NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Hjärnskakning och idrott. Commotio och idrott.

Se även avsnittet Commotio i kap Neurologiska sjkd.

Definition

Genom yttre trauma vid idrottsutövande. Komplex patofysiologisk process i hjärnan. Enkel hjärnskakning: Helt återställd inom tio dagar. Komplex hjärnskakning: Rehabiliteringsfas längre än tio dagar, när medvetslöshet varat längre än en minut, upprepade hjärnskakningar inom kort tidsrymd, ny hjärnskakning efter endast ringa våld.

Orsak

Direkt eller indirekt våld mot huvudet.

Symtom

Psykiska: Förvirring, ”sett stjärnor”, desorientering i tid och rum, overklighetskänsla, minneslucka, trötthet, nedsatt koncentrationsförmåga, trögtänkthet, emotionell obalans, medvetandeförlust.

Somatiska: Huvudvärk, yrsel, illamående, ostadighetskänsla/balansstörning, tinnitus, hörselstörning, sömnstörning.

Status

Ev. initiala kramper, sänkt medvetande, nedsatt balansförmåga, ostadig gång, svar med latens, svårigheter att följa kommandon, lätt distraherbar, kräkningar, frånvarande blick, sluddrigt tal, nedsatt prestationsförmåga.

Utredning

Om medvetslöshet eller allmänpåverkan akut datortomografi. (Funktionell MR har visat att kliniska funktionsstörningar har sin motsvarighet i strukturella förändringar i hjärnan). Hjärnskademarkören S100B finns som komplement till DT.

I övrigt orienterande neuropsykologisk test (fråga om spelaren vet var han/hon är, vem gjorde mål senast, vilket lag man spelade mot senast etc.). Grovneurologiskt status (tal, ögonrörelser, pupiller, Grassets tecken, reflexer, grova kraften).

Uppföljning: Rekommendation om uppföljande Neuropsykologisk test beträffande Symtom på en 0- till 6-gradig skala avseende följande parametrar: Huvudvärk, Tryckkänsla i huvudet, Nackont, Balansrubbning eller yrsel, Illamående eller kräkning, Synstörning, Hörselproblem/ringningar i öron. Subjektiva känslorna: ”Det känns inte bra”, ”Känner mig omtumlad/omtöcknad”, ”Känner mig förlångsammad”. Förvirring, Omtöckning, Dåsighet, Trötthet/bristande energi, Känslosammare än vanligt, Irritabilitet, Koncentrationssvårigheter, Minnesstörningar, Nedstämdhet, Nervositet eller ångest, Svårt att somna, Sover mer än vanligt, Ljuskänslighet, Ljudkänslighet, Övriga symtom. Uppföljning av Kognition med Minnestest, Koncentrationstest, Neurologisk bedömning:

– Minnestest: Den skadade skall kunna återge fem ord korrekt; såväl direkt som efter genomförd Koncentrationstest.

– Koncentrationstest: Den skadade skall kunna återge årets månader i bakvänd ordning; dec–jan. Skall även i bakvänd ordning kunna repetera sifferkombination om såväl 3, 4, 5 som 6 siffror.

– Neurologisk bedömning: Tal, ögonrörelser, pupiller, Grassets test, reflexer, grova kraften. Idrottsmannen måste genomgå testerna årligen för referensnivå vid inträffad skada; speciellt elitidrottare inom riskidrotter.

Blod/liqvorprov, NF-L ( Neurofilament light)- protein

Behandling

Vid varje hjärnskakning skall idrottsmannen avbryta sin aktivitet. Detta gäller även vid lättare trauma (”stjärnsmäll”). Förflyttas till omklädningsrum eller motsvarande för undersökning och observation. Får sedan åka hem om inga komplikationer tillstöter. Skall ej lämnas ensam under de närmaste 48 timmarna. Om tilltagande symtom med sänkt medvetandegrad, huvudvärk, kräkningar, förvirring, kramper gäller akuttransport till sjukhus.

Vid medvetslöshet gäller A, B, C (= kontroll andning, blodtryck, ev. chock). Halsryggrad fixeras med stel krage innan förflyttning sker. Transport till sjukhus för datortomografi. Om denna är normal kan individen sändas hem när allmäntillståndet så tillåter.

Rehabilitering genom stegvis ökad belastning enl. nedan.

Minst 24 timmar mellan varje steg vid enkel hjärnskakning. Komplex hjärnskakning kan ta längre tid. Idrottaren skall vid neuropsykologisk test (se ovan) ha återgått till sin normalnivå innan återgång till idrott.

Om idrottaren får symtom efter nytt steg gäller omedelbar återgång till steg 1. Vid återupptagande av träningen börjar man på ett steg under det man senast avbröt. Om symtom vid två tillfällen avbryts träningen för ny medicinsk bedömning. Stegvis introduktion av idrottsgrenens alla belastningar under rehabfasen.

  1. Hjärnvila tills dess alla symtom avklingat (undvik såväl psykisk som fysisk stress eller anspänning; ex.v. avstå från TV-tittande, datoranvändning, all fysisk aktivitet som ger pulshöjning. Lugna promenader tillåtna).

Total vila under minst 1 vecka efter hjärnskakningen, efter andra hjärnskakningen inom ett år total vila under minst tre veckor!

  1. Lätt aerob träning efter besvärsfrihet under 24 tim.; gärna på ergometercykel. Max 12 på en 20-gradig Borgskala.
  2. Grenspecifik individuell träning med intensitet anpassad efter individens normala kapacitet.
  3. Grenspecifik träning utan kroppskontakt; teknikövningar med laget, full fysisk belastning.
  4. Grenspecifik träning med full kroppskontakt. Tacklingar inom ishockey och nickningar inom fotboll tillåtna.
  5. Återgång till match och tävling.

Fördjupning

Läkartidningen nr 16 2007 varifrån detta avsnitt är en sammanfattning. Nämnda riktlinjer antagna av Svensk Idrottsmedicinsk Förening liksom internationellt av Internationella Olympiska Kommittén, Internationella Ishockey-förbundet liksom Internationella Fotbollsfederationen.

Uppdatering 2013 Läkartidningen nr 42/2013.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om pulmonell arteriell hypertoni (pah)?

7 frågor som testar dina kunskaper om sjukdomen. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer