Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Oftalmologi / Dubbelseende, diplopi
Annons:

Dubbelseende, diplopi


Författare

Definition

Binokulärt dubbelseende: Dubbelseende endast vid seende med båda ögonen. Monokulärt dubbelseende: Dubbelseende vid seende med ena ögat.

Orsak

Binokulärt dubbelseende: Övergående dubbelseende vid trötthet är vanligt, intermittent diplopi, och orsakas vanligen av dekompenserad skelning. Detta kan en ortoptist korrigera med prismaglas, normal ögonmotorik föreligger. Vid plötsligt påkommen skelning som inte försvinner föreligger vanligen en ögonmuskelpares eller annan rubbning i ögonens rörelsesystem. Vanligen en cirkulationsstörning i ett blodkärl som försörjer någon av ögonmuskelnerverna, oftast abducenspares.

Monokulärt dubbelseende: Fel i ögats ljusbrytning (katarakt, keratokonus, astigmatism, linsluxation) eller sjukdom i gula fläcken.

Symtom

Abducenspares: Vanligast, medför oförmåga att abducera det affekterade ögat, vilket i lindriga fall ger diplopi vid blick åt den sjuka sidan. Vanligaste orsaken till pares är mikroangiopati vid tex generell kärlsjukdom p.g.a. diabetes och/eller hypertoni. Denna kan också vara följd av immunologisk reaktion efter genomgången infektion orsakad av neuroborrelios, temporalisarterit, myasteni (intermittenta symtom, utlösta av trötthet/ansträngning), intrakraniell tryckstegring (ibland bilaterala abducenspareser), trauma, intrakraniell kompression av nerver till ögonmuskler (aneurysm, tumor cerebri) samt orbitala faktorer/lokal svullnad av ögonmuskler som vid Graves sjd/hypertyreos. Hos äldre patient med känd kärlsjukdom och frånvaro av andra symtom så som smärta och efter att ha uteslutit temporalisarterit kan man med hög sannolikhet konstatera att orsaken är mikroangiopatisk och detta behöver inte utredas akut utan endast om förloppet avviker (god prognos till restitution). Om yngre patienter utan riskfaktorer, akut remiss till neurologklinik. I övrig remiss till ögonklinik för uppföljning.

Trochlearispares: Vertikalt dubbelseende/sneda bilder ffa vid blick nedåt. Kongenital, traumaorsakad, mikroangiopati, temporalisarterit, borrelia eller intrakranella processer. Om mikrovaskulär genes, handlägg som abducespares.

Okulomotoriuspares: Om komplett kan ögat varken adducera eller elevera, dvs det ställer sig i riktning nedåt-utåt. Dessutom föreligger då en ptos samt mydriasis (stor pupill). Om inkomplett är påverkan enl ovan i mindre eller varierande grader. Om pupillen är påverkad tyder detta på ett komprimerande tillstånd, dvs ett yttre tryck på n.III. Vanligen orsakas detta av ett främre kommunikantaneurysm, blödning eller trauma. Om tydlig pupillpåverkande ockulomotoriuspares, yngre patienter eller helt friska patienter utan riskfaktorer, akut remiss till neurologklinik för att utesluta aneurysm eller andra intrakraniella orsaker. Vid inkompletta pareser (samma genes som abducenspares) akut remiss till ögonläkare för noggrann oftalmologisk undersökning (ibland svårt att se pupillpåverkan utan mikroskop). Uteslut temporalisarterit.

Utredning

Klarlägg om dubbelseendet är binokulärt, dvs om det endast märks vid seende med båda ögonen och alltså försvinner om ena ögat (likgiltigt vilket) täcks för. I detta fall handlar det om en rubbning i ögonens rörelsesystem, t ex ögonmuskelpares. Neurologstatus. Lab. prover: Bltr, SR, CRP, P-Glu, S-fritt T4/TSH. Staspapill? Ev. CT/MR hjärna enl ovan.

Monokulärt dubbelseende uppträder vid seende med båda ögonen eller med det sjuka ögat och försvinner endast vid förtäckning av det sjuka ögat.

Behandling

Vid monokulär diplopi remitteras till ögonläkare. Ange i remissen hur patienten beskriver sin diplopi, duration av symtomen och om debuten skedde långsamt, hastigt eller urakut.

Binokulär diplopi: Vid abducenspares med misstänkt mikroangiopatisk orsak kan man avvakta och invänta spontan regress. Remiss ögonläkare för uppföljning. För att undvika för stora obehag av dubbelseendet kan ena ögat täckas. Bilkörning är initialt inte tillåten vid dubbelseende eller med ena ögat förtäckt. Under vissa förutsättningar, efter korrektion av diplopin eller efter lång tids (6 månaders) anpassning kan i vissa fall innehav medges. Se Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort. Akut remiss till neurologklinik om yngre patient utan riskfaktorer eller misstanke om annan genes än mikroangiopatisk eller vid ockulomotoriuspares med pupillengagemang.

Dubbelseende i kombination med andra symtom såsom yrsel, smärta, staspapill eller neurologiska bortfall skall akut remitteras till neurolog (och ögonläkare om ny bedömning vad gäller ögonen behövs).

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: