudmål, oftast 3 ggr per dag. Öka dosen med ett par enheter var tredje dag med högst 2–4 mmol/l per dosökning.

Kombinera med medellångverkande basinsulin s.k. NPH-insulin alt. insulinanalog till natten; 6 E. Öka med 4 E var tredje dag till fastevärdet på morgonen är ca 8–10 mmol/l. Om man vid behandling med medellångverkande NPH-insulin tenderar att ha höga värden på kvällarna och/eller nattliga känningar eller svängande sockervärden kan man byta NPH-insulinet till lång- eller ultralångverkande insulinanalog. Vare sig basinsulinet är medellångverkande eller långverkande bör det tas samma tid på dygnet var dag och inte justeras annat än planlagt.

Be pat. skriva ned kost samt dryckintag och notera effekt avseende P-Glu.

Täta besök/telefonkontakter med sjuksköterska. Viktigt att uppnå balans mellan basinsulin och måltidsinsulin. Strävan efter att basdosen utgör 40- 50 % av det dagliga insulinintaget. Det är lätt hänt att måltidsdoserna ökas mest.

Justeringsdoser: Direktverkande insulin skall tas direkt i anslutning till måltiden. Dosens storlek beror på vad man skall äta (mängden kolhydratinnehåll eller dos enligt erfarenhet) och i viss mån vad man ska göra efter maten (fysisk ansträngning). Om högt blodsocker före måltiden kan man öka med några enheter. Alla patienter bör ha en uppfattning om hur stor en justeringsdos är: oftast sänker 1 E direktverkande insulin blodsockret mellan 1–3 mmol. Vid frekvent behov av justeringsdos utöver måltidsdosen kan man öka basinsulinet.

Var mycket försiktig med ”justeringsdoser” MELLAN måltiderna. Ett ”direktverkande insulin” verkar under 3–5 timmars tid. Om man är för snabb med att ”jaga” blodsockret finns risk för känningar och ett svängande blodsocker. Vid högt blodsocker mitt emellan två huvudmål är det ofta bättre att ”gilla läget” och justera i samband med nästa ordinarie dostillfälle. Som fingervisning: P-glukos
> 10–12 mmol/L tillägg 5 % av dygnsdosen, > 15 mmol/L tillägg motsvarande 10 % av dygnsdosen.

Kostråd: Kostråden vid typ 1-diabetes är annorlunda än vid typ 2. Oftast rör det sig om patienter som är i en svältfas och som gått ner i vikt i samband med debut av sjukdomen. Kostråden är inte ämnade att i första hand minska kaloriintag eller att minska fett-, protein- eller kolhydratintag. I korthet går de ut på att informera om en allsidig och nyttig kost där andelen SNABBA kolhydrater ska minimeras (socker, mjölk, vitt bröd mm). Patienten behöver också information om vad som är kolhydratrika livsmedel som höjer blodsockret och kräver högre insulindoser.

Vissa patienter ägnar sig åt ”kolhydraträkning”. Detta innebär uppskattning av hur många gram kolhydrater man har på tallriken och dosval utifrån detta. Andra lär sig genom ”trial and error” där erfarenheten säger vilken insulindos aktuella maträtten kräver. Kaffe (minst två koppar/dag) anses vara förenligt med minskad risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Det finns ofta indikation att förskriva Glukagonspruta till de patienter som tar insulin flera gånger per dag.

Riskberäkning: NDR’s riskkalkylator https://www.ndr.nu/IFrameRisk/

www.dtu.ox.ac.uk/riskengine

Fördjupning

Användning av långverkande insulinanaloger
www.lakemedelsverket.se

Nationella riktlinjer för diabetesvård Socialstyrelsen, 2017 www.socialstyrelsen.se

Kost vid diabetes www.socialstyrelsen.se

Läkemedelsbehandling för glukoskontroll vid Typ2 diabetes, 2017 Läkemedelsverket www.lakemedelsverket.se

Dagens diabetes www.dagensdiabetes.se

Mat vid diabetes www.1177.se

Nationella diabetesregistret: www.ndr.nu

www.fyss.se

Patientinformation:

www.doktorn.com

Svenska diabetesförbundet: www.diabetes.se

Aktuella Mediciner

Direktverkande måltidsinsulin (= Kortverkande insulinanaloger)

Inj. Apidra.

Inj. Fiasp.

Inj. Humalog.

Inj. Insulin lispro.

Inj. NovoRapid.

Kortverkande insulin (insulin humant)

Inj. Actrapid.

Inj. Humulin Regular.

Inj. Insuman Rapid.

Medellångverkande insulin (s.k. NPH-insulin)

Inj. Humulin.

Inj. Insulatard.

Inj. Insuman Basal.

Långverkande insulin

Inj. Abasaglar.

Inj. Lantus.

Inj. Levemir.

Inj. Toujeo.

Ultralångverkande insulin 

Insulin degludek: Inj. Tresiba.

Ultralångverkande insulin + GLP 1 agonist 

Insulin degludek + Liraglutid: Inj. Xultophy

Kombinationspreparat, Mix-insulin

Inj. Humalog Mix.

Inj. Insuman Comb.

Inj. NovoMix.

Glukagon

Inj. Glukagon.

 

Hjälpmedel

Olika landsting har upphandlat olika produkter, och kan ha olika förskrivningssystem.

Förbrukningsprodukter: se www.apoteket.se/vard-foretag/ klicka på
Sortimentlistor och sedan SiL OnlineInsulinpennor

Injektionskanyler

Analysmaterial för blod

Analysmaterial för urin

Blodprovtagare

Lancetter

Insulinpumpar med tillbehör

För dig som patient
Läs mer om Diabetes typ-1 på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer